การศึกษา-มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การศึกษา-มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

แบบฟอร์มสำหรับการตรวจติดตามผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/3292 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

5126วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับการตรวจประเมินคัดเลือกศูนย์เด็กเล็กคุณภาพและศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ปี 2558 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ได้จัดทำโครงการพัฒนาการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน  พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้  ทักษะในการดูแลสุขภาพอนามัยอย่างรอบด้าน  ตลอดจนการคัดเลือกศูนย์เด็กเล็กคุณภาพและศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค  เพื่อเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าแข่งขันระดับเขต ปี 2558

นำเสนอประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ อบต.โนนธาตุ ปี 2558 (20 พฤษภาคม 2558) คลิกดาวน์โหลด

การตรวจประเมินคัดเลือกศูนย์เด็กเล็กคุณภาพและศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ปี 2558 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ชมคลิปทั้งหมดคลิก

ครูดีศรีหนองสองห้อง

9

234567810

นำเสนอประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2557 คลิกดาวน์โหลด

รายนามผู้บริจาค

1

12345678

รถรับ-ส่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด

ศูนย์เด็กปลอดโรค 1

ผลการตรวจ/ประเมินมาตรฐานอาหารปลอดภัยปลอดโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2557 หัวข้อประเมิน 40 ข้อ ผ่านการประเมิน 35 ข้อ ไม่ผ่านการประเมิน 5 ข้อ ซึ่งจะได้ได้ใช้เป็นข้อมูลทำการปรับปรุงแก้ไขให้ได้มาตรฐานต่อไป ผ่านการประเมินคิดเป็นร้อยละ 87.50 คลิกดาวน์โหลด

 การตรวจ/ประเมินมาตรฐานอาหารปลอดภัยปลอดโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประเมินศูนย์เด็ก 1การตรวจประเมินแนะนำมาตรฐานอาหารปลอดภัยปลอดโรค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

การตรวจประเมินแนะนำมาตรฐานอาหารปลอดภัยปลอดโรค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

การตรวจประเมินแนะนำมาตรฐานอาหารปลอดภัยปลอดโรค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

การตรวจประเมินแนะนำมาตรฐานอาหารปลอดภัยปลอดโรค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ชมคลิปทั้งหมดคลิก

รูปภาพ1รูปภาพ2รูปภาพ3รูปภาพ4วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2557 คปสอ.หนองสองห้อง มีกำหนดตรวจประเมินตามโครงการ”พัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพและอาหารปลอดภัยปลอดโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2557″ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เพื่อพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหารในศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่อำเภอหนองสองห้อง ซึ่งดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์อาหารปลอดภัยปลอดโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

แจ้งกำหนดการตรวจ/ประเมินมาตรฐานอาหารปลอดภัยปลอดโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามหนังสือ โรงพยาบาลหนองสองห้อง ที่ ขก 0032.313/ว 1 ลงวันที่ 7 มกราคม 2557 คลิกดาวน์โหลด

นำเสนองานโครงการ”พัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพและอาหารปลอดภัยปลอดโรคในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ปี 2557″ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ขนาดไฟล์ 5.40 MB) คลิกดาวน์โหลด

1

6543

 ภาพน่ารัก…ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (24 ธันวาคม 2556) ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

hpqscan0002

Picture 043

IMG_6669ผลการประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่และศูนย์พัฒนาเด็กปลอดโรค โดยคณะกรรมการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับอำเภอหนองสองห้อง เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2556 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น และได้รับมอบประกาศนียบัตรจาก กรมควบคุมโรค ประจำปี 2555 คลิกรายละเอียด 

 นำเสนองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค (ศพด.อบต.โนนธาตุ) ตลิกดาวน์โหลด

 วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2556 คณะกรรมการประเมินศูนญ์พัฒนาเด็กเล็กระดับอำเภอหนองสองห้อง ประกอบด้วย รพ.หนองสองห้อง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  ได้ออกเยี่ยมและประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่และศูนย์พัฒนาเด็กปลอดโรค ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เพื่อให้เกิดการพัฒนาตามกระบวนการและผ่านการประเมินศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ โดยมี นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  นายจุฬา  มูลเทพ  หัวหน้าส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ กำหนดการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนธาตุ 

นำเสนองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด 1 

นำเสนองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด 2 

การศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2555  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  นำโดย  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ได้ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ให้ได้มาตรฐานต่อไป

นำเสนองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  จังหวัดบุรีรัมย์ (ขนาดไฟล์ 65.7 MB) คลิกดาวน์โหลด 1 

นำเสนองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  จังหวัดบุรีรัมย์ (ขนาดไฟล์ 14.8 MB) คลิกดาวน์โหลด 2 

พิธีไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีการศึกษา 2555

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2555 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริการส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดพิธีไหว้ครู พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง ในพิธีไหว้ครูนับตั้งแต่สมัยก่อน จะใช้ดอกไม้หลัก 3 อย่างในการทำพาน ซึ่งดอกไม้ ความหมายในการระลึกคุณครู ได้แก่
1.หญ้าแพรก สื่อถึง ขอให้เรียนได้เร็วเหมือนหญ้าแพรก ที่โตได้เร็วและทนต่อสภาพดินฟ้า อากาศ ทนต่อการเหยียบย่ำ ซึ่งเปรียบเสมือน คำดุด่าของครูบาอาจารย์
2.ดอกเข็ม สื่อถึง ขอให้มีสติปัญญาเฉียบแหลม เหมือนชื่อของดอกเข็ม
3.ดอกมะเขือ สื่อถึง การเปรียบเทียบว่า มะเขือนั้น จะคว่ำดอกลงเสมอเมื่อจะออกลูก แสดงถึง นักเรียนที่จะเรียนให้ได้ผลดีนั้นต้องรู้จักอ่อนน้อม ถ่อมตน เป็นคนสุภาพเรียบร้อย เหมือนมะเขือที่โน้มลง

พิธีไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนธาตุ ประจำปีการศึกษา 2555 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

พิธีไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนธาตุ ประจำปีการศึกษา 2555 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

พิธีไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนธาตุ ประจำปีการศึกษา 2555 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน จึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุขึ้น เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจสังคม และสติปัญญา เสริมสร้างเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการอย่างสมดุล เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี  และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่จะเข้ารับการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป โดยได้เปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 มีเด็กนักเรียนอายุระหว่าง 2-5 ปี  ในปีการศึกษา 2554 จำนวน 36 คน  มีเด็กนักเรียนที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 6 คน ดังนี้

1.เด็กหญิงจิรภัทร   บุญเหลือ 

2.เด็กหญิงฐิตาภา   เสนน้ำเที่ยง 

3.เด็กหญิงธมนวรรณ   เลิศภักดี 

4.เด็กชายบุรัสกร   ชำนาญดี 

5.เด็กหญิงวราภรณ์    พาลี 

6.เด็กหญิงสุพรรษา    รับศิลป์

กำหนดการพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกรายละเอียด 

คำกล่าวรายงาน-ประธานในพิธี คลิกรายละเอียด 

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2554 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2554 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2554 ชมคลิปทั้งหมดคลิกดาวน์โหลด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 17/2555 ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกรายละเอียด 

  เพลง ก เอ๋ย ก ไก่ คลิกดาวน์โหลด 

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2555 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ทำการประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล ในสัดส่วนของตัวแทนผู้ปกครอง จำนวน 4 คน  นอกจากนี้ผู้ปกครองยังได้ร่วมบริจาคเงิน เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา รวมป็นเงิน 4,700 บาท (สี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ผลการคัดเลือกคณะกรรมการ ที่ประชุมได้เสนอชื่อตัวแทนผู้ปกครองเป็นคณะกรรมการดังนี้.-

1.นางสุวรรณ  ผิวเกลี้ยง  ตัวแทนผู้ปกครอง บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8

2.นางยุพิน  กัมปนาวราวรรณ  ตัวแทนผู้ปกครอง บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9

3.นางมณีรัตน์  พลสงคราม  ตัวแทนผู้ปกครอง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6

4.นางมะลิ  พรมประเสริฐ  ตัวแทนผู้ปกครอง บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่ 11

ภาพการประชุมผู้ปกครองเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ขนาดไฟล์ 1.79 MB) ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 

บัญชีรายชื่อปกครองยังได้ร่วมบริจาคเงิน เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา รวมป็นเงิน 4,700 บาท (สี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

………………………………………………………………………

เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2555 ได้มีการซ้อมการแสดงของเด็กเล็ก จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

กิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ “รักเหมือนลูก ผูกพันเหมือนญาติ” คลิกดาวน์โหลด 7 

กิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ “รักเหมือนลูก ผูกพันเหมือนญาติ” คลิกดาวน์โหลด 6

กิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ “รักเหมือนลูก ผูกพันเหมือนญาติ” คลิกดาวน์โหลด 5 

กิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ “รักเหมือนลูก ผูกพันเหมือนญาติ” คลิกดาวน์โหลด 4

กิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ “รักเหมือนลูก ผูกพันเหมือนญาติ” คลิกดาวน์โหลด 3 

กิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ “รักเหมือนลูก ผูกพันเหมือนญาติ” คลิกดาวน์โหลด 2 

กิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ “รักเหมือนลูก ผูกพันเหมือนญาติ” คลิกดาวน์โหลด 1 

ระเบียบ/ข้อบังคับว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พ.ศ.2554 คลิกรายละเอียด 

พิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

พฤศจิกายน 17th, 2011 ปลัด อบต. Edit

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ทำการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เด็กมีความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ สติปัญญา เป็นคนดี คนเก่ง และเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต ทำการเปิดรับสมัครเด็กอายุ 2-5 ปี ปัจจุบันมีผู้ปกเครองนำเด็กมาสมัครเข้าเรียน จำนวน 35 คน แบ่งเป็นเด็กนักเรียนชาย จำนวน 16 คน เด็กนักเรียนหญิง จำนวน 19 คน มีครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 คน โดยในพิธีเปิดศูนย์ฯ ครั้งนี้มี นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นประธาน และมี ผู้อำนวยการโรงเรียนภายในตำบล เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลโนนธาตุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้ปกครองของเด็กเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

คำกล่าวรายงานและคำกล่าวเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 คลิกรายละเอียด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีการศึกษา 2554 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2554 มีเด็กที่สมัครเข้าเรียน จำนวน 34 คน คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครแล้ว มีผู้มีสิทธิเข้าเรียน จำนวน 33 คน และจะมีการประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกรายละเอียด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีการศึกษา 2554 ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 3-14 ตุลาคม พ.ศ.2554 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ยินดีต้อนรับ คุณปุณยนุช สิงห์ทอง และ คุณเบ็ญจวรรณ ป่าโพธิ์ชัน ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2554 ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกรายละเอียด

 การส่งบัญชีรายชื่อ “ครูสอนดี”รอบแรก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกครูสอนดีระดับท้องถิ่น ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2554คลิกรายละเอียด

ประกาศคณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดี และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระดับท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง หลักเกณฑ์และวีธีการคัดเลือก ครูสอนดี ครูผู้รับทุนครูสอนดี ประจำปี 2554 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2554 คลิกรายละเอียด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 201/2554 ลงวันที่ 28 เมษายน 2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระดับท้องถิ่น คลิกรายละเอียด

 …………………………………………………………………..

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2554 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง  วันเวลา สถานที่ในการเลือกสรร พนักงานจ้าง ลงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2554 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลผู้สมัครสอบ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก คลิกรายละเอียด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ลงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2554 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9-19 สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 08.30-16.30 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย คลืกรายละเอียด

บัณฑิตน้อย รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2554 บัณฑิตน้อย รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 6 คน

DSC04056

บัณฑิตน้อย รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2555 บัณฑิตน้อย รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 19 คน

เด็กดี 4 ประการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ

Picture-07511-300x300[1]

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน