มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

Picture13

ขอนแก่นรวมพลัง อปท.ช่อสะอาดปราศจากทุจริต671222345

การป้องกันการทุจริตวัน ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2558 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วย  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนา”การมีส่วนร่วมของ อปท.ขอนแก่น ในการป้องกันการทุจริต” ณ ห้องคอนเวนชั่น  โรงแรมเซ็นธาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ขอนแก่น

โครงการสัมมนา”การมีส่วนร่วมของ อปท.ขอนแก่น ในการป้องกันการทุจริต” จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  และกำหนดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่าง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดขอนแก่น และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น

 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ขอนแก่น กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างความตระหนักและให้ความสำคัญในการป้องกันการทุจริตในองค์กร บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

2.เพื่อสร้างจิตสำนึก ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สร้างภูมิคุ้มกัน วางรากฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ขอนแก่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น

3.เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น มีระบบการปฎิบัติงานที่สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่น

4.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงผลกระทบและภัยร้ายแรงของการทุจริตที่มีต่อประชาชนและประเทศชาติ

การสัมมนา”การมีส่วนร่วมของ อปท.ขอนแก่น ในการป้องกันการทุจริต”ชมคลิปทั้งหมดคลิก

เพลงพื้นบ้านรณรงค์ป้องกันการทุจริต โดย…สำนักงาน ป.ป.ช.คลิกดาวน์โหลด

ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง คลิกดาวน์โหลด

แบบประเมินตนเองเรื่องการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม คลิกดาวน์โหลด

แบบประเมินตนเองด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกดาวน์โหลด

แบบประเมินตนเองเรื่องราคากลางงานก่อสร้างตามมติ 13 มีนาคม 2555 คลิกดาวน์โหลด

แบบฟอร์มประเมินตนเองเรื่องราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน คลิกดาวน์โหลด

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

12IMG_20140901_112856IMG_20140901_134353วัน ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2557 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และ นางเพ็ญนภา ยันต์ชมภู  ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ณ ห้องคอนเวนชันเซ็นเตอร์  ชั้น 2  โรงแรมเซ็นทาราขอนแก่น  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  โดยมี นายวิวัฒ  เมธีวรรณกิจ  รองู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธีเปิด

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับทราบนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และของจังหวัดขอนแก่น

2.เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง  การประกาศเผยแพร่ราคากลาง  และความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ  หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลาง  การจัดทำสัญญาเกี่ยวกับการพัสดุ  หรือจัดหาพัสดุผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) รวมถึงได้รับทราบข้อกฎหมาย  ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสามารถ นำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อเป็นการพบปะผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  รวมถึงข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารับการอบรมสัมมนาได้แลก เปลี่ยนและเสนอปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น

เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คลิกดาวน์โหลด

โครงการอบรมสัมมนาการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

โครงการอบรมสัมมนาการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

โครงการอบรมสัมมนาการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

โครงการอบรมสัมมนาการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

โครงการอบรมสัมมนาการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

โครงการอบรมสัมมนาการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6

โครงการอบรมสัมมนาการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 7

โครงการอบรมสัมมนาการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 8

โครงการอบรมสัมมนาการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 9

โครงการอบรมสัมมนาการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 10

โครงการอบรมสัมมนาการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ชมคลิปทั้งหมดคลิก

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน