ตามดูกองทุนหลักประกันสุขภาพ

 ตามดูกองทุนหลักประกันสุขภาพ

IMG_20141029_093913IMG_20141029_100002IMG_20141029_095600IMG_20141029_104829โครงการอบรมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2557  ระหว่างวันที่ 28 -29 ตุลาคม พ.ศ.2557

การอบรมคณะกรรมการกองทุนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

การอบรมคณะกรรมการกองทุนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

บรรยายกองทุน/งานนำเสนอ/power  point

คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557 คลิกดาวน์โหลด

การเขียนแผนงานโครงการกองทุน (นำเสนอกองทุน 28-29 ตุลาคม 2557) คลิกดาวน์โหลด

ขั้นตอนการดำเนินงาน การใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 5 หมวด คลิกดาวน์โหลด

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพิ้นที่ คลิกดาวน์โหลด

แบบเสนอแผนงานโครงการกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น คลิกดาวน์โหลด

ระเบียบว่าด้วยการเงินของกองทุน การรับจ่าย การจัดทำบัญชีของกองทุน คลิกดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ คลิกดาวน์โหลด

ตามดูการตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

การตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพทั้ง 12 ตำบล  1 เทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม พ.ศ.2557 โดยมี  นายธวัชชัย  รอดงาม  นายอำเภอหนองสองห้อง  เป็นประธานในพิธีเปิด  ข้อมูลโดย…สมชาย  อุทัยประดิษฐ์

1243

วันที่  21  ตุลาคม พ.ศ.2557

การตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล  ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

การตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล  ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

การตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล  ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

การตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  คลิกดาวน์โหลด

ตรวจประเมิน.กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองไผ่ล้อม  คลิกดาวน์โหลด นวัตกรรมกองทุน

ตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนดู่  คลิกดาวน์โหลด

ตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพดงเค็ง คลิกดาวน์โหลด

ตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองสองห้อง คลิกดาวน์โหลด

ตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองสองห้อง คลิกดาวน์โหลด

ตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตะกั่วป่า  คลิกดาวน์โหลด

วันที่  22  ตุลาคม พ.ศ.2557

1234

ตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวังหิน  คลิกดาวน์โหด

ตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพหันโจด  คลิกดาวน์โหลด

ตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสำโรง  คลิกดาวน์โหลด

ตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนดั่ง  คลิกดาวน์โหลด

ตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองเม็ก  คลิกดาวน์โหลด หมวด กหมวด ข

ตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคึมชาด  คลิกดาวน์โหลด

เรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพทั้ง 12 ตำบล  1 เทศบาล  และกองทุนอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2553

 นำเสนองานพัฒนาด้านสาธารณสุขโรงพยาบาลหนองสองห้อง คลิกรายละเอียด 

นำเสนองานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตะกั่วป่า คลิกรายละเอียด  

   นวัตกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตะกั่วป่า 4 ทหารเสือแท้  

นำเสนองานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองเม็ก คลิกรายละเอียด 

นำเสนองานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองสองห้อง คลิกรายละเอียด 

นำเสนองานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหันโจด คลิกรายละเอียด  

นำเสนองานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองไผ่ล้อม คลิกรายละเอียด 

นำเสนองานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนดั่ง ตลิกรายละเอียด 

นำเสนองานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดงเค็ง คลิกรายละเอียด 

นำเสนองานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ คลิกรายละเอียด 

นำเสนองานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองสองห้อง คลิกรายละเอียด 

นำเสนองานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนดู่ คลิกรายละเอียด  

นำเสนองานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคึมชาด คลิกรายละเอียด 

นำเสนองานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวังหิน คลิกรายละเอียด 

นำเสนองานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสำโรง คลิกรายละเอียด

นำเสนองานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านลาน (ข้อมูลจากการประชุม เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2554 ที่โรงพยาบาลบ้านไผ่)คลิกรายละเอียด 

การบริหารจัดการและการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น โดย…ประพจน์  บุญมี สปสช.เขต 4 จังหวัดสระบุรี  คลิกรายละเอียด 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน