แผนพัฒนาสามปี (2558-2560)

แผนพัฒนาสามปี (2558-2560)

แผนพัฒนาสามปี  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดที่ว่า  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ  จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง  จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องนำมาดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  และวิสัยทัศน์ในที่สุด

นอกจากนั้น  แผนพัฒนาสามปี  เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี  กล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  โดยนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี  ในปีที่จะจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี       ไปจัดทำงบประมาณ  เพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ  และผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  ได้กล่าวถึงนิยามของแผนพัฒนาสามปีไว้ว่า  แผนพัฒนาสามปี  หมายความว่า  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนปรับปรุงเป็นประจำทุกปี

ดังนั้น  โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  โดยเฉพาะในแผนประจำปีแรกของห้วงระระเวลาสามปีนั้นควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย  2  ประการ  คือ

1)      มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดำเนินการ  โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไป

ได้ของโครงการ/กิจกรรม  รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม

2)      กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจำปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี  ควรมีความพร้อมในเรื่อง

รูปแบบ  และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร  เพื่อให้สามารถกำหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนำไปใช้จัดทำ   งบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ต่อไป

แผนพัฒนาสามปี  มีลักษณะกว้างๆ  ดังต่อไปนี้

  1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการ

พัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดำเนินการ

3.เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการเป็นห้วง

ระยะเวลาสามปี

4.เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  กับ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

(1)    เพื่อแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

(2)    เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

(3)    เพื่อเชื่อมโยงแผนพัฒนาสามปี  กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

(4)    เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา  และวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน

1.3  ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

ขั้นตอนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  กำหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

ขั้นตอนที่ 2  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา  ปัญหา  ความต้องการ  และข้อมูลนำมาจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี  แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 4 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป

1.4    ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

การจัดทำแผนพัฒนาสามปี  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลได้พิจารณาอย่างรอบคอบ  ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่างๆ  ที่จะมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน  และเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลนำมาตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากรการบริหาร  ขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน