การแก้ไขปัญหาประชาชน

การแก้ไขปัญหาประชาชน

123--ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.พ.ศ.2560ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 2)

ารป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ซักซ้อมการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาโควิด 19 (9 เมษายน 2563)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรค พ.ศ.2558

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรค ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรค ฉบับที่ 4 พ.ศ.2563

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 1)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 1)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 2)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 2)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 3)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 3)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 4)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 4)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 5)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 5)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 6)
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 6)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 7)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 7)

ประกาศจังหวัดขอนแก่นมาตรการเฝ้าระวังโควิด -19 (ฉบับที่ 8)

ประกาศจังหวัดขอนแก่นมาตรการเฝ้าระวังโควิด -19 (ฉบับที่ 8)

ประกาศจังหวัดขอนแก่นมาตรการเฝ้าระวังโควิด -19 (ฉบับที่ 9)

ประกาศจังหวัดขอนแก่นมาตรการเฝ้าระวังโควิด -19 (ฉบับที่ 9)

ประกาศจังหวัดขอนแก่นมาตรการเฝ้าระวังโควิด -19 (ฉบับที่ 10)

ประกาศจังหวัดขอนแก่นมาตรการเฝ้าระวังโควิด -19 (ฉบับที่ 10)

การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2562 ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/719 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ส่งยุทธศาสตร์ มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่า ปี 2561 ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 1018/138 ลงวันที่ 18 มกราคม 2561 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหล

ภารกิจการช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณภัย/ภัยแล้ง

1992544265171542019_๑๙๐๔๑๕_00221542019_๑๙๐๔๑๖_01171542019_๑๙๐๔๑๖_01201542019_๑๙๐๔๑๖_0128

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  โดย  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้ให้ความสำคัญ และสั่งการให้นำรถบรรทุกน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบภัยแล้งภายในพื้นที่  ทั้งสัตว์เลี้ยงขาดแคลนน้ำ  ทั้งนี้ หลังจากชาวบ้านต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ  นับตั้งแต่เดือนมีนาคม  ที่ผ่านมาจากปัญหาภัยแล้ง ส่งผลทำให้น้ำในลำห้วยแห้งขอด  และแหล่งน้ำสาธารณะซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ใช้สำหรับการผลิตน้ำประปาของหมู่บ้านไม่เพียงพอ
ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงต้องแก้ปัญหาด้วยการขนน้ำดิบจากแหล่งอื่น นำไปส่งขึ้นหอถังประปาหมู่บ้าน  แจกจ่ายให้แก่ประชาชน  เติมให้กับแหล่งน้ำที่ใช้ผลิตประปาของหมู่บ้าน  และต้องบรรทุกน้ำไปส่งรายครัวเรือนกรณีที่มีการจัดงานหรือจัดกิจกรรมในชุมชน   หรือส่งถังน้ำกลางหมู่บ้าน  ขณะที่สัตว์เลี้ยงอีกจำนวนมากต้องขาดแคลนน้ำเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะวัว  ควาย  ซึ่งเจ้าของต้องขนน้ำใส่ถังแล้วนำไปให้กินกลางทุ่งนา ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

5432วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง บ้านกอก หมู่ที่ 1 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  จำนวน 3 คันรถ (18,000 ลิตร) โดยนำน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน มีประชาชนที่ขาดแคลนน้ำได้รับความเดือดร้อน 82 ครัวเรือน 306 คน ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

1234วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง บ้านกอก หมู่ที่ 1 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  จำนวน 2 คันรถ (12,000 ลิตร) เนื่องจากน้ำที่ใช้ผลิตประปาไม่เพียงพอ โดยนำน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน มีประชาชนที่ขาดแคลนน้ำได้รับความเดือดร้อน 82 ครัวเรือน 306 คน ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

1234วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง บ้านกอก หมู่ที่ 1 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  จำนวน 2 คันรถ (12,000 ลิตร) เนื่องจากน้ำที่ใช้ผลิตประปาไม่เพียงพอ โดยนำน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน มีประชาชนที่ขาดแคลนน้ำได้รับความเดือดร้อน 82 ครัวเรือน 306 คน ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

1234วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง บ้านกอก หมู่ที่ 1 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  จำนวน 2 คันรถ (12,000 ลิตร) เนื่องจากน้ำที่ใช้ผลิตประปาไม่เพียงพอ โดยนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน มีประชาชนที่ขาดแคลนน้ำได้รับความเดือดร้อน 82 ครัวเรือน 306 คน ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

1234วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง บ้านกอก หมู่ที่ 1 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  จำนวน 1 คันรถ (6,000 ลิตร) โดยนำแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ และได้ทำการเป่าล้างท่อประปาซึ่งอุดตัน น้ำไหลไม่สะดวก ที่บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  จำนวน 2 คันรถ (12,000 ลิตร) นำน้ำใส่ในโอ่งสำหรับพระภิกษุสงฆ์ที่วัดสำราญจิต อีก 1 คันรถ (ุ6,000 ลิตร) รวม 24,000 ลิตร ชมภาพ ส่งน้ำให้กับวัดสำราญจิตเป่าล้างท่อประปา หมู่ที่ 4ส่งน้ำบ้านกอก หมู่ที่ 1

1345วันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง บ้านกอก หมู่ที่ 1 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  จำนวน 3 คันรถ (18,000 ลิตร) เนื่องจากน้ำที่ใช้ผลิตประปาไม่เพียงพอ โดยนำไปเก็บในถังกลางของหมู่บ้าน เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน มีประชาชนที่ขาดแคลนน้ำได้รับความเดือดร้อน 82 ครัวเรือน 306 คน ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

8804588048257588047วันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง บ้านกอก หมู่ที่ 1 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  จำนวน 2 คันรถ (12,000 ลิตร) เนื่องจากน้ำที่ใช้ผลิตประปาไม่เพียงพอ โดยนำไปเก็บในถังกลางของหมู่บ้าน เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน มีประชาชนที่ขาดแคลนน้ำได้รับความเดือดร้อน 82 ครัวเรือน 306 คน ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

1542019_๑๙๐๔๑๕_00221542019_๑๙๐๔๑๖_01171542019_๑๙๐๔๑๖_01201542019_๑๙๐๔๑๖_0128วันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง บ้านกอก หมู่ที่ 1 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  จำนวน 2 คันรถ (12,000 ลิตร) เนื่องจากน้ำที่ใช้ผลิตประปาไม่เพียงพอ โดยนำไปเก็บในถังกลางของหมู่บ้าน เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน มีประชาชนที่ขาดแคลนน้ำได้รับความเดือดร้อน 82 ครัวเรือน 306 คน ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

20190413_14382920190413_1437231342019 #2_๑๙๐๔๑๖_001720190413_143917วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง บ้านกอก หมู่ที่ 1 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 คันรถ (12,000 ลิตร)  โดยนำน้ำไปเติมในบ่อที่ใช้ผลิตประปาซึ่งไม่เพียงพอ  มีประชาชนที่ขาดแคลนน้ำได้รับความเดือดร้อน 82 ครัวเรือน 306 คน ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

20190325_๑๙๐๔๑๑_000220190325_๑๙๐๔๑๑_000120190325_๑๙๐๔๑๑_00107วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง โดยทำการส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งที่บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 4 คันรถ (24,000 ลิตร) เนื่องจากน้ำใต้ดินที่ใช้กับระบบประปาบาดาลไม่เพียงพอ  มีประชาชนที่ขาดแคลนน้ำได้รับความเดือดร้อน 200 ครัวเรือน 809 คน ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

1100255335427วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง บ้านกอก หมู่ที่ 1 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 คันรถ (12,000 ลิตร) เนื่องจากน้ำที่ใช้ผลิตประปาไม่เพียงพอ  มีประชาชนที่ขาดแคลนน้ำได้รับความเดือดร้อน 82 ครัวเรือน 306 คน ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

199254426517วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง โดยทำการส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งที่บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 คันรถ (12,000 ลิตร) เนื่องจากน้ำใต้ดินที่ใช้กับระบบประปาบาดาลไม่เพียงพอ  มีประชาชนที่ขาดแคลนน้ำได้รับความเดือดร้อน 200 ครัวเรือน 809 คน ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากร  จากสำนักงานทะเบียนอำเภอหนองสองห้อง ของเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2562) จำนวนครัวเรือน 1,387 ครัวเรือน จำนวนประชากร ชาย 2,727 คน  หญิง 2,811 คน รวมทั้งสิ้น 5,538 คน อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

อบต.โนนธาตุ-ช่วยภัยแล้ง

20171121_09325820171121_093307(0)20171121_093307201711213_093307(0)องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

โทร. 0-4345-6200-3  โทรสาร  0-4345-6202  มือถือ 06-3016-2141

เว็บไซต์ : http://www.kknontat.com

เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/people/อบต.โนนธาตุ-หนองสองห้อง

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อประสานงาน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.โนนธาตุ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 คลิกดาวน์โหลด

สำรวจการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกดาวน์โหลด

ประกาศจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

……………………………………..

  1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ     โทร. 08-7862-4077
  2. ปลัด อบต.โนนธาตุ                                      โทร. 08-1739-8934
  3. จ.อ.สฤษดิ์ แก้วนอก                                    โทร. 08-9016-0041
  4. นายอนวัช เพ็ชรวิเศษ                                 โทร. 08-9544-5638
  5. หน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ                           โทร. 06-3016-2141,0-4345-6203
  6. จนท.รักษาความปลอดภัย อบต.                 โทร. 09-3084-0175
  7. รถดับเพลิงกรณีเกิดเพลิงไหม้

7.1  จ.อ.สฤษดิ์  แก้วนอก  จพง.ป้องกัน  โทร.08-9016-0041

7.2  นายอนวัช  เพ็ชรวิเศษ  จพง.ป้องกัน  โทร.08-9544-5638

7.3  นายสมพงศ์  สุจิตร (พนักงานขับรถดับเพลิง) โทร 09-4190-3966

  1. อบต.โนนธาตุ โทร.0-4345-6200-3
  2. เว็บไซต์ อบต.โนนธาตุ www.kknontat.com
  3. กรณีเกิดเพลิงไหม้ให้รายงานให้ผู้บริหารทราบทุกครั้ง

 …………………………………………………………………………………

รวมภารกิจการช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

12345678วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง บ้านกอก หมู่ที่ 1 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 คันรถ (12,000 ลิตร) เนื่องจากน้ำที่ใช้ผลิตประปาไม่เพียงพอ  มีประชาชนที่ขาดแคลนน้ำได้รับความเดือดร้อน 82 ครัวเรือน 306 คน

123457820190325_๑๙๐๔๑๑_0005วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง โดยทำการส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งที่บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 คันรถ (12,000 ลิตร) เนื่องจากน้ำใต้ดินที่ใช้กับระบบประปาบาดาลไม่เพียงพอ มีประชาชนที่ขาดแคลนน้ำได้รับความเดือดร้อน 200 ครัวเรือน 809 คน

12345678

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 12.49 น.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับแจ้งว่าได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณทุ่งนาริมถนนทางไปโคกหินแร่ จึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและนำรถดับเพลิงออกฉีดน้ำทำการดับเพลิงจุดที่ได้รับแจ้ง เพื่อทำการดับเพลิง  ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ร่วมดำเนินการมา ณ โอกาสนี้

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่

1.นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

2.นายสมพงศ์    สุจิตร              พนักงานขับรถ (ดับเพลิง)

3.นายประเสริฐ   เลิศภักดี         เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 12.51 น.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับแจ้งจากนางแตงโม  หล้าพูน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (หมู่ที่ 1) ว่าได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณทุ่งนาทางทิศใต้ติดกับหมู่บ้าน จึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและนำรถดับเพลิงออกทำการดับเพลิงจุดที่ได้รับแจ้ง เพื่อทำการดับเพลิง  ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ร่วมดำเนินการมา ณ โอกาสนี้

88882345678

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ดำเนินการจัดกิจกรรมลดฝุ่น มลพิษ 3 จุด ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ร่วมดำเนินการมา ณ โอกาสนี้

1หันโจดครับ_๑๙๐๒๐๗_00752หันโจดครับ_๑๙๐๒๐๗_00903หันโจดครับ_๑๙๐๒๐๗_00754หันโจดครับ_๑๙๐๒๐๗_0090

1.ถนนสายบ้านสำราญ ถึง บ้านหันโจด

1บ้านชาด-บ้านสว่าง_๑๙๐๒๐๗_03352บ้านชาด-บ้านสว่าง_๑๙๐๒๐๗_03193บ้านชาด-บ้านสว่าง_๑๙๐๒๐๗_02974บ้านชาด-บ้านสว่าง_๑๙๐๒๐๗_0301

2.ถนนสายบ้านชาด ถึง บ้านสว่าง

2ลดฝุ่นละออง_๑๙๐๒๐๗_04571ลดฝุ่นละออง_๑๙๐๒๐๗_04863ลดฝุ่นละออง_๑๙๐๒๐๗_04534ลดฝุ่นละออง_๑๙๐๒๐๗_0449

3.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

1234วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะที่ หมู่ที่ 1,4,5 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ร่วมดำเนินการมา ณ โอกาสนี้

1324

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถบรรทุกน้ำ (รถดับเพลิง) ทำการฉีดน้ำเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง เป็นการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ถนนสาย ขก.ถ.130-01 บ้านสำราญ หมู่ที่ 4-บ้านหนองกุง ตำบลหันโจด (เดิมสาย 207-บ้านสำราญ) ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ทำการแก้ไขปัญหาแล้ว และจะดำเนินการต่อไปหากมีการร้องขอเข้ามาเพิ่มเติม ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ร่วมดำเนินการมา ณ โอกาสนี้ ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

76)53วันที่ 11,12,17,18 ตุลาคม พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำรถบรรทุกน้ำ (รถดับเพลิง) ทำการฉีดน้ำเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง เป็นการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ถนนสาย ขก.ถ.130-01 บ้านสำราญ หมู่ที่ 4-บ้านหนองกุง ตำบลหันโจด (เดิมสาย 207-บ้านสำราญ) ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ทำการแก้ไขปัญหาแล้ว และจะดำเนินการต่อไปหากมีการแจ้งเข้ามาเพิ่มเติม ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ร่วมดำเนินการมา ณ โอกาสนี้  ขอความอนุเคราะห์รดน้ำบนถนนบ้านหนองกุงเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์

1234วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มอบหมายให้ กองช่าง, งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทำการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดโดยใช้หินคลุกสภาพเดิมเป็นหลุมกว้าง ไม้สามารถใช้ยางมะตอยได้ สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 3-บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ทุกท่าน ที่ร่วมดำเนินการมา ณ โอกาสนี้ ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด 1คลิกดาวน์โหลด 2คลิกดาวน์โหลด 3

รายชื่อของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ร่วมดำเนินการ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

1234วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดย นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มอบหมายให้ กองช่าง, งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทำการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด สายบ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9-บ้านโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา และสายหน้าโรงเรียนบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 – บ้านหนองกุง ตำบลหันโจด ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ทุกท่าน ที่ร่วมดำเนินการมา ณ โอกาสนี้ ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด 1คลิกดาวน์โหลด 2

รายชื่อของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ร่วมดำเนินการ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

4123วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดย นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มอบหมายให้ กองช่าง, งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทำการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 3-บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 และสายบ้านสว่าง หมู่ที่ 3 – บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ได้มอบค่าอาหารกลางวัน และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ทุกท่าน ที่ร่วมดำเนินการมา ณ โอกาสนี้ ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด 1คลิกดาวน์โหลด 2คลิกดาวน์โหลด 3

รายชื่อของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ร่วมดำเนินการ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

1234วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดย นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มอบหมายให้ กองช่าง, งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทำการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 3-บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ได้มอบค่าอาหารกลางวัน และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ทุกท่าน ที่ร่วมดำเนินการมา ณ โอกาสนี้ ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด 1คลิกดาวน์โหลด 2

รายชื่อของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ร่วมดำเนินการ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

1368ด้วย ปัจจุบันปรากฏข่าวสารการแสดงออกของประชาชนที่เดือดร้อนด้วยการกระทำเชิงสัญญลักษณ์ให้เป็นข่าว  และสร้างความสนใจทางสื่อต่างๆ  ทั้งทางตรงและทางอ้อม  ซึ่งบางกรณีเป็นการแสดงออกเกินเลยกว่าข้อเท็จจริง  แต่อาจสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของทางราชการ  เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนองประชาชนในพื้นที่ขององต์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงดำเนินการดังนี้.-

1.ติดตาม ตรวจสอบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 และขอความร่วมมือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  รายงานปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบ

2.ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถแจ้งข้อมูลด้วยตนเองได้ทางโทรศัพท์ 0-4345-6200-2  หรือทางเว็บไซต์  www.kknontat.com  เฟสบุค : https://th-th.facebook.com/people/อบตโนนธาตุ-หนองสองห้อง

3.องค์การบริการส่วนตำบล รวบรวมข้อมูล/ปัญหา  ตรวจสอบข้อมูล  เรียงลำดับความสำคัญของปัญหาและทำการแก้ไขโดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เป็นโครงการเกินศักยภาพ

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และพี่น้องประชาชนทุกท่าน ที่ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้

การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

-วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดย นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ทำการซ่อมแซมถนนลาดยางสาย บ้านหนองสองห้อง – บ้านกุดหอยกาบ ที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อเสียหายมาก ช่วง สามแยกหนองแวงทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ – บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 โดยทำการเกรดเกลี่ยเรียบ ระยะทางประมาณ 200 เมตร  โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด  ขอขอบคุณ นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ที่ได้มอบเงินจำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) เป็นค่าดำเนินการในครั้งนี้  ถนนลาดยางสาย บ้านหนองสองห้อง – บ้านกุดหอยกาบ อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (อบจ.ขอนแก่น) ซึ่งได้ประสานให้มาทำการซอมแซมแล้ว ผ่าน ส.จ.ศิริชัย  ฉัตรชัยพลรัตน์ (ส.จ.เม้ง) ได้รับแจ้งว่าจะมีงบประมาณมาดำเนินการให้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการที่จะดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1231 (1)ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ รายละเอียดปรากฏตามแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 25 ลำดับที่ 39-40

แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ขก 0023.3/ว 24405 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 คลิกดาวน์โหลด

1234วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2560 เวลาประมาณ 00.20 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณชั้น 2 บ้านเลขที่ 131 บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น รถดับเพลิง อบต.โนนธาตุ พร้อมชาวบ้านได้เข้าช่วยดับเพลิงไว้ได้ โดยมีนายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ พร้อมให้กำลังใจเจ้าของบ้านที่ประสบเหตุและพี่น้องประชาชน

เจ้าหน้าที่ที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่

1.จ.อ.สฤษดิ์  แก้วนอก  จพง.ป้องกัน  โทร.08-9016-0041

2.นายอนวัช  เพ็ชรวิเศษ  จพง.ป้องกัน  โทร.08-9544-5638

3.นายสมพงศ์  สุจิตร (พนักงานขับรถดับเพลิง) โทร 09-4190-3966

4.นายทองกาล พรหมประเสริฐ จนท.กู้ชีพ อบต.โนนธาตุ

5.นายมนัสชัย โตอุตชนม์   จนท.กู้ชีพ อบต.โนนธาตุ

6.นายทองสูนย์ บุราณรมย์   จนท.กู้ชีพ อบต.โนนธาตุ

7.นายสมจิตร กางนอก  จนท.กู้ชีพ อบต.โนนธาตุ

1423วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.25ุ60 เวลา 17.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลหันโจด ว่าเกิดเพลิงไหม้ที่บริเวณป่ายูคาและไร่อ้อย บ้านแฝก ตำบลหันโจด และได้ขอรับการสนับสนุนรถดับเพลิงจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เข้าทำการดับเพลิงที่กำลังลุกไหม้โดยมี นายอนวัช เพ็ชรวิเศษ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ นายประเสริฐ เลิศภักดี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อบต.โนนธาตุ ออกปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับชาวบ้านตำบลหันโจด จนกระทั่งเวลา 18.30 น.เพลิงจึงสงบ ขอขอบคุณผู้ร่วมปฏิบัติหน้าที่มา ณ โอกาสนี้ ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด ขอขอบคุณ จาก องค์การบริหารส่วนตำบลหันโจด คลิกดาวน์โหลด

1354วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.25ุ60 เวลา 09.20 น.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับแจ้งว่าเกิดเพลิงไหม้ที่ศาลาวัดอัมพวัน บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น จึงได้แจ้งให้รถดับเพลิง อบต.โนนธาตุ ออกปฏิบัติหน้าที่ จนกระทั่งเวลา 09.50 น.เพลิงจึงสงบ ส่วนสาเหตุคาดว่า มีการจุดธูปเทียนบูชาพระแล้วไม่ดับ ขอขอบคุณผู้ร่วมปฏิบัติหน้าที่มา ณ โอกาสนี้ ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

3245วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.25ุ60 เวลา 14.10 น.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับแจ้งว่าเกิดเพลิงไหม้ที่บริเวณทุ่งนา บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 (ทางไป อบต.โนนธาตุ) จึงได้แจ้งให้รถดับเพลิง อบต.โนนธาตุ ออกปฏิบัติหน้าที่ จนกระทั่งเวลา 16.37 น.เพลิงจึงสงบ ขอขอบคุณผู้ร่วมปฏิบัติหน้าที่มา ณ โอกาสนี้ ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

1234

-วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.25ุ60 เวลา 14.00 น.ได้รับแจ้งว่าเกิดเพลิงไหม้เป็นบริเวณกว้าง ที่บริเวณโคกหินแร่ บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 (ห่างจากโรงเรียนบ้านสว่างวิทยาประมาณ 30 เมตร) และทุ่งนาบ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายก อบต.โนนธาตุ ได้สั่งการให้รถดับเพลิง อบต.โนนธาตุ ออกปฏิบัติหน้าที่ จนกระทั่งเวลา 14.56 น.จึงสามารถควบคุมเพลิงได้ ขอขอบคุณผู้ร่วมปฏิบัติหน้าที่

1.นายสันต์ กุมปนาวราวรรณ นายก อบต.โนนธาตุ

2.นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัด อบต. 3.จ่าเอกสฤษดิ์ แก้วนอก  เจ้าพนักงานป้องกันฯ

4.นายสมพงศ์ สุจิตร (พนักงานขับรถดับเพลิง) พร้อมทีมดับเพลิงและหน่วยกู้ชีพ

5.รถดับเพลิง อบต.หนองสองห้อง  6.ผู้ใหญ่บ้านพร้อมชาวบ้าน บ้านสว่าง หมู่ที่ 3

ชมภาพ

1234

-วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.25ุ60 เวลา 17.00 น.ได้รับแจ้งว่าเกิดเพลิงไหม้ที่ บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 (ทางไปกุดโพงโพด) นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายก อบต.โนนธาตุ ได้สั่งการให้รถดับเพลิง อบต.โนนธาตุ ออกปฏิบัติหน้าที่ จนกระทั่งเวลา 17.30 น.จึงสามารถควบคุมเพลิงได้ ผู้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ 1.นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัด อบต. 2.นายสมพงศ์ สุจิตร (พนักงานขับรถดับเพลิง) 3.นายประเสริฐ เลิศภักดี พร้อมชาวบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ชมภาพ

วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2559

-วันนี้ เมื่อเวลา 14.10 น. ได้รับแจ้งจากนายทวีศักดิ์ ชำกรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ (รพ.สต.โนนธาตุ) ว่าน้ำที่เก็บไว้ในถังเก็บน้ำเพื่อทำการล้างเครื่องมือแพทย์ได้หมดลง จึงขอความอนุเคราะห์มายังองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ทำการส่งน้ำให้เพื่อจะได้มีน้ำไว้ล้างอุปกรณ์การแพทย์  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้สั่งการให้พนักงานป้องกันฯ และพนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทำการออกช่วยเหลือสั่งน้ำให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ (รพ.สต.โนนธาตุ) ต่อไป มีผู้ออกปฏิบัติงานดังนี้.-

1.นายสมพงษ์  สุจิตร   พนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (รถดับเพลิง)

2.นายประเสริฐ  เลิศภักดี  เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2559

-วันนี้ เมื่อเวลา 12.00 น. ได้รับแจ้งจาก นายอำนวย  แก้วนอก  ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 ว่าถนนในหมู่บ้านเกิดฝุ่นละออง สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนภายในหมู่บ้าน  เนื่องจากการก่อสร้างถนนใหม่ในหมู่บ้าน (ต่อเติม) ผู้รับเหมาได้ทำการขุดถนนขึ้นมาใหม่ จึงเกิดดินโคลนที่ขุดขึ้นมาใหม่โดยได้ประสานกับผู้รับเหมาแล้วแต่ไม่ได้ดำเนินการ  ทำให้ถนนลื่นมีฝุ่นเป็นบางช่วง จึงขอความอนุเคราะห์ขอให้รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  มาทำการฉีดน้ำล้างถนนให้นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จึงสั่งการมายัง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ให้ทำการออกช่วยเหลือประชาชน  บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 โดยเร่งด่วน มีผู้ออกปฏิบัติงานดังนี้.-

1.จ่าเอกสฤษดิ์  แก้วนอก  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

2.นายอนวัช  เพ็ชรวิเศษ   เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.นายสมพงษ์  สุจิตร    พนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (รถดับเพลิง)

4.นายประเสริฐ  เลิศภักดี    เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ

พร้อมด้วยชาวบ้านบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2559

-วันนี้ เมื่อเวลา 08.30 น. ได้รับแจ้งจาก นายคำวงษ์  แพงศรี ผู้ใหญ่บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2  ว่าถนนในหมู่บ้านเกิดฝุ่นละอองสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน  เนื่องจากรถสิบล้อบรรทุกดินของผู้รับเหมาขุดสระได้วิ่งผ่านหมู่บ้าน เศษดินได้ร่วงหล่นลงบนพื้นถนน จึงขอความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ทำการฉีดน้ำล้างถนนให้ นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จึงได้สั่งการให้  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ได้ทำการออกช่วยเหลือทำการล้างถนนจนเสร็จลุล่วงไปด้วยดี มีผู้ออกปฏิบัติงานดังนี้.-

1.จ่าเอกสฤษดิ์  แก้วนอก  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

2.นายอนวัช  เพ็ชรวิเศษ   เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.นายสมพงษ์  สุจิตร  พนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์

4.นายประเสริฐ  เลิศภักดี   เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ

พร้อมด้วยชาวบ้านบ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2

วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2559

-วันนี้ เมื่อเวลา 03.00 น. ได้รับแจ้งจากนายเชาว์  ภิรมกิจ กำนันตำบลโนนธาตุ ว่าไฟได้ไหม้โคกขวาง บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ ได้แจ้งให้ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พร้อมด้วย นายสมพงษ์  สุจิตร เจ้าหน้าที่ขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยมี นายปิติศักดิ์ พิมพาต เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ ออกระงับเหตุ ดับไฟไว้ได้ จนกระทั่งเวลา 05.00 น. เพลิงจึงสงบ  มีผู้ออกปฏิบัติงานดังนี้.-

1.จ่าเอกสฤษดิ์  แก้วนอก  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

2.นายสมพงษ์  สุจิตร   พนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์

3.นายปิติศักดิ์  พิมพาต  เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ

4.ชาวบ้านโนนสวัสดิ์

วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2559

วันนี้  เมื่อเวลา 09.00 น. ได้รับแจ้งจากนางสายทอง  ราชเสนา ว่าได้เกิดเพลิงไหม้ขึ้น ณ โคกสาธารณะ ระหว่างบ้านสว่าง หมู่ที่ 3 – บ้านชาด หมู่ที่ 10 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จึงได้ออกระงับเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวเอาไว้ได้ มีเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานดังนี้.-

1.จ่าเอกสฤษดิ์ แก้วนอก จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

2.นายอนวัช   เพ็ชรวิเศษ  เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.นายสมพงษ์  สุจิตร   พนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์

วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2559

-วันนี้ เมื่อเวลา 10.00 น. ได้รับแจ้งจาก นายทองม้วน  เกียรตินอก ว่าน้ำประปา บ้านชาด หมู่ 10 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ไม่ไหล จึงแจ้งมายังทาง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดยนายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  ได้สั่งการมายังเจ้าหน้าที่ป้องกัน และพนักงานขับรถ ให้ทำการอออกช่วยเหลือประชาชน บ้านชาด หมู่ที่ 10 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป มีเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานดังนี้.-

1.จ่าเอกสฤษดิ์ แก้วนอก เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

2.นายสมพงษ์   สุจิตร    เจ้าหน้าที่ขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2559 ได้ทำการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ดังนี้

-ทำการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น (ได้รับแจ้งทางไลน์ เมื่อวันที่ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 10.54 น.)

ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

-ทำการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น (ได้รับแจ้งทางหนังสือ เมื่อวันที่ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2559)

-ทำการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น (ได้รับแจ้งทางหนังสือ เมื่อวันที่ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2559)
การแก้ไขปัญหาภัยแล้งของ อบต.โนนธาตุ ปี 2559

5789ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ได้ประสบปัญหาภัยแล้ง ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนน้ำในบ่อที่ใช้ผลิตน้ำประปาของหมู่บ้านไม่ เพียงพอ  ปัจจุบันมีหมู่บ้านที่ขอความอนุเคราะห์ในการสูบน้ำเข้าบ่อที่ใช้ผลิตน้ำ ประปา  จำนวน 4 หมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ไม่มีเครื่องสูบน้ำที่จะสูบน้ำเข้าบ่อประปาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในการ อุปโภค – บริโภค จึงขอความอนุเคราะห์ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากหน่วยงานของท่านเพื่อ ทำการสูบน้ำเข้าบ่อที่ผลิตน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามที่ร้องขอ โดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุจะดำเนินการเบิกจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อ เพลิงเพื่อดำเนินการ และได้รับความอนุเคราะห์ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้นำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเพื่อสูบน้ำเข้าหนองตะเกียดใช้ผลิตน้ำประปาของ บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7, บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2559 และดำเนินการตามลำดับดังนี้.-

1.บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 , บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9  ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ขอความอนุเคราะห์สูบน้ำเข้าหนองตะเกียด เพื่อใช้ผลิตน้ำประปาของทั้ง 2 หมู่บ้าน ดำเนินการระหว่างวันที่ 19-26 เมษายน พ.ศ.2559 ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 250 ลิตร ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

2.บ้านชาด หมู่ที่ 10  ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ขอความอนุเคราะห์สูบน้ำเข้าหนองเม็ก (เดิมสูบเข้าหนองยาวแต่ท่อส่งน้ำไม่เพียงพอ) เพื่อใช้ผลิตน้ำประปาของหมู่บ้าน  ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2559 ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 250 ลิตร ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

3.บ้านสว่าง หมู่ที่ 3  ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ขอความอนุเคราะห์สูบน้ำเข้าหนองใหญ่ เพื่อใช้ผลิตน้ำประปาของหมู่บ้าน ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากแหล่งน้ำที่จะใช้สูบไม่เพียงพอ

4.บ้านกอก หมู่ที่ 1  ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ขอความอนุเคราะห์สูบน้ำเข้าสระบัว เพื่อใช้ผลิตน้ำประปาของหมู่บ้าน ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ถนนแคบไม่สามารถนำเครื่องสูบน้ำเข้าไปติดตั้งได้

ขอขอบคุณ  นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์  นายกองค์การบริหารจังหวัดขอนแก่น  นายอนิรุทธิ์  เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน  นายชัยวัฒน์ เพียศักดิ์  พนักงานขับเครื่องกลขนาดกลาง (อบจ.ขอนแก่น)  นายสุนันท์ หาญเวช  ผู้ช่วยพนักงานขับเครื่องกลขนาดกลาง (อบจ.ขอนแก่น)  และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2559

1) ทำการฉีดน้ำถนนจากบ้านโคกสูง หมู่ที่ 6-บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง

S__4939798S__4939795S__49359801S__49359804

2) ทำการดับเพลิงบริเวณโคกตาเหล่า บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น ตามที่ได้รับแจ้ง ตั้งแต่เวลา 13.30-15.30 น.

413S__4939837

ผู้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ 1.จ่าเอกสฤษดิ์ แก้วนอก เจ้าพนักงานป้องกันฯ(ชำนาญงาน) 2.นายอนวัช เพ็ชรวิเศษ เจ้าพนักงานป้องกันฯ(ปฏิบัติงาน) 2.นายสมพงษ์ สุจิตร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ขอความร่วมมือให้การสนับสนุนการป้องกัน ควบคุมไฟป่า และหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง ปี 2559 คลิกดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2559 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 39/2559 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คลิกดาวน์โหลด

แบบรายงานสถานการณ์ภัยแล้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ปี 2557 คลิกดาวน์โหลด

การช่วยเหลือประชาชน

หลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชน ของ อปท.

หลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชน ของ กระทรวงการคลัง 

หลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชน ของ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง ของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

โรคติดต่อ

โรคพิษสุนัขบ้า

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน