ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2558

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2558

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต.โนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพ็ญ) ไฟล์ word คลิกดาวน์โหลด

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87  บัญญัติให้งบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้จัดทำเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  จะเสนอได้ก็แต่โดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดนั้น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นงบประมาณที่จัดทำขึ้นแบบสมดุล  (รายรับเท่ากับรายจ่าย)  โดยเปรียบเทียบจากงบประมาณรายจ่ายของปีที่ผ่านมา  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบับนี้  จะเป็นข้อบัญญัติงบประมาณที่เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้วางไว้ตามแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ซึ่ง นายอำเภอหนองสองห้อง ได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2557 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

แนวทางการดำเนินการต่องบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/2348 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/2219 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหนองสองห้อง ด่วนที่สุด ที่ ขก 0023.30/2185 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

ขั้นตอนการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

1

2

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน