รายชื่อผู้บริจาค/มอบเงินให้ อบต.โนนธาตุ

รายชื่อผู้บริจาค/มอบเงินให้ อบต.โนนธาตุ โดยจะนำเงินที่ท่านมอบให้ไปใช้ตามความประสงค์ของท่านต่อไป  ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เจ้าภาพในงานฌาปนกิจศพ มอบเงินให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เจ้าภาพงานฌาปนกิจศพ คุณแม่ตุ่น  ภิรมกิจ  บ้านโนนสวัสดิ์  หมู่ที่ 7  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  มอบให้ จำนวน 1,000 บาท  ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เจ้าภาพในงานฌาปนกิจศพ คุณแม่หวาด โนนแสน บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  มอบเงินให้ใช้จ่ายในกิจการของหน่วยกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จำนวน 500 บาท ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

89วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558  ลูกหลานคุณแม่สีดา ดวงเข็ม  นำโดย  อาจารย์สุนทร-อาจารย์ประดับ  ดวงเข็ม  พ่อสมาน-แม่อมร  ประทุมวิง  พร้อมด้วยบุตรหลานทุกคนและชาวบ้านสำราญ  ได้ร่วมทำบุญครบ 100 วัน คุณแม่สีดา ดวงเข็ม  ณ บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 4 บ้านสำราญ  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น และได้มอบเงินพร้อมพัดลมตั้งพื้นให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ดังนี้

1. มอบเงินให้ หน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จำนวน 2,200 บาท มีผู้ร่วมสมทบดังนี้

(1) อบต.โชคชัย-นางไพรวัลย์  ประทุมวิง  200 บาท

(2) นายสฤษฏ์  ดวงเข็ม  พร้อมครอบครัว  1,500 บาท

(3)นายสมชาย-นางดารุณี  อุทัยประดิษฐ์  500 บาท

2.มอบพัดลม  จำนวน 3 ตัว มอบให้  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จำนวน 2 ตัว (มอบให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ  จำนวน 1 ตัว)  มีผู้ร่วมสมทบดังนี้

(1) นายเฉลิมเกียรติ-นางชุติมา  ดวงเข็ม  จัดซื้อพัดลม 2 ตัว มูลค่า  2,000 บาท

(2) นายพิษณุ ภาระหันต์  นางอภิญญา หลินศรี  นางจงรักษ์ ผลวิลัย  นายหาญศึก ภาระหันต์  จัดซื้อพัดลม 1 ตัว  มูลค่า 1,000 บาท

2223344วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2558  เจ้าภาพในงานฌาปนกิจศพ  คุณแม่เงิน ภาระหันต์  บ้านสำราญ  หมู่ที่ 4  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  มอบเงินให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จำนวน 1,000 บาท  พร้อมพัดลมตั้งพื้น จำนวน 2 ตัว  และมอบพัดลมตั้งพื้นให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จำนวน 1 ตัว  ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2557 คูณแม่คูณ พิทักษ์พูน  พร้อมด้วยบุตรหลานทุกคน บริจาคเนื่องในบุญมหากฐิน  บ้านโนนสวัสดิ์  หมู่ที่ 7  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ทอด ณ วัดอัมพวัน บ้านโนนธาตุ โดยมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นเงิน 3,000 บาท

รายชื่อผู้ร่วมบริจาคทำบุญอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ หลังใหม่ อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
1. คุณแม่ละออง กัมปนาวราวรรณ 100  บาท
2.คุณสมชาย อุทัยประดิษฐ์ 200 บาท
3.คุณดารุณี อุทัยประดิษฐ์ 100  บาท
4. คุณหมอทวีศักดิ์ ชำกรม 200  บาท
5. คุณมานิจ สาระผล 200  บาท
6. กำนันเชาว์ ภิรมกิจ 300  บาท
7. ส.อบต.ชฎาพร เกียรตินอก 100  บาท
8. ส.อบต.สายทอง ราชเสนา 100  บาท
9. ส.อบต.หนูเภา วงบุราณ 200  บาท
10. ส.อบต.ไมล์ มูลเทพ 100  บาท
11. ส.อบต.แจ่ม คิดเข่ม 100  บาท
12. พ่อผู้ใหญ่บุญเพ็ง ประทุมมาตย์ 200  บาท
13. พ่อผู้ใหญ่สวย สูงดำ 200  บาท
14. พ่อผู้ใหญ่สมชาย เรียงแก้ว 100  บาท
15. พ่อผู้ใหญ่อำนวย แก้วนอก 100  บาท
16. คุณลำใย ประดิษฐ์ 100  บาท
17. คุณจุฬา มูลเทพ 200  บาท
18. คุณชาญศักดิ์ หาดวรรณ 100  บาท
19. จ.อ.สฤษดิ์ แก้วนอก 200  บาท
20. คุณครูปุณยนุช สิงห์ทอง 100  บาท
21. คุณครูจุฑาทิพย์ นากุดนอก 100  บาท
22. คุณอัจฉรา กระโจมทอง 200  บาท
23. นายสมลือ ก่อชัย 100  บาท
24. คุณแม่สุภาพ คำแสนโคตร 100  บาท
25. คุณแม่สมคิด ครุฑวิชิต 20  บาท
26. คุณแม่สาว คงบัว 100  บาท
27. คุณแม่จริยา สุจิตร 50  บาท
28. คุณแม่อบ กระโจมทอง 100  บาท
29. คุณนงเยาว์ มูลเทพ 100  บาท
30. คุณคำนึง แหนมไธสง 100  บาท
31. คุณแม่จิราวรรณ มูลเทพ 200  บาท
32. คุณกาญจนา ตัวสระเกษ 200  บาท
33. คุณนฤมล เกียรตินอก 200  บาท
34. คุณแม่สมพร เขียววิเศษ 100  บาท
35. คุณรัตนาพร อินทรปพงศ์ 100  บาท
36. คุณอัมพวรรณ แก้วนอก 100  บาท
37. คุณแม่สำเนียง พรหมนอก 100  บาท
38. คุณนุชรา คู่จันทึก 100  บาท
39. คุณแม่รัตน์ โสดนอก 200  บาท
40. คุณพรทิพย์ สินศิริ 100  บาท
41. คุณนิตยา มูลเทพ 100  บาท
42. คุณวันเพ็ญ พรมดี 100  บาท
43. คุณแม่มะลิ อันทะเกตุ 100  บาท
44. คุณพ่อสุทัศน์ โนนลือชา 100  บาท
45. คุณแม่สุภาพ เพ็ชรวิเศษ 100  บาท
46. คุณแม่สวน ภิรมกิจ 100  บาท
47. ด.ช.สรรเพ็ชร ชูวังวัด 100  บาท
48. คุณพ่อสายทอง แสงสารวัด 60  บาท
49. คุณแม่บุญทัน อันทะเกตุ 200  บาท
50. ด.ช.ยศรินทร์ แสนบุญ 200  บาท
51. ด.ญ.ธมนวรรณ เนตรไธสง 200  บาท
52. ด.ช.ธนากร กุลนิตย์ 60  บาท
53. ด.ช.อลงกรณ์ อุตมะ 60  บาท
54. ด.ญ.สุกัญญา แสงโทโพธิ์ 100  บาท
55. คุณดำรงค์ สุสวดโม้ 100  บาท
56. คุณสมหมาย แก้วนอก 100  บาท
57. คุณพ่อสาย กิมแพง 100  บาท
58. คุณน้อย พิทักษ์พูล 100  บาท
59. คุณแม่แย้ม จิวิรัตน์สกุล 100  บาท
60. ด.ช.เจษฎากร คืดนอก 100  บาท
61. คุณแม่ทองสวย ศรีเมือง 40  บาท
62. คุณแก้วตา แดงนาเพียง 300  บาท
63. คุณแม่สังวาลย์ ก่อชัย 100  บาท
64. คุณแม่อนุ อันทะเกตุ 200  บาท
65. ด.ช.พิพิธธน จันทภา 40  บาท
66. ด.ญ.ตรีรัตน์ สุกใส 200  บาท
รวมเป็นเงิน 8,430 บาท  อ่านรายละเอียดทั้งหมด คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2557 ได้รับเงินจาก นางสายทอง  ราชเสนา  บริจาคสมทบ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  เพื่อนำไปใช้จ่ายตามระเบียบของกองทุนฯ จำนวน 1,000 บาท

รายนามผู้บริจาคในการจัดกิจกรรมวันแม่ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2557

IMG_87371.Mr.Michael  Sutor – คุณแก้วตา  แดงนาเพียง  บริจาคขนม 30 ห่อ  มูลค่า 300 บาท

2.นางบุญทัน  อันทะเกตุ   บริจาค  100  บาท

3.นางแย้ม  จิวิรัตน์สกุล   บริจาค  100  บาท

4.นางอัจฉรา  กระโจมทอง  บริจาค  200  บาท

5.เด็กหญิงสุกัญญา  แสงโทโพธิ์  บริจาค  40  บาท

6.เด็กหญิงฐิตา  ทะนงศักดิ์   บริจาค  50  บาท

เจ้าภาพในงานฌาปนกิจศพ มอบเงินให้ใช้ในกิจการของหน่วยกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ 

1.เจ้าภาพงานฌาปนกิจศพ นายเดช  ศรีเมือง  บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6  มอบให้ จำนวน 1,000 บาท

เจ้าภาพในงานฌาปนกิจศพ มอบเงินให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ 

1.เจ้าภาพงานฌาปนกิจศพ นายจิตร  ร่มกลาง  มอบให้    จำนวน 500 บาท

2.เจ้าภาพงานฌาปนกิจศพ นางทองใบ  อันทะเกตุ  มอบให้    จำนวน 1,000 บาท

3.เจ้าภาพงานฌาปนกิจศพ นางแตง  นาแข็ง  มอบให้    จำนวน 1,000 บาท

4.เจ้าภาพงานฌาปนกิจศพ นายดี  ชำนาญดี  มอบให้    จำนวน 500 บาท

5.เจ้าภาพงานฌาปนกิจศพ นายแบะ  เชื่อมกลาง  มอบให้    จำนวน 1,000 บาท

ุ6.เจ้าภาพงานฌาปนกิจศพ นายแดง  เพ็ชรวิเศษ  มอบให้    จำนวน 1,000 บาท

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน