ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (สปสช.)  ได้จัดตั้งระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ขึ้น เพื่อให้การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ตลอดจนมีระบบรองรับการดำเนินงานคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลโนนธาตุ จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นรักษาการให้เป็นไปตาม ระเบียบนี้

ข้อ 4 ที่ตั้ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน