ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ อบต.โนนธาตุ

ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ อบต.โนนธาตุ

รายงานผลการดำเนินการ  ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย   ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น“สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา”ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อ่านรายละเอียด

ตัวอย่างกิจกรรมสาธิตการใช้สื่อพัฒนาทักษะสมอง

1กิจกรรมที่ 1 : เคลื่อนไหวแบบมีเงื่อนไข  ตัวอย่างกิจกรรมสาธิตการใช้สื่อพัฒนาทักษะสมอง/กิจกรรมเคลื่อไหวและจังหวะ คลิกดาวน์โหลด

2กิจกรรมที่ 2 : งานประดิษฐ์  ตัวอย่างกิจกรรมสาธิตการใช้สื่อพัฒนาทักษะสมอง/กิจกรรมสร้างสรรค์ คลิกดาวน์โหลด

3 กิจกรรมที่ 3 : มุมบล็อคไม้  ตัวอย่างกิจกรรมสาธิตการใช้สื่อพัฒนาทักษะสมอง/กิจกรรมเสรี คลิกดาวน์โหลด

4 กิจกรรมที่ 4 : นิทานส่งเสิมทักษะทางอารมณ์และสังคม  ตัวอย่างกิจกรรมสาธิตการใช้สื่อพัฒนาทักษะสมอง/กิจกรรมเสริมประสบการณ์ คลิกดาวน์โหลด

5 กิจกรรมที่ 5 : ผ่านด่านด้วยบูรณาการประสาทสัมผัส  ตัวอย่างกิจกรรมสาธิตการใช้สื่อพัฒนาทักษะสมอง/กิจกรรมกลางแจ้ง คลิกดาวน์โหลด

6 ชุดสื่อต้นแบบ พัฒนาทักษะสมองในเด็กสำหรับครูปฐมวัย คลิกดาวน์โหลด

……………………………………………………………………………………

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ134วัน ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2559 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นายอนวัช เพ็ชรวิเศษ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และ นายโกสินทร์  นาสิงห์  พนักงานขับรถ  เข้ารับโล่เกียรติคุณศูนย์เด็กเล็กคุณภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร โดยมี ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล  สกลสัตยาทร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เป็นประธานในพิธีมอบ

ด้วยกรมอนามัย ได้จัดทำโครงการสัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 8 “ชวนลูกเล่นตามรอยพระยุคลบาท เสริมสร้างเด็กไทยแข็งแรงสมองดีพร้อมเรียนรู้” และประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลผ่านมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในงานอนามัยแม่และเด็กและสร้างคุณ ค่าและแรงจูงใจในการพัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐานและจัดประชุมระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

ศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับการตรวจประเมินคัดเลือกศูนย์เด็กเล็กคุณภาพและศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ปี 2558 ในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2558 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ได้จัดทำโครงการพัฒนาการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ให้ได้มาตรฐาน  พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้  ทักษะในการดูแลสุขภาพอนามัยอย่างรอบด้าน  ตลอดจนการคัดเลือกศูนย์เด็กเล็กคุณภาพและศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค  เพื่อเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าแข่งขันระดับเขต ปี 2558 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ของ สมศ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ขนาดไฟล์ 12.7 MB) คลิกดาวน์โหลด

รายงานการประเมินคุณภาพของ สมศ.11 3456782

 

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ของ สมศ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ขนาดไฟล์ 12.7 MB) คลิกดาวน์โหลด

แจ้งกำหนดการตรวจประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ รอบที่ 2/2558

ด้วย คปสอ.หนองสองห้อง ได้จัดทำโครงการ “พัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพให้ได้มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2558″ เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่อำเภอหนองสองห้องให้เป็นศูนย์เด็กเล็กคุณภาพตามมาตรฐานทั้ง 6 ด้าน ซึ่งดำเนินการตรวจประเมินตามเกณฑ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมีกำหนดการตรวจ/ประเมิน/แนะนำมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น รอบที่ 2/2558 ในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เวลา 08.00-10.00 น. อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ผลการประกวดศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และคณะกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนในการประกวดศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับเขต ในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ไปแล้วนั้น  ผลการประกวดศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ปี 2558 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ปรากฎว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ชนะเลิศจากการประกวด อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

hpqscan0038

6215

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับการตรวจประเมินคัดเลือกศูนย์เด็กเล็กคุณภาพและศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ปี 2558 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ได้จัดทำโครงการพัฒนาการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ให้ได้มาตรฐาน  พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้  ทักษะในการดูแลสุขภาพอนามัยอย่างรอบด้าน  ตลอดจนการคัดเลือกศูนย์เด็กเล็กคุณภาพและศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค  เพื่อเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าแข่งขันระดับเขต ปี 2558

นำเสนอประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ อบต.โนนธาตุ ปี 2558 (20 พฤษภาคม 2558) คลิกดาวน์โหลด

การตรวจประเมินคัดเลือกศูนย์เด็กเล็กคุณภาพและศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ปี 2558 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ชมคลิปทั้งหมดคลิก

ประกาศ การกำหนดวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

องค์การ บริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ขอประกาศ การกำหนดวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล โนนธาตุ เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2558

วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาทั้งทางร่างกาย สังคม อารมณ์-จิตใจ และสติปัญญา เพื่อให้เด็กสุขภาพดี มีความรู้คู่คุณธรรม
ปรัชญา
เรียนปนเล่น เน้นได้มาตรฐานตามวัย ใส่ใจเด็กทุกคน
อัตลักษณ์
มีวินัย ใฝ่ศึกษา กล้าแสดงออก
เอกลักษณ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ยึดผู้เรียน เป็นศูนย์กลาง พัฒนาคุณภาพครูผู้สอน
พันธกิจ
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานที่รับเลี้ยงเด็กอายุ 2-5 ปี
2.จัดการศึกษาในระดับปฐมวัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
3.จัดการศึกษาให้เด็กได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล จากประสบการณ์จริง
4.จัดสภาพแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความปลอดภัย สะอาด ร่มรื่น สวยงาม น่าดู น่าอยู่ และเอื้อต่อการเรียนรู้
5.ประสานและส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
6.ส่งเสริมและพัฒนาให้ครู เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี ใฝ่หาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

มาตรฐานการศึกษา/เป้าหมาย
เป้าประสงค์ (Goal)
1. พัฒนาด้านร่างกายอารมณ์จิตใจ สังคม สติปัญญา
2. พัฒนาวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
3. พัฒนาทักษะความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสาร
4. พัฒนาสุขภาพกายสุขภาพจิต
5. พัฒนาความสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
6. พัฒนาความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์

เป้าหมาย
ต้องการให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์จริง ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาต่อไป

การกำหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พันธกิจ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ของ สมศ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ขนาดไฟล์ 12.7 MB) คลิกดาวน์โหลด

hpqscan0001 อัตลักษณ์ผู้เรียน เอกลักษณ์สถานศึกษา อบต.โนนธาตุ อ่านรายละเอียด อัตลักษณ์ผู้เรียน เอกลักษณ์สถานศึกษา อบต.โนนธาตุ

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน