สำนักงานปลัด อบต.

 
 สมชาย
 
  นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์
ปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
 
 
 
 เพ็ญนภา1

 

นางเพ็ญนภา ยันต์ชมภู รองปลัด อบต.โนนธาตุ (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

 
 
นางลำใย ประดิษฐ์  หัวหน้าสำนักปลัด (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
salit1
135
จ่าเอกสฤษดิ์  แก้วนอก
จพง.ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (ชำนาญงาน)
นางพรปวีณ์ กล่อมฤทธิ์
นักวิเคราะห์

นโยบายและแผน (ชำนาญการ)
สิบเอกเกรียงศักดิ์ สุทำมา   นักทรัพยากรบุคคล (ชำนาญการ)
นางสวาสดิ์ มุกธระโกษา
นายอนวัช  เพ็ชรวิเศษ
จพง.ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (ชำนาญงาน)
นางสวาสดิ์ มุกธระโกษา
นักพัฒนาชุมชน (ชำนาญการ)
        นางจิระภา โชคชัย      จพง.ธุรการ (ชำนาญงาน)
อนุชา โกสินทร์

นายอนุชา  บุญเหลือ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายโกสินทร์  นาสิงห์
พนักงานขับรถยนต์

 นางจารุวรรณ  เรียงแก้ว 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

สุรศักดิ์1

  นายสุรศักดิ์ ภิรมกิจ นักการภารโรง   นายศรันย์  เพ็ชรวิเศษ  พนักงานขับรถยนต์
 นายสมพงศ์ สุจิตร พนักงานขับรถยนต์ คลิก!

124-121x150[1]

ฐิตาภรณ์

นายโก้ง นาสิงห์
จนท.รักษาความปลอดภัย

นางสาวระเบียบ อินทมาตย์ จนท.รักษาความสะอาด

นางสาวฐิตาพร อินทรปพงศ์   

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

อุ่นใจ

 

 

 

            

 

นายอุ่นใจ แสนบุตร

   ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3-%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%95-%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b2พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบัญญัติและข้อบังคับตำบล การประชุมสภา การจัดทำระเบียนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การเลือกตั้ง งานเกี่ยวกับกฎหมายและคดี การประนีประนอม    ข้อพิพาทต่างๆ งานส่งเสริมการเกษตร การท่องเที่ยว การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาใน หน้าที่และความรับผิดชอบการ  ปกครองบังคับบัญชา พนักงานส่วนตำบล ลุกจ้าง พนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 7 งาน คือ

1. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

– งานสารบรรณ
– งานตรวจสอบภายใน
– งานบริหารงานบุคคล
– งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
– งานประชาสัมพันธ์
– งานอาคารสถานที่
– งานรักษาความสงบเรียบร้อย
– งานสนับสนุนและบริการประชาชนงานรัฐพิธี
– งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ
– รายงานการประชุมสภา อบต.
– งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภา อบต.
– งานการประชุมพลังมวลขนอื่นๆ
– งานอำนวยการและประสานราชการ
– งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา อบต.
– งานเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.
– งานข้อมูลเลือกตั้ง
– งานชุมชนสัมพันธ์
– งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภา อบต.
– งานคุ้มครองและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการและสถานที่สาธารณะ
– งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รบมอบหมาย
2. งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
– งานนโยบายและแผนพัฒนา
– งานวิชาการ
– งานงบประมาณ
– งานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
– งานประชาสัมพันธ์ขององค์กร
– งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
– งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ
– งานโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล
– งานประสานโครงการฝึกอบรม
– งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
3. งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
– งานกฎหมายและคดี
– งานนิติกรรมและสัญญาต่างๆที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
– งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง
– งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์
– งานระเบียบการคลัง
– งานวินิจฉัยปัญหากฎหมาย
– งานข้อบัญญัติและระเบียบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนไก่ดี
– งานให้คำปรึกษาทางกฎหมายและคดีแก่เยาวชน
– งานสอบสวนตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ
– งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
– งานอำนวยการ
– งานป้องกันสาธารณภัย
– งานช่วยเหลือฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ประสบภัย
– งานกู้ภัย
– งานช่วยเหลือและให้บริหารประชาชนในกิจการสาธารประโยชน์
– งานวิเคราะห์และจัดทำรายงานสภาพปัญหาต่างๆที่อาจเกิดภัยขึ้น
– งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
5. งานกิจการสภา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
– งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ
– รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
– งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภา อบต.
– งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา อบต.
– งานเลือกตั้งเกี่ยวกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
– งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภาอบต.
– งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
6. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
– งานสำรวจแหล่งท่องเที่ยว
– งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการท่องเที่ยว
– งานปรับปรุงบูรณะและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
– งานบริการที่พักชั่วคราวสำหรับนักท่องเที่ยว
– งานจัดตั้งและให้บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
– งานจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและบริการนักท่องเที่ยว
– งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
7. งานสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
– งานสวัสดิการสังคม
– งานสังคมสงเคราะห์
– งานพัฒนาชุมชน
– งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี
– งานพัฒนาสตรีและเยาวชน
– งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน
– งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
– งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ข้อบังคับ ก.พ.

ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน

พ.ศ. 2537

โดยที่ข้าราชการพลเรือนมีหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญในการพัฒนาประเทศรวมทั้งการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจำเป็นต้องทำงานร่วมกันหลายฝ่าย ฉะนั้น เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนมีความประพฤติดี สำนึกในหน้าที่ สามารถประสานงานกับทุกฝ่ายตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงสมควรให้มีข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนไว้เป็นประมวลความประพฤติเพื่อรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและส่งเสริมชื่อเสียง เกียรติคุณ เกียรติฐานะ ของข้าราชการพลเรือน อันจะยังผลให้ผู้ประพฤติเป็นที่เลื่อมใส ศรัทธาและยกย่องของบุคคลโดยทั่วไป อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 (5) และมาตรา 91 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 จึงออกข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนไว้ ดังต่อไปนี้

จรรยาบรรณต่อตนเอง

ข้อ 1 ข้าราชการพลเรือนพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ

ข้อ 2 ข้าราชการพลเรือนพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกำหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นด้วย

ข้อ 3 ข้าราชการพลเรือนพึงมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการทำงานเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น

จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน

ข้อ 4 ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาคและปราศจากอคติ

ข้อ 5 ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นสำคัญ

ข้อ 6 ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติคนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่

ข้อ 7 ข้าราชการพลเรือนพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง

จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน

ข้อ 8 ข้าราชการพลเรือนพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตนทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยทำงาน และการแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย

ข้อ 9 ข้าราชการพลเรือนซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญ กำลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม

ข้อ 10 ข้าราชการพลเรือนพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ข้อ 11 ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ และมนุษยสัมพันธ์

ข้อ 12 ข้าราชการพลเรือนพึงละเว้นจากการนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน

จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม

ข้อ 13 ข้าราชการพลเรือนพึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้หรือไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนำให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ต่อไป

ข้อ 14 ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป

ข้อ 15 ข้าราชการพลเรือนถึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการ หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่รับไว้มีมูลค่าเกินปกติวิสัย ก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อดำเนินการตามสมควรแก่กรณี

ข้อ 16 ข้อบังคับฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ให้ไว้ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537

(ลงชื่อ) ชวน หลีกภัย

       (นายชวน หลีกภัย)

หมายเหตุ : ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไปเล่ม 111 ตอนที่ 19 ง ลงวันที่ 8 มีนาคม 2537

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน