สำนักงานปลัด อบต.

 
 ปลัด อบต..
 
  นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์
ปลัด อบต.(นักบริหารงาน อบต.8)
 
 
 
 
 
 

 

 
 
นางลำใย ประดิษฐ์  หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป 6)
เกรียงศักดิ์
จ่าเอกสฤษดิ์  แก้วนอก
จพง.ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 4
นางพรปวีณ์ กล่อมฤทธิ์
จนท.วิเคราะห์

นโยบายและแผน 4
สิบเอกเกรียงศักดิ์ สุทำมา   บุคลากร 5
นางสวาสดิ์ มุกธระโกษา
นายอนวัช  เพ็ชรวิเศษ
จนท.ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 3
นางสวาสดิ์ มุกธระโกษา
นักพัฒนาชุมชน 5
        นางจิระภา โชคชัย       จพง.ธุรการ 3
อนุชา โกสินทร์

นายอนุชา  บุญเหลือ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายโกสินทร์  นาสิงห์
พนักงานขับรถยนต์

 นางจารุวรรณ  เรียงแก้ว 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

สุรศักดิ์

  นายสุรศักดิ์ ภิรมกิจ ภารโรง   นายศรันย์  เพ็ชรวิเศษ  พนักงานขับรถยนต์
 นายสมพงศ์ สุจิตร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

124-121x150[1]

นายโก้ง นาสิงห์
จนท.รักษาความปลอดภัย

นางสาวระเบียบ อินทมาตย์ จนท.รักษาความสะอาด

นางสาวฐิตาพร อินทรปพงศ์   

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

อุ่นใจ

 

 

 

            

 

นายอุ่นใจ แสนบุตร

   ผู้ช่วยบุคลากร

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับเอกสาร  สารการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  การจัดทำร่างข้อบัญญัติ  การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภา  อบต.  และคณะผู้บริหาร  การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง  การบริหารงานบุคคลของ  อบต.  ทั้งหมด   การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ  และการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม  เกี่ยวกับการสังคมเคราะห์  การส่งเสริมการเกษตร  การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้  การให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย   แบ่งส่วนราชการภายใน   ออกเป็น  5  งาน   คือ
  งานบริหารทั่วไป   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานสารบรรณ
- งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตั้ง
- งานตรวจสอบภายใน
- งานระเบียบข้อบังคับการประชุม
- งานการประชุม
- งานอำนวยการและประสานราชการ
- งานติดตามผลการปฏิบัติ
- งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
- งานเลือกตั้ง
- งานข้อมูลการเลือกตั้ง
- งานชุมชนสัมพันธ์
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย
- งานสนับสนุนและบริการ
- งานอำนวยการ
- งานป้องกัน
- งานช่วยเหลือฟื้นฟู
- งานกู้ภัย งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานนโยบายและแผนพัฒนา
- งานวิชาการ
- งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
- งานงบประมาณ งานกฎหมายและคดี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานกฎหมายและนิติกรรม
- งานการดำเนินทางคดีและศาลปกครอง
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
- งานระเบียบการคลัง
- งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานสวัสดิการสังคม
- งานพัฒนาชุมชน
- งานจัดระเบียบชุมชน
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี งานการเกษตร มีหน้าที่รับผิดชอบ
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน