แนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (รออนุมัติขั้นที่ 2 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ก.พ.ร.) ขนาดไฟล์ doc 38.1 MB คลิกดาวน์โหลด

home_logohome_title

 

 

วีดิทัศน์สาธิตการใช้งานระบบสารสนเทศการจัดทำคู่มือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วิธีการจัดทำคู่มือประชาชน1 วิธีการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ คลิกดาวน์โหลด

คู่มือสำหรับประชาชน อบต.โนนธาตุ

การ จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 จังหวัดขอนแก่น ตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/1687 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
หน่วยดำเนินการ
-จังหวัด                                      จำนวน        73   กระบวนงาน
-อำเภอ                                       จำนวน      263   กระบวนงาน
-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    จำนวน       120   กระบวนงาน
อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

โดยสรุป คือ การกำหนดส่วนราชการที่รับคำขอ จะต้องพิจารณาคำขอให้แล้วเสร็จโดยเร็ว จะอ้างว่า หลักฐานไม่ครบถ้วนแล้วปฏิเสธ หรือคืนคำขอไม่ได้
ทั้งนี้ ส่วนราชการจะต้องจัดทำคู่มือให้ชัดเจนว่าประชาชนจะต้องดำเนินการอย่างไร และให้สำนักนายกรัฐมนตรี พิจารณาจัดตั้งศูนย์รับคำขอไว้ และให้ จนท.ดำเนินการเช่นเดียวกับ จนท. ที่มีอำนาจหน้าที่ หากมีการดำเนินการล่าช้า กว่าที่กฎหมายกำหนด ให้ดำเนินการทางวินัยอย่างจริงจัง
ประโยชน์ของ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก
1. ช่วยอำนวยความสะดวก ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายของประชาชน
2. ลดความยุ่งยากซับซ้อนและลดระยะเวลาในการติดต่อราชการ ซึ่งเป็นการลดเงื่อนไขที่นำไปสู่การเรียกรับสินบน ของข้าราชการ จาก ประชาชน พ่อค้า นักธุรกิจ
3. ลดเงื่อนไขที่สร้างความไม่เท่าเทียมในการแข่งขันทางการค้า
4. ช่วยให้สามารถใช้ศักยภาพของระบบสารสนเทศ (IT.) ที่รัฐได้ลงทุนไปแล้วในรอบ 3-4 ปีที่ผ่านมา ประมาณ 4 พันล้านบาท อย่างคุ้มค่า
5. สร้างความน่าเชื่อถือในการติดต่อลงทุนให้กับนักลงทุนต่างชาติ
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ
โดย ที่ปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจํานวนมาก การประกอบกิจการของประชาชนจะต้องขออนุญาตจากส่วนราชการหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตบางฉบับไม่ได้กําหนดระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จําเป็น รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้ทําให้เป็นอุปสรรคต่อประชาชนในการยื่นคําขอ อนุญาตดําเนินการต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อให้มีกฎหมายกลางที่จะกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และมีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อรับคําร้องและศูนย์รับคําขออนุญาต ณ จุดเดียว เพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาตซึ่งจะเป็นการอํานวยความสะดวก แก่ประชาชน จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้แนวทางการจัดทำคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลดpower point พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลดพระราชบัญญัติการอำนวยควาtมสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

แนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558  ตามมาตรา 7 ได้กำหนดให้ “ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้การกระทำใดจะต้องได้รับอนุญาต  ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน…”  โดยมีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  ลดต้นทุนของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ  สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เปิดเผยขั้นตอน  ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ

แนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน คลิกดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 คลิกดาวน์โหลด

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

Close the Calendar
* ข้อแนะนำ : 1. ขอให้ อปท. เลือกคู่มือกลางไปปรับใช้เฉพาะกระบวนงานที่ อปท. ของท่านมีบริการอยู่เท่านั้น งานบริการบางกระบวนงานอาจมีใน อปท. บางแห่ง เช่น การให้สัมปทานโดยการประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่น, การขอต่ออายุการจัดตั้งตลาด ฯลฯ
2. เมื่อเลือก download คู่มือกลางแล้วให้ อปท. เปลี่ยนข้อความในหัวข้อ ดังนี้
     1) หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เปลี่ยนเป็นชื่อ อปท. ของท่าน
     2) ช่องทางการให้บริการ : เปลี่ยนเป็นสถานที่ให้บริการของ อปท./สำนักงาน อปท. ของท่าน เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ของ อปท. ระยะเวลาเปิดให้บริการ
     3) ช่องทางการร้องเรียน : ใส่ที่อยู่สำนักงาน อปท. เบอร์โทรศัพท์ หรือช่องทางร้องเรียนอื่นๆ
3. สถ. จะปรับปรุงข้อมูลกระบวนงานคู่มือกลางเป็นระยะ หากได้รับการประสานจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2558)

 

ลำดับ สำนักงาน
ก.พ.ร.
หน่วยงานระดับกระทรวง หน่วยงานระดับกรม ชื่อกระบวนงาน
ตรวจสอบแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบ
1 กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สำนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
2 กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง การยื่นขอและอนุมัติสั่งจ่ายบำนาญพิเศษ /บำเหน็จพิเศษ
3 กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง การอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ
4 กระทรวงการคลัง กรมศุลกากร การตรวจค้นเอกสาร ณ สถานประกอบการ
5 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน
6 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ การรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
7 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์
8 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์
9 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ การขออนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง
10 กระทรวงคมนาคม กรมการบินพลเรือน การยื่นขอรับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศของผู้ประกอบการไทย
11 กระทรวงคมนาคม กรมการบินพลเรือน การอนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศของไทย ยกเว้นค่าธรรมเนียมการบิน
12 กระทรวงคมนาคม กรมการบินพลเรือน การ อนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศทำการบินแบบไม่ประจำตามสิทธิ ในใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ(การบินเช่าเหมาลำราย เที่ยว/เป็นห้วงเวลา หรือ การบินเครื่องเปล่า หรือ การบินนำส่ง หรือ การบินทดสอบ/ฝึกบิน/เปลี่ยนฐาน หรือการบินทิ้งร่ม
13 กระทรวงคมนาคม กรมการบินพลเรือน การอนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศสัญชาติไทย ยกเว้นค่าธรรมเนียมการบิน
14 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด การขอจดทะเบียนสถานที่รับรวบรวมสิ่งของเพื่อส่งโดยทางไปรษณีย์
15 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด การขออนุญาตรับเป็นผู้จำหน่ายตราไปรษณียากร
16 กระทรวงพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
17 กระทรวงพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
18 กระทรวงพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
19 กระทรวงพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
20 กระทรวงพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
21 กระทรวงพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
22 กระทรวงพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
23 กระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
24 กระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
25 กระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า การ จดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
26 กระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า การ จดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
27 กระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า การ จดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
28 กระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
29 กระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า การ จดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
30 กระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า การ จดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
31 กระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า การ จดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
32 กระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
33 กระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า การ จดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด
34 กระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า การ จดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
35 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
36 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ
37 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน
38 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การ ขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ใน ทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
39 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
40 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล
41 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนที่อยู่
42 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การ ขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีอื่นๆ (ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากเปลี่ยนคำนำหน้านามจาก “เด็กชาย” เป็น “นาย” และจาก “เด็กหญิง” เป็น “น.ส.”)
43 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
44 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การขอมีบัตรครั้งแรกของผู้มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ไม่ได้ยื่นคำขอมีบัตรภายในกำหนด และไม่ใช่กรณีได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
45 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การ ขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณี พิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ 19 กลุ่ม)
46 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
47 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การ ขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้า เมือง
48 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การขอมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
49 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน
50 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การ ขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วย สัญชาติ กรณีเป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติให้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืน สัญชาติไทยแล้วแต่กรณี
51 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กรณีขอมีบัตรครั้งแรก มีบิดา มารดาเป็นคนต่างด้าว
52 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งพ้นสภาพได้รับการยกเว้น
53 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน กรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดหรือตกสำรวจ
54 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก กรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์
55 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ
56 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ
57 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย
58 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การขอเลขที่บ้าน
59 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
60 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1
61 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
62 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลหรือขอตั้งชื่อสกุลใหม่
63 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การจำหน่ายชื่อรอง
64 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ
65 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง
66 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล
67 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ
68 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การจำหน่ายชื่อสกุล
69 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน
70 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย
71 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน
72 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
73 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การทำสำเนาและรับรองสำเนารายการในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล
74 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การเปลี่ยนชื่อตัว ตั้งและเปลี่ยนชื่อรอง
75 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การเปลี่ยนชื่อตัว ตั้งและเปลี่ยนชื่อรอง (การใช้ราชทินนามของตนเป็นชื่อตัว ชื่อรอง)
76 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การเปลี่ยนชื่อสกุลด้วยเหตุอื่น
77 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการร่วมใช้ชื่อสกุล
78 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการสมรส กรณีคู่สมรสประสงค์จะใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งหรือใช้ชื่อสกุลเดิมของตน
79 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การเปลี่ยนชื่อสกุลเมื่อการสมรสสิ้นสุดลง
80 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ (เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการีหรือบุพากรีทอดทิ้ง)
81 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม
82 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การ เพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
83 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
84 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การ เพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. ๑๓
85 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การ เพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด
86 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย
87 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย
88 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ
89 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การ เพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย
90 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด
91 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การ เพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity)
92 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499
93 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การ เพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น หรือโดยคำสั่งของศาลถึงที่สุด หรือเพิกถอนใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
94 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต
95 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง
96 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปกระเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน
97 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การ เพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ “ตายหรือจำหน่าย” ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง
98 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น
99 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน
100 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง
101 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์
102 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด
103 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น
104 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน
105 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ
106 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร
107 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ
108 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น
109 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การรับแจ้งการตายเกินกำหนด
110 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น
111 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ
112 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม
113 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การรับแจ้งการย้ายเข้า
114 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด
115 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ
116 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การรับแจ้งการย้ายปลายทาง
117 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การรับแจ้งการย้ายออก
118 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง
119 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า
120 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน
121 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การสละมรดก
122 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การอนุญาตให้บุคคลสัญชาติไทยร่วมใช้ชื่อสกุล กรณีผู้จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลมีชีวิตอยู่
123 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การอนุญาตให้บุคคลสัญชาติไทยร่วมใช้ชื่อสกุล กรณีผู้จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลตายแล้ว หรือศาลมีคำสั่งถึงที่สุดว่าเป็นผู้สาบสูญ
124 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การ อนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุลกรณีเป็นผู้มีสิทธิอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ ชื่อสกุลจะอนุญาตให้ผู้มีสัญชาติไทยผู้ใดร่วมใช้ชื่อสกุล
125 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การออกหนังสือรับรองการขอจดทะเบียนชื่อสกุลของคนต่างด้าวเพื่อประกอบการขอแปลงสัญชาติ หรือขอกลับคืนสัญชาติไทย
126 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การออกหนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อตัวของคนต่างด้าวเพื่อประกอบการขอแปลงสัญชาติ หรือขอกลับคืนสัญชาติ
127 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง ทะเบียนพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง
128 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง ทะเบียนสมรส
129 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง ทะเบียนสัตว์พาหนะ (การจดทะเบียนตั๋วรูปพรรณสัตว์พาหนะ)
130 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง ทะเบียนสัตว์พาหนะ (การนำสัตว์พาหนะกลับเข้ามาในราชอาณาจักร)
131 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง ทะเบียนสัตว์พาหนะ (สัตว์พาหนะหาย)
132 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง ทะเบียนหย่า
133 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง บันทึกฐานะของภริยา
134 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง บันทึกฐานะแห่งครอบครัว
135 กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
136 กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
137 กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
138 กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
139 กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
140 กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า – ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34
141 กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
142 กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
143 กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
144 กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
145 กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง การแจ้งขุดดิน
146 กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
147 กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
148 กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง การแจ้งถมดิน
149 กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
150 กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
151 กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากน้ำมัน
152 กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
153 กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
154 กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
155 กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
156 กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
157 กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
158 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรณีคู่สมรสฝ่ายใดจะกลับมาใช้ชื่อสกุลเดิมของตน
159 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การก่อสร้างบูรณะซ่อมแซมอาคารศาลเจ้า
160 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การแก้ไขรายการ กรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อย เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
161 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การ แก้ไขรายการ เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีการแก้ไขรายการสัญชาติของเจ้าของประวัติ จากสัญชาติไทยหรือไม่มีสัญชาติ หรือจากสัญชาติอื่น เป็นสัญชาติอื่น (ระเบียบฯ ข้อ 115/1 (2))
162 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การ แก้ไขรายการ เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีการแก้ไขรายการสัญชาติของบิดา มารดา ของเจ้าของประวัติจากสัญชาติอื่น หรือไม่มีสัญชาติ เป็นสัญชาติไทย (ระเบียบฯ ข้อ 115/1 (3))
163 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การ แก้ไขรายการ เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีแก้ไขรายการสัญชาติของเจ้าของประวัติจากสัญชาติอื่น หรือไม่มีสัญชาติเป็นสัญชาติไทย (ระเบียบฯ ข้อ 115/1 (1))
164 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การ แก้ไขรายการชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล ชื่อบิดามารดา วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด ในเอกสารทะเบียนประวัติ /ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร กรณีนำเอกสารราชการมาแสดง
165 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การ แก้ไขรายการชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล ชื่อบิดามารดา วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด ในเอกสารทะเบียนประวัติ /ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร กรณีไม่มีเอกสารราชการมาแสดง
166 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การ ขอกลับคืนสัญชาติไทยของบุคคลต่างด้าวทั่วไป ตามมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
167 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การขอจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม
168 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การขอเช่าอาคาร/ท่ีดิน หรือขอต่ออายุสัญญาเช่าอาคาร/ที่ดินของศาลเจ้า
169 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การขอใช้ราชทินนามของตนเป็นชื่อสกุล
170 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การขอใช้ราชทินนามของบุพการีหรือของผู้สืบสันดาน เป็นชื่อสกุล
171 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การขอบ้านเลขที่ (ระเบียบฯ ข้อ 32)
172 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การขอบ้านเลขที่ กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
173 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การขอเปลี่ยนชื่อตัวของคนต่างด้าวเพื่อประกอบการขอแปลงสัญชาติ หรือขอกลับคืนสัญชาติ
174 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การขอมีบัตรของบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน กรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดหรือตกสำรวจ
175 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การขอมีบัตรครั้งแรก กรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์
176 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
177 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การขอหลักฐานการขอจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลของคนต่างด้าวเพื่อประกอบการขอแปลงสัญชาติ หรือขอกลับคืนสัญชาติไทย
178 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
179 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การขออนุญาตต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
180 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
181 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การจัดตั้งศาลเจ้า
182 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การจำหน่ายชื่อและรายการ กรณีมีชื่อและรายการในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง (ระเบียบฯ ข้อ 109)
183 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การ จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล เมือปรากฎว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการ (ระเบียบฯ ข้อ 111) กรณีในเขต และกรณีสำนักทะเบียนอื่น
184 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การแต่งตั้งผู้จัดการปกครองศาลเจ้า ผู้ตรวจตราสอดส่องศาลเจ้า
185 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก
186 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ.2543
187 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การ เพิ่มชื่อ กรณีคนได้รับสัญชาติไทยตามมาตรา ๗ ทวิ หรือโดยการแปลงสัญชาติ ขอสัญชาติไทยตามสามี หรือขอกลับคืนสัญชาติไทย (ระเบียบฯ ข้อ 102)
188 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การ เพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยบัญญัติขอกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ ซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น (ระเบียบฯ ข้อ 104)
189 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การออกบัตรและการใช้บัตรประจำตัวผู้จัดการปกครองศาลเจ้า ผู้ตรวจตราสอดส่องศาลเจ้า
190 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง การอุทิศที่ดินให้เป็นสมบัติของศาลเจ้า
191 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง ขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
192 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง ทะเบียนนิติกรรม (การจำนองเรือ)
193 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง ทะเบียนนิติกรรม (การไถ่ถอนจำนองเรือ)
194 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง ทะเบียนนิติกรรม(การซื้อขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ (เรือและแพ)
195 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง ทะเบียนนิติกรรม(การไถ่ถอน การขายฝาก)
196 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง ทะเบียนพินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา
197 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง ทะเบียนพินัยกรรมเอกสารลับ
198 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
199 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง ทะเบียนรับรองบุตร
200 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง ทะเบียนสัตว์พาหนะ (สัตว์พาหนะตาย)
201 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง ทะเบียนสัตว์พาหนะ (กรณีตั๋วรูปพรรณสูญหาย)
202 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง ทะเบียนสัตว์พาหนะ (การแก้ตำหนิรูปพรรณสัตว์พาหนะคลาดเคลื่อนจากตั๋วรูปพรรณ)
203 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง ทะเบียนสัตว์พาหนะ (การนำสัตสว์พาหนะออกไปนอกราชอาณาจักร)
204 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง ทะเบียนสัตว์พาหนะ (การย้ายสัตว์พาหนะไปต่างอำเภอ)
205 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง ทะเบียนสัตว์พาหนะ (การโอนกรรมสิทธิ์และการจำนองสัตว์พาหนะ)
206 กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
207 กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
208 กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม)
209 กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การ ขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่ กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)
210 กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
211 กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
212 กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ
213 กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การรับชำระค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม
214 กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากยาสูบ
215 กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การรับชำระภาษีป้าย
216 กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
217 กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การให้สัมปทานโดยการประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่น
218 กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ การ จัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้น ฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
219 กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ การ รับสมัครสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะนักเรียนเทียบเท่า)
220 กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ การสมัครเข้ารับการทดสอบ GAT/PAT การทดสอบวิชาสามัญ และการทดสอบวัดสมรรถนะครู
221 กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ การออกหนังสือรับรองผลการทดสอบ หรือ ใบรายงานผลการทดสอบ
222 กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
223 กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร
224 กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
225 กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
226 กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
227 กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
228 กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
229 กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ
230 กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
231 กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
232 กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
233 กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
234 กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
235 กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
236 กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
237 กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
238 กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
239 กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ
240 กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
241 กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
242 กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
243 กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
244 กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา การขอใบแทนใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
245 กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา การขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
246 กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การลงทะเบียนเลือก/เปลี่ยนหน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
247 กระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
248 กระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
249 กระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
250 กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย การขอจดทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อย ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527
251 กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย การขอจดทะเบียนเป็นหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527
252 กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
253 กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย การขอจดทะเบียนเป็นหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527
254 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ การลงทะเบียนสมัครสมาชิก TCU เพื่อศึกษาบทเรียนออนไลน์
255 สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี การให้ความเห็นชอบในการใช้ธงชาติประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิของผู้ที่เสียชีวิต
  • Thailand Web Stat
  • 14,087
  • 12,111

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน