บุญกุ้มข้าวใหญ่ตำบลโนนธาตุ

บุญกุ้มข้าวใหญ่ตำบลโนนธาตุ

บัญชีรายชื่อผู้บริจาคข้าว/เงิน ในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ตำบลโนนธาตุ

รายรับ

รวม เงินที่ได้รับจาการขายข้าวในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ตำบลโนนธาตุ เป็นเงิน 119,446 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)

รายจ่าย

ค่าช่างก่อสร้าง (ช่างน้อย)      เป็นเงิน  21,000 บาท

ค่าย้ายเครื่องปรับอากาศ         เป็นเงิน  6,500 บาท

ค่าช่างกระจก (หน้าต่าง,ประตู)    เป็นเงิน   12,000  บาท

ค่าช่างไฟฟ้า     เป็นเงิน  2,100  บาท

ค่าช่างทาสี (หักไว้แล้วแต่ยังไม่จ่ายรองานเสร็จ)  เป็นเงิน   5,000  บาท

ค่าวัสดุร้านเสรีก่อสร้าง   เป็นเงิน  25,866 บาท

คงเหลือเงินนำฝากเข้าบัญชี   เป็นเงิน   45,700  บาท

รวม เงินที่ได้รับจาการบริจาคในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ตำบลโนนธาตุ อย่างไม่เป็นทางการ เป็นเงิน 26,893 บาท (สองหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน)

บัญชีรายชื่อผู้บริจาคข้าว/เงิน งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 คลิกดาวน์โหลด

บัญชีรายชื่อผู้บริจาคข้าว/เงิน งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 คลิกดาวน์โหลด

บัญชีรายชื่อผู้บริจาคข้าว/เงิน งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 คลิกดาวน์โหลด

บัญชีรายชื่อผู้บริจาคข้าว/เงิน งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 คลิกดาวน์โหลด

บัญชีรายชื่อผู้บริจาคข้าว/เงิน งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 คลิกดาวน์โหลด

บัญชีรายชื่อผู้บริจาคข้าว/เงิน งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 คลิกดาวน์โหลด

การจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

กำหนดการบุญกุ้มข้าวใหญ่ตำบลโนนธาตุ

วันที่ 20-21 ธันวาคม พ.ศ.2557 คณะกรรมการบริหารและพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ  ได้กำหนดการดำเนินงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2557 เพื่อหาทุนในการสมทบการต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ (รพ.สต.โนนธาตุ) ที่ก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ  เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติงานด้านทันตกรรม และห้องให้บริการด้านแพทย์แผนไทย โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดังนี้.-

คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย

1.นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ   ประธานที่ปรึกษา

2.พระครูกันตธรรมสาร  เจ้าคณะตำบลโนนธาตุ   ที่ปรึกษา

3.นายเชาว์  ภิรมกิจ  กำนันตำบลโนนธาตุ   ที่ปรึกษา

4.นายมานิจ  สาระผล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ที่ปรึกษา  ฯลฯ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ตำบลโนนธาตุ ปี 2557 คลิกดาวน์โหลด

ภาพการต่อเติมอาคาร รพ.สต.โนนธาตุ ที่ก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2557)

2451

ฮีตที่ 2 บุญคูณลาน (บุญกุ้มข้าวใหญ่)

สถานที่ที่ทำสำหรับนวดข้าว เรียกว่า ลาน การนำเอาข้าวที่นวดแล้วมากองขึ้นให้สูง เรียกคูณลาน ชาวนาที่ทำนาได้ผล เมื่อต้องการบำเพ็ญกุศลมีให้ทาน เป็นต้น ก็จัดเอาลานเป็นสถานที่ทำบุญการทำบุญในสถานที่ดังกล่าว เรียกบุญคูณลาน กำหนดเอาเดือนยี่เป็นเวลาทำ เพราะมีกำหนดการทำในเดือนยี่ จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า บุญเดือนยี่

มูลเหตุแห่งการทำ เรื่องเดิมมีว่า สมัยพระพุทธเจ้า ทรงพระนามว่า กัสสปะ มีชาวนาสองพี่น้องทำนาร่วมกัน เมื่อข้าวเป็นน้ำนม น้องชายอยากจะทำข้าวมธุปายาส ถวายแด่พระสงฆ์ มีพระกัสสปะเป็นประธาน ชวนพี่ชาย แต่พี่ชายไม่สามารถทำได้ จึงแบ่งนากัน พอน้องชายได้กรรมสิทธิ์ในที่นาแล้ว ก็เอาข้าวในนาของตนทำทานถึง 9 ครั้ง คือเวลาข้าวเป็นน้ำนม 1 ครั้ง เป็นข้าวเม่า 1 ครั้ง เก็บเกี่ยว 1 ครั้ง จักตอกมัด 1 ครั้ง มัดฟ่อน 1 ครั้ง กองในลาน 1 ครั้ง ทำเป็นลอม 1 ครั้ง เวลาฟาดข้าว 1 ครั้ง ขนใส่ยุ้งฉาง 1 ครั้ง การถวายทานทุกครั้ง น้องชายปรารถนาเป็นพระอรหันต์ ครั้นมาถึงศาสนาพระโคดม น้องชายได้มาเกิดเป็นพราหมณ์ นามว่า โกญทัญญะ ได้ออกบวชเป็นพระภิกษุองค์แรกได้เป็นพระอรหันต์ และได้รับสมณฐานันดรศักดิ์ที่รัตตัญญู ส่วนพี่ชาย ได้ถวายข้าวในนาเพียงครั้งเดียวคือในเวลาทำนาแล้ว ได้ตั้งปณิธานขอให้สำเร็จเป็นอริยบุคคล ครั้งมาถึงศาสนาพระโคดม ได้มาเกิดเป็นสุภัททปริพาชก บวชในพระพุทธศาสนา แต่ไม่มีโอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ได้เข้าไปทูลถามความสงสัยพระองค์ภายในม่านเวลาจบเทศน์ ได้สำเร็จเป็นอนาคามี เป็นอริยะบุคคลองค์สุดท้าย การถวายข้าว เป็นทานมีอานิสงส์มาก จึงถือเป็นประเพณีถวายมาจนทุกวันนี้

พิธีทำ จัดเอาลานเป็นสถานที่ทำบุญ บอกกล่าวญาติพี่น้องให้มาร่วมทำบุญ นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ จัดน้ำอบน้ำหอมไว้ประพรม ขึงด้ายสายสิญจน์รอบกองข้าว เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์แล้ว ถวายอาหารบิณฑบาต เสร็จแล้วเลี้ยงแขกคน พระสงฆ์อนุโมทนา ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ น้ำพระพุทธมนต์นำไปรด ข้าวนา วัวควาย ต่อไปทำพิธีสู่ขวัญ การสู่ขวัญครั้งนี้สู่ให้เจ้าของนาและควาย โดยถือว่าให้เกิดความสุขสวัสดี นอกจากนี้แล้วมีการทำบุญคุ้ม และบุญกุ้มข้าวใหญ่

บุญคุ้ม หมู่บ้านหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่ง มีการรวมกลุ่มกันทำบุญ เรียกบุญคุ้ม พิธีทำ คนในคุ้มนั้น ทุกครัวเรือนพากันปลูกปะรำขึ้น กลางคืนนำดอกไม้ธูปเทียนมารวมกันมารับศีลฟังเทศน์ มีมหรสพครบงันตลอดคืน รุ่งเช้ามีการถวายอาหารบิณฑบาต

บุญกุ้มข้าวใหญ่ การนำข้าวเปลือกมารวมกัน ทำบุญกุ้มข้าวใหญ่ พิธีทำเหมือนกับบุญคุ้มต่างแต่สถานที่ที่จะทำบุญกุ้มข้าวใหญ่ ต้องเป็นศาลากลางบ้าน หรือศาลาโรงธรรม ทุกครัวเรือนหาบข้าวเปลือกของตนออกมารวมกัน กลางคืนมีการเจริญพระพุทธมนต์รับศีลฟังเทศน์ มีมหรสพ ตอนเช้ามีถวายอาหารและถวายข้าวเปลือก การทำบุญกุ้มข้าวใหญ่ถือว่าได้บุญกุศลมาก จึงมีคนนิยมทำกันเป็นประจำทุกๆ ปี และทุกหมู่บ้านด้วย อ่านรายละเอียด ฮีตเก่าคองหลัง-12-เดือน

บุญกุ้มข้าวใหญ่ตำบลโนนธาตุ1

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน