แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 (ฉบับปรับปรุง)

แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2558-2560 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) อบต.โนนธาตุ

หลักการและเหตุผล
ตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่ง กำหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) กำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีตำแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จำนวนเท่าใด ให้คำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก และคุณภาพของงานปริมาณ ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล , อบต.) ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล , อบต.) จัดทำแผนอัตรากำลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการกำหนดตำแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) กำหนด
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 โดยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว กำหนดเพื่อเป็นการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง ให้เกิดความเหมาะสมและให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความคล่องตัว ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้กำหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนำมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างมากำหนดเป็นประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศกำหนดการกำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล , อบต.) จัดทำแผนอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง โดยให้เสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล หรือ อบต.) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง วิเคราะห์อำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล หรือ อบต.) วิเคราะห์ความต้องการกำลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กำลังคน จัดทำกรอบอัตรากำลัง และกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการกำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จึงได้จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2560 ขึ้น

วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบการจ้างที่เหมาะสม ไม่ซ้ำซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ มีการกำหนดตำแหน่งการจัดอัตรากำลัง โครงสร้างให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.3 เพื่อให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
2.4 เพื่อให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการกำหนดประเภทตำแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรตำแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
2.5 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลังการพัฒนาบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ
2.6 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ สามารถวางแผนอัตรากำลัง ในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ และการใช้อัตรากำลังของบุคลากรเพื่อให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็นการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
2.7 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลังบุคลากรให้เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
2.8 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการกำหนดตำแหน่งอัตรากำลังของบุคลากรที่สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบล

ขอบเขตและแนวทางในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี
ขอบเขตและแนวทางในการจัดทำแผนฯ เนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี นโยบายผู้บริหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ
3.2 กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดขอนแก่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.3 กำหนดตำแหน่งในสายงานต่างๆ จำนวนตำแหน่ง และระดับตำแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ
3.4 กำหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้หัวหน้าส่วนราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อกำหนดความจำเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องคำนึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และจำนวนข้าราชการ ลูกจ้างจ้างประจำในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการกำหนดประเภทตำแหน่งพนักงานจ้าง
3.5 กำหนดประเภทตำแหน่งพนักงานจ้าง จำนวนตำแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.6 จัดทำกรอบอัตรากำลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย
3.7 ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน

สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ แบ่งได้ดังนี้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น
– เส้นทางคมนาคม ปัญหาถนน/ผิวถนนชำรุด การเดินทางคมนาคมไม่สะดวก
– ปัญหาเกี่ยวกับระบบชลประทานเพื่อใช้ทางการเกษตรไม่เพียงพอต่อความต้องการ
– ปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ
– ปัญหาระบบประปาหมู่บ้านยังไม่สามารถผลิตน้ำได้สะอาดและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
2. ด้านเศรษฐกิจ เช่น
– ราคาผลผลิตทางด้านการเกษตรที่ไม่คุ้มต่อต้นทุนการผลิต
– ประชาชนไม่มีอาชีพเสริมหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร
– ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีต่ำ ความเป็นอยู่ฐานะยากจน
– ขาดแหล่งเงินทุนเพื่อทำการผลิตพืชผลทางการเกษตร
– ตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร เป็นไปในลักษณะผูกขาด ไม่มีการแข่งขันที่เสรี
3. ด้านสังคม – การศึกษา เช่น
– มีการอพยพครอบครัวเข้าสู่สังคมเมืองอุตสาหกรรม
– ปัญหายาเสพติดที่ระบาดในชุมชน
– ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน หรือบุคลากร
– กลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น อาจขาดความรู้ ความเข้าใจ ความชำนาญในการประกอบอาชีพ
– เป็นสังคมของคนชราและสูงวัย เนื่องจากลูกหลานไปทำงานในเมืองใหญ่ๆ
– คนพิการยังไม่ได้รับโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม
4. ด้านการเมือง – การบริหาร เช่น
– ประชาชนมีส่วนร่วมน้อยในทางการเมืองท้องถิ่น
– ประชาชนขาดการส่งเสริมและให้ความรู้จากทางราชการ
– ประชาชนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระจายอำนาจการปกครอง
– เครื่องมือ เครื่องใช้ในสำนักงานที่ตอบสนองความต้องการของการใช้งาน
– บุคลากรต้องได้รับการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น
– การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาชนยังให้ความสำคัญน้อยมาก
– ดินเสื่อมคุณภาพ ไม่เหมาะสำหรับการเพาะปลูก
– การกำจัดและจัดการขยะมูลฝอยยังไม่ถูกต้องตามหลักการ และสุขอนามัย
– บ่อทิ้งขยะยังมีไม่ครบทุกหมู่บ้าน/ ชุมชน

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้บริหารงานและปฏิบัติงานภายใต้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว
5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น
(1) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
(2) การสร้างและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ
(3) การสร้างแหล่งกักเก็บน้ำและทดน้ำเพื่ออุปโภค/ บริโภค และเพื่อการเกษตร
(4) การสาธารณูปการ
(5) การจัดให้มีและการบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(6) การจัดให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
(7) การจัดให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
(8) การจัดให้มีตลาด และที่จอดรถ
5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น
(1) การจัดการศึกษา
(2) การจัดให้มีสาธารณสุข การอนามัยในระดับครอบครัว การรักษาพยาบาล การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ
(3) การป้องกัน การบำบัดโรค และการจัดตั้งและบำรุงสถานพยาบาล
(4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
(5) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ
(6) การบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
(7) การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน
(8) การจัดให้มีการบำรุงสถานที่สำหรับนักกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร
(9) การให้ความช่วยเหลือพิทักษ์ประชาชนเมื่อได้รับบาดเจ็บหรือไม่สบายในเบื้องต้น
5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน
(2) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(3) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน
(4) การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตสภาตำบล
(5) การควบคุมอาคาร
5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และประสานการจัดทำ
แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
(2) การส่งเสริม การฝึกอบรมและการประกอบอาชีพ
(3) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

(4) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมขนาดเล็กในระดับครัวเรือน
5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน
(3) การกำจัดขยะมูลฝอย การบริหารจัดการขยะภายในชุมชน
(4) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การจัดการศึกษา
(2) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น
(3) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
(4) การศึกษา การทำนุบำรุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม
5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องงถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
สนับสนุน หรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนา
ท้องถิ่น
(2) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(3) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตำบลและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น
(4) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการ

องค์กรปกครองส่วนตำบลโนนธาตุ ได้วิเคราะห์แล้วพิจารณาเห็นว่าภารกิจหลัก และภารกิจรองที่ต้องดำเนินการ มีดังนี้
ภารกิจหลัก
1. การดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3. การส่งเสริมการเกษตรและอาชีพที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชน
4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ภารกิจรอง
1. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
2. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
3. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
4. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วนราชการ ได้แก่
1) สำนักงานปลัด อบต.
2) กองคลัง
3) ส่วนโยธา
4) ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ทั้งนี้ ได้กำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการจำนวนทั้งสิ้น 17 อัตรา ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 6 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา รวมกำหนดตำแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน 29 อัตรา แต่เนื่องจากที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุมีภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นจำนวนมาก แต่จำนวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องขอกำหนดตำแหน่งขึ้นใหม่ เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น และแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุต่อไป

การประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี อบต.โนนธาตุ พ.ศ.2558-2560 คลิกดาวน์โหลด

ก.อบต.ขอนแก่นเห็นชอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2558-2560) อบต.โนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

แผนอัตรากำลัง 3 ปี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2560 คลิกดาวน์โหลด

ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบุคคล อบต.โนนธาตุ หน้า 14-16 คลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน