ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองสองห้อง

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองสองห้อง (ข้อมูลโดย…สมชาย  อุทัยประดิษฐ์)

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ

ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งว่า การดำเนินการร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะมีผู้ร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น/แจ้งเหตุ/แจ้งเบาะแส เป็นจำนวนมาก แต่ผู้ร้องเรียนกลับถูกรังแก ข่มขู่ จึงขอให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวโทษใช้ดุลพินิจสั่งการที่สมควร เพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียน อันเนื่องมาจากการร้องเรียนดังกล่าว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด
เอกสารที่แนบ  ดาวน์โหลดเอกสาร
1

5634วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และ นายเชาว์ ภิรมกิจ กำนันตำบลโนนธาตุ ได้เข้าประชุมศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองสองห้อง ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมอำเภอหนองสองห้อง ชั้น 2 เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองสองห้อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี นายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอหนองสองห้อง/ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานในการประชุม

ในการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมนั้น คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีประกาศ ฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม เพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน และทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

คำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ 3706/2557 ลงวันที่ 26 กันยายน 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองสองห้อง คลิกดาวน์โหลด

หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/3359 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ศูนย์ดำรงธรรม คลิกดาวน์โหลด

หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 1018/3332 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 96/2557 เรื่องการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 คลิกดาวน์โหลด

รวมประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)/คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อ่านรายละเอียดทั้งหมด คลิกดาวน์โหลด

หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/3359 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ศูนย์ดำรงธรรม คลิกดาวน์โหลด

หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 1018/3332 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 96/2557 เรื่องการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 คลิกดาวน์โหลด

รวมประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)/คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อ่านรายละเอียดทั้งหมด คลิกดาวน์โหลด 

การประชุมศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองสองห้อง ครั้งที่ 1/2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

การประชุมศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองสองห้อง ครั้งที่ 1/2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

การประชุมศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองสองห้อง ครั้งที่ 1/2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

การประชุมศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองสองห้อง ครั้งที่ 1/2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

การประชุมศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองสองห้อง ครั้งที่ 1/2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

การประชุมศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองสองห้อง ครั้งที่ 1/2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6

การประชุมศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองสองห้อง ครั้งที่ 1/2557 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

ข้อมูลจากศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย

 การถ่ายทอดการประชุมผ่านระบบ Video Streaming การถ่ายทอดการประชุมผ่านระบบ Video Streaming
   การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ
   วาระการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วาระการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
 กำหนดการพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสครบวันสิ้นพระชนม์ ๕๐ วัน (ของส่วนกลาง) กำหนดการพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสครบวันสิ้นพระชนม์ ๕๐ วัน (ของส่วนกลาง)
 แบบสำรวจความต้องการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของ สป.มท. แบบสำรวจความต้องการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของ สป.มท.
 "เปิดบ้าน...มหาดไทย" ฉบับที่ 6 (ก.ค. - ส.ค.56) “เปิดบ้าน…มหาดไทย” ฉบับที่ 6 (ก.ค. – ส.ค.56)
   ด่วนที่สุด มท 0214/ว 3633 เรื่อง การประชุมมอบนโยบายการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา ด่วนที่สุด มท 0214/ว 3633 เรื่อง การประชุมมอบนโยบายการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา
 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้ ที่นำ Libreoffice ไปใช้ในหน่วยงาน แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้ ที่นำ Libreoffice ไปใช้ในหน่วยงาน
 เอกสารประกอบการอบรมสัมมนาหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับบุคลากรกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัด ฯ เอกสารประกอบการอบรมสัมมนาหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับบุคลากร กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัด ฯ
เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานผลดำเนินการพัฒนาองค์กร (Application Report) ครั้งที่ 1 (10 ก.ค. 56) และครั้งที่ 2 (25 ก.ค. 56)เอกสาร ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานผลดำเนินการพัฒนาองค์กร (Application Report) ครั้งที่ 1 (10 ก.ค. 56) และครั้งที่ 2 (25 ก.ค. 56)
แบบฟอร์ม หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (1 ก.ค.56)แบบฟอร์ม หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (1 ก.ค.56)
 การฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับบุคลากรกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัด และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง" การฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับบุคลากร กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัด และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง”
   การจัดทำร่างแผนงานในแผนปฏิบัติราชการ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) การจัดทำร่างแผนงานในแผนปฏิบัติราชการ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
การประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานผล (Application Report) ตามกรอบ PMQA ครั้งที่ 1 (10 ก.ค. 56) และครั้งที่ 2 (25 ก.ค. 56)การประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานผล (Application Report) ตามกรอบ PMQA ครั้งที่ 1 (10 ก.ค. 56) และครั้งที่ 2 (25 ก.ค. 56)
แผนการบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตของ สป.มท.แผนการบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตของ สป.มท.
 เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ให้ทีมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ วันที่ 20-21 มิถุนายน 2556 เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ให้ทีมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ วันที่ 20-21 มิถุนายน 2556
 file เกี่ยวกับอบรมด้าน ICT และแผนที่อาคาร Zuellig House ถ.สีลม file เกี่ยวกับอบรมด้าน ICT และแผนที่อาคาร Zuellig House ถ.สีลม
 การฝึกอบรมของ SIPA เรื่อง การแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้ที่นำ Libreoffice ไปใช้ในหน่วยงาน การฝึกอบรมของ SIPA เรื่อง การแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้ที่นำ Libreoffice ไปใช้ในหน่วยงาน
 หนังสือที่ มท 0218/ว 2386 และ มท 0218/ว2387 ลงวันที่ 12 มิถุนายน หนังสือที่ มท 0218/ว 2386 และ มท 0218/ว2387 ลงวันที่ 12 มิถุนายน
 หนังสือแจ้งสรุปผลการสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 19 เม.ย.56 ณ โรงแรม รอยัล ริเวอร์ หนังสือแจ้งสรุปผลการสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 19 เม.ย.56 ณ โรงแรม รอยัล ริเวอร์
 สรุปผลการสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 19 เม.ย.56 ณ โรงแรม รอยัล ริเวอร์ สรุปผลการสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 19 เม.ย.56 ณ โรงแรม รอยัล ริเวอร์
 วีดีโอบรรยายวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 19 เม.ย.56 ณ โรงแรม รอยัล ริเวอร์ วีดีโอบรรยายวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 19 เม.ย.56 ณ โรงแรม รอยัล ริเวอร์
 รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าอบรมหลักสูตรด้านวิชาการ จำนวน 3 หลักสูตร ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป. ลาดตระโหนด รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าอบรมหลักสูตรด้านวิชาการ จำนวน 3 หลักสูตร ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป. ลาดตระโหนด
 แบบสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุน PMQA ของจังหวัด แบบสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุน PMQA ของจังหวัด
 เอกสารประกอบการสัมมนาถอดบทเรียนให้หน่วยงานในสังกัด มท. และจังหวัด 19 เมษายน 2556 (เอกสาร) เอกสารประกอบการสัมมนาถอดบทเรียนให้หน่วยงานในสังกัด มท. และจังหวัด 19 เมษายน 2556 (เอกสาร)
 การขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 1.1.6 รายได้ครัวเรือน (ทั้งประเทศ) เพิ่มขึ้น (เพิ่มเติม) การขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 1.1.6 รายได้ครัวเรือน (ทั้งประเทศ) เพิ่มขึ้น (เพิ่มเติม)
 เอกสาร ใบงานแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤติของ สป.มท. การประชุมครั้งที่ 1/2556 วันที่ 30 พ.ค. 56 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม กถ.ชั้น 8 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ (หน่วยงาน กพร.สป.) เอกสาร ใบงานแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤติของ สป.มท. การประชุมครั้งที่ 1/2556 วันที่ 30 พ.ค. 56 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม กถ.ชั้น 8 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ (หน่วยงาน กพร.สป.)
 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0210.5/ว 2148 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 เรื่อง การฝึกอบรมตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0210.5/ว 2148 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 เรื่อง การฝึกอบรมตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
การขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 1.1.6 รายได้ครัวเรือน (ทั้งประเทศ) การขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 1.1.6 รายได้ครัวเรือน (ทั้งประเทศ)
 เอกสารประกอบการสัมมนาถอดบทเรียนให้หน่วยงานสังกัด มท. และจังหวัด 19 เมษายน 2556 (ตัวอย่าง Appication Report) เอกสารประกอบการสัมมนาถอดบทเรียนให้หน่วยงานสังกัด มท. และจังหวัด 19 เมษายน 2556 (ตัวอย่าง Appication Report)
 เปิดบ้าน...มหาดไทย ฉบับที่ 3 (กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2556) เปิดบ้าน…มหาดไทย ฉบับที่ 3 (กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2556)
 เชิญประชุมสัมมนาถอดบทเรียนให้หน่วยงานสังกัด มท. และจังหวัด วันที่ 19 เมษายน 2556 เชิญประชุมสัมมนาถอดบทเรียนให้หน่วยงานสังกัด มท. และจังหวัด วันที่ 19 เมษายน 2556
 "เปิดบ้าน...มหาดไทย" เดือนกุมภาพันธ์ 2556 “เปิดบ้าน…มหาดไทย” เดือนกุมภาพันธ์ 2556
 โครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง โครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง
 กำหนดการและรายละเีอียดประกอบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กำหนดการและรายละเีอียดประกอบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
  เปิดบ้าน...มหาดไทย ฉบับที่ ๒ เปิดบ้าน…มหาดไทย ฉบับที่ ๒
  เปิดบ้าน...มหาดไทย ฉบับที่ ๑ เปิดบ้าน…มหาดไทย ฉบับที่ ๑
 ขอความร่วมมือแก้ไขปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขอความร่วมมือแก้ไขปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 ข้อสรุปผลโครงการสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ข้อสรุปผลโครงการสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการสวดมนต์ข้ามปี ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการสวดมนต์ข้ามปี ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖
 โครงการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ และโครงการพิเศษในจังหวัดศูนย์กลางของแต่ละภูมิภาค โครงการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ และโครงการพิเศษในจังหวัดศูนย์กลางของแต่ละภูมิภาค
 รายชื่อวัดและสำนักสงฆ์ รายชื่อวัดและสำนักสงฆ์
  แบบสำรวจข้อมูล/ความเห็นต่อการพัฒนาระบบราชการในกระทรวงมหาดไทยและในพื้นที่จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กพร.สป.) แบบสำรวจข้อมูล/ความเห็นต่อการพัฒนาระบบราชการในกระทรวงมหาดไทยและในพื้นที่จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กพร.สป.)
 ประวัติความเป็นมา และบทบาทหน้าที่ของอาเซียน (11 ธ.ค. 2555 เช้า) ประวัติความเป็นมา และบทบาทหน้าที่ของอาเซียน (11 ธ.ค. 2555 เช้า)
  ประเทศไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (11 ธ.ค. 2555 บ่าย) ประเทศไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (11 ธ.ค. 2555 บ่าย)
 ทัศนคติในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (12 ธ.ค. 2555 เช้า 1) ทัศนคติในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (12 ธ.ค. 2555 เช้า 1)
 ทัศนคติในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (12 ธ.ค. 2555 เช้า 2) ทัศนคติในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (12 ธ.ค. 2555 เช้า 2)
  การเพิ่มศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (12 ธ.ค. 2555 เช้า 3) การเพิ่มศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (12 ธ.ค. 2555 เช้า 3)
  การเพิ่มศักยภาพสินค้า OTOP ฯ (12 ธ.ค. 2555 บ่าย) การเพิ่มศักยภาพสินค้า OTOP ฯ (12 ธ.ค. 2555 บ่าย)
  การเพิ่มศักยภาพในด้านเศรษฐกิจเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (13 ธ.ค. 2555 เช้า 1) การเพิ่มศักยภาพในด้านเศรษฐกิจเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (13 ธ.ค. 2555 เช้า 1)
  การพัฒนาโลจิสติกส์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (13 ธ.ค. 2555 บ่าย 1) การพัฒนาโลจิสติกส์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (13 ธ.ค. 2555 บ่าย 1)
  การศึกษากับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (13 ธ.ค. 2555 บ่าย 2) การศึกษากับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (13 ธ.ค. 2555 บ่าย 2)
 ทักษะในการเป็นวิทยากร ฯ (14 ธ.ค. 2555 เช้า) ทักษะในการเป็นวิทยากร ฯ (14 ธ.ค. 2555 เช้า)
 การฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับบุคลากรกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัด และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง" การฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับบุคลากร กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัด และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง”
เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานผลดำเนินการพัฒนาองค์กร (Application Report) ครั้งที่ 1 (10 ก.ค. 56) และครั้งที่ 2 (25 ก.ค. 56)เอกสาร ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานผลดำเนินการพัฒนาองค์กร (Application Report) ครั้งที่ 1 (10 ก.ค. 56) และครั้งที่ 2 (25 ก.ค. 56)
วันที่
ข่าวประชาสัมพันธ
17 ก.ย.57
5 ก.ย.57
18 ส.ค.57
14 ส.ค. 57
คำสั่ง/หนังสือสั่งการ
ที่
เรื่อง
มท0205.1/
ว3359
มท.0205.1/
ว8699
มท.0205.3/
ว2285
มท.0205.3/
ว2499
436/2557
กระทรวงมหาดไทย
 ระบบค้นหาข้อมูลผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดนและเหรียญพิทักษ์เสรีชน
 ค้นหาข้อมูลกฎหมายกระทรวงมหาดไทย
 รายการมหาดไทยชวนรู้ ผ่านทางวิทยุ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ มท.
 ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
กรมการปกครอง
 ระบบสถิติทางการทะเบียน
 บริการตรวจสอบข้อมูล
 ปรึกษาปัญหาด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน 1548
 ตู้ ป.ณ.44 ปณฝ.มหาดไทย 10200
 ระบบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ตามนโยบาย ลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม
 ระบบรับข้อเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตกระบวนงานขออนุญาตซื้ออาวุธปืน เขต กทม.
 แจ้งเบาะแสเว็บไซต์นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม ทำให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน
กรมการพัฒนาชุมชน
 เว็บไซต์หมู่บ้านไทย
 คลังข้อมูลภูมิปัญญา OTOP
 บทความงานพัฒนาชุมชน
 ตารางรายการทีวี พช.
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลเงินบำนาญ
 ระบบฐานข้อมูลเพื่องานวิจัย
 ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท จปฐ./กชช.2ค
 ร้องเรียน-แจ้งเบาะแสการฝ่าฝืนจริยธรรม
กรมที่ดิน
 การขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน
 เอกสารประกอบการขอจดทะเบียนอาคารชุด
 การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
 ข้อมูลที่ดินสำหรับคนต่างด้าว
 การได้มาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลเพื่อการศาสนา
 บทความต่าง ๆ
 กฎหมายน่ารู้
 ระเบียบ
 ประกาศ
 รวมกฎกระทรวง
 พระราชกฤษฎีกา
 พระราชบัญญัติ
 คู่มือการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีอากร การจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
 งานจดทะเบียนกลาง
 คำแนะนำเบื้องต้นในการไปสำนักงานที่ดิน
 หลักฐานการขอจดทะเบียน
 ประเภทการจดทะเบียน
 ขั้นตอนการจดทะเบียน
 ค่าธรรมเนียม ภาษี และอากร
 การรังวัด รวม แบ่งแยก สอบเขตที่ดิน
 การอายัดที่ดิน
 การมอบอำนาจ
 แบบฟอร์มต่าง ๆ
 ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ
 ตัวอย่างคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 การขอทราบราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์
 ค้นหาข้อมูลการจัดสรรที่ดิน
 ค้นหาข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด
 แนวทางการจดทะเบียนและตัวอย่างคำขอสัญญา
 คลินิกประนีประนอมยอมความข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
 ค้นหาข้อมูลที่ดิน
 โครงการการให้บริการประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมที่ดิน
 ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินแห่งชาติ
 download หนังสือมอบอำนาจ
 สืบค้นพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานที่ดิน
 ร้องเรียน – ร้องทุกข์
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 e-Map (ระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน e-report)
 ระบบบริการแจ้งเหตุสาธารณภัย
 ระบบฐานข้อมูลสาธารณภัย
 สารสนเทศภูมิศาสตร์
 Download ข้อมูลต่าง ๆ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ศูนย์ประสานความเสมอภาคหญิงชาย
 ผังรายการเสียงตามสาย
 สื่อการเรียนรู้ (e-Learning)
 กลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัย มท. (ตัวชี้วัด)
 สรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัย
 รายงานเพลิงไหม้พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่สุริน
 ร้องเรียน – ร้องทุกข์
กรมโยธาธิการและผังเมือง
 ฐานข้อมูลกฎกระทรวงผังเมืองรวม
 บริการดาวน์โหลดข้อมูลกฎกระทรวงผังเมืองรวม และแผนที่ แผนผัง ท้ายกฎกระทรวง
 กฏกระทรวงผังเมืองรวมที่ประกาศใหม่
 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง
 ยื่นคำร้องของผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับผังเมืองรวมทางระบบอินเทอร์เน็ต
 การบริการข้อมูลดิจิตอล
 ฐานข้อมูลและข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินท้ายกฎกระทรวง
 แนะนำงานบริการประชาชน
 ศูนย์ดำรงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ข้อมูลด้านการเงินการคลังท้องถิ่น
 สรุปข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 สรุปข้อมูลด้านเศรษฐกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 สรุปข้อมูลด้านสังคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 สรุปข้อมูลด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 สรุปข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
 E-book สถ.
 ติดต่อเรา
การไฟฟ้านครหลวง
 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 ช่องทางชำระค่าไฟฟ้า
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 แบบขอใช้ไฟฟ้า
 แบบขอเปลี่ยนผู้ใช้ไฟฟ้า
 การคิดค่าไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ
 การขอใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ
 อัตราค่าบริการ
 สถานที่ตั้ง กฟน.เขต
 สถานที่ตั้ง กฟน. สาขาย่อย
 ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ
 ตำแหน่ง EV Station
 อัตราค่าไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ
 ค่า ft
 การคำนวณค่าไฟฟ้า
 อื่น ๆ เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
 ประกาศดับไฟ
 MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 e-Application
 PEA e-Pay
 ค้นหาแผนที่สำนักงาน
 Knowledge Base Management
 ค่า ft
 ประกาศดับไฟ
 เปิดให้บริการส่งข้อความสั้น (SMS) ผ่านโทรศัพท์มือถือ
 ช่องทางการชำระเงินค่าไฟฟ้า
 แจ้งข้อร้องเรียน
 1129 PEA Call Center
การประปานครหลวง
 บริการของ กปน.
 หน่วยงานที่ให้บริการ
 ชำระค่าน้ำทาง Internet
 แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 พื้นที่น้ำไม่ไหล
 คลินิกน้ำสะอาด
 บริการอิเล็กทรอนิกส์
 แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
 คุณภาพน้ำดิบ
 1125 MWA Call Center
 รับเรื่องร้องเรียน
การประปาส่วนภูมิภาค
 คู่มือการให้บริการประชาชน
 ประเภทของผู้ใช้น้ำ
 เงื่อนไขในการใช้น้ำ
 ขอติดตั้งประปาใหม่
 แบบฟอร์มคำขอต่าง ๆ
 มาตรฐานน้ำประปาของ กปน.
 ขั้นตอนการผลิตน้ำประปา
 พื้นที่น้ำประปาดื่มได้
 อัตราค่าน้ำ
 ตรวจสอบค่าน้ำ
 โปรแกรมคิดค่าน้ำ
 ค่าบริการวิเคราะห์น้ำ
 โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ
 ช่องทางชำระเงินค่าน้ำประปา
 แจ้งเรื่องร้องเรียนการให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค
องค์การตลาด
 ชุมชนยิ้ม
 สาระน่ารู้

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน