การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ อบต.โนนธาตุ

แนวทางการสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดขอนแก่น

แนวทางการสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งอำเภอหนองสองห้อง ที่ 402/2559  ลงวันที่ 28 เมษายน 2559  เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรประชารัฐต้นแบบ ระดับตำบล คลิกดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 คลิกดาวน์โหลด

การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 275/2557 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2557 เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลข่าวสารราชการทางสื่อสังคมอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบไลน์ (line) และ เฟซบุ๊ค (face book) คลิกดาวน์โหลด

รวมประกาศ-คำสั่ง.

 รวมประกาศ-คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คลิกดาวน์โหลด http://www.thairath.co.th/content/424561

คืนความสุขให้ประเทศไทยเพลงคืนความสุขให้ประเทศไทย ฟังเพลงคลิกดาวน์โหลด

เพลงแผ่นดินของเรา สันติ ลุนเผ่ คลิกดาวน์โหลด

เพลงปลุกใจให้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

Road Map ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

แบบสอบถามความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับความคิดเห็นทางการเมือง คลิกดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินการตามโครงการสานเสวนาสามัคคีฉันท์พี่น้อง คนโนนธาตุไม่ทอดทิ้งกัน ประจำปี 2557 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ ขนาดไฟล์ 14.2 MB คลิกดาวน์โหลด

hpqscan0001

hpqscan0002

1

1

2

ศปป.ขก.คืนสันติสุขสู่ภูมิภาคและชุมชนจังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

…………………………………………………………………………………………………………

โครงการสานเสวนาสามัคคี อบต.โนนธาตุ

1234วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2557 ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดโครงการสานเสวนาสามัคคีฉันท์พี่น้อง คนโนนธาตุไม่ทอดทิ้งกัน ประจำปี 2557 ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดยได้ประสานวิทยากรจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชชัย ผ่านทาง พันตรีจักรวิชญ์ พินิจกิจ นายทหารฝ่ายยุทธการกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 และ ร้อยโทธีระพงษ์ อ่ำพันเงิน กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชชัย ซึ่งได้ให้การประสานข้อมูลเป็นอย่างดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ อ่านรายละเอียดโครงการ คลิกดาวน์โหลด

หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ ขก 82701/253 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ทีมวิทยากร (จากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชชัย) คลิกดาวน์โหลด

ทีมวิทยากรจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชชัย

1.พ.ท.ชูรัช  ตันเลิศ ตำแหน่ง ผู้บังคับกองพัน ป.พัน.8

2.ร.อ.อาทิตย์  วิเชียรศรี ตำแหน่ง ผู้บังคับกองร้อย รส.ป.พัน.8

3.ร.ท.วินัย  ศิริสกุลวิวัฒน์ ตำแหน่ง หัวหน้าชุดวิทยากร

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินและเป็นศูนย์กลางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อรัฐ

2.เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม สร้างความรักความสามัคคี ความปรองดอง สลายแนวคิดที่แตกต่างและป้องกันไม่ให้ปลุกระดมมวลชนที่จะนำไปสู่ความแตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่ายอย่างที่เป็นมาในอดีต

3.เพื่อเป็นการส่งเสริมการแสดงออกในด้านความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อ สังคมและประเทศชาติโดยรวม เป็นเวทีที่จะนำประชาชนที่มีความขัดแย้งทุกกลุ่มทุกฝ่ายมาเปิดใจพูดคุยกัน อย่างสันติวิธี

4.เพื่อลบความรู้สึกอคติ ต่อการที่เห็นต่างทางการเมือง

5.เพื่อสร้างจิตสำนึกว่าทุกกลุ่มทุกฝ่ายล้วนมีความรักใคร่สามัคคี ปรองดองกันอยู่แล้วด้วยความมีจารีต วัฒนธรรม ประเพณี กับความมีศีลธรรมในสายเลือดและในจิตใจสืบต่อกันมา รักสงบ รักพวกพ้อง รักถิ่นเกิด และอยู่ใต้ร่มพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ องค์เดียวกัน

4DSC00323DSC00325DSC00330

คำกล่าว รายงานโครงการสานเสวนาสามัคคีฉันท์พี่น้องคนโนนธาตุไม่ทอดทิ้งกัน ประจำปี 2557 โดย…นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

คำกล่าวเปิดโครงการสานเสวนาสามัคคีฉันท์พี่น้องคนโนนธาตุไม่ทอดทิ้งกัน ประจำปี 2557 โดย…นายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอหนองสองห้อง คลิกดาวน์โหลด

แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน อบต.โนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุในฝัน (โนนธาตุโมเดล) คลิกดาวน์โหลด

DSC00308DSC00312DSC00293DSC00338

การแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนธาตุ อบต.โนนธาตุ คืนความสุขให้กับประชาชน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

หมอลำปรองดอง อบต.โนนธาตุ คืนความสุขให้กับประชาชน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

หมอลำปรองดอง อบต.โนนธาตุ คืนความสุขให้กับประชาชน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

อบต.โนนธาตุ คืนความสุขให้กับประชาชน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

อบต.โนนธาตุ คืนความสุขให้กับประชาชน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

อบต.โนนธาตุ คืนความสุขให้กับประชาชน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6

อบต.โนนธาตุ คืนความสุขให้กับประชาชน ชมคลปคลิกดาวน์โหลด 7

อบต.โนนธาตุ คืนความสุขให้กับประชาชน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 8

DSC00342DSC00341DSC00298IMG_1796

อบต.โนนธาตุ คืนความสุขให้กับประชาชน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 9

อบต.โนนธาตุ คืนความสุขให้กับประชาชน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 10

อบต.โนนธาตุ คืนความสุขให้กับประชาชน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 11

อบต.โนนธาตุ คืนความสุขให้กับประชาชน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 12

อบต.โนนธาตุ คืนความสุขให้กับประชาชน ชมคลิปคลิกดาวนโหลด 13

อบต.โนนธาตุ คืนความสุขให้กับประชาชน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 14

DSC00368DSC00360DSC00379DSC00390

ละครชีวิตเพื่อความบันเทิง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คืนความสุขให้กับประชาชน นำเสนอโดย…ทีมงานคณะวิทยากรจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชชัย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

จ.ส.อ.ประสิทธิ์ จ้ายหนองบัว เจ้าหน้าที่ กชป.กร.กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 รับบทเป็น พระอาจารย์วัดสิ้นศรัทธาธรรม

จ.ส.อ.เรืองศิลป์ แสงอรุณ เจ้าหน้าที่ กชป.กร.กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 รับบทเป็น จ่าเอ้บ

นางลำไย ประดิษฐ์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่นตำบลโนนธาตุ รับบทเป็น แม่ยาย (ยายจื้น)

นางพรปวีณ์ กล่อมฤทธิ์ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ รับบทเป็น กุ้ง

นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ถ่ายภาพ

ละครชีวิตเพื่อความบันเทิง อบต.โนนธาตุ คืนความสุขให้กับประชาชน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 15

ละครชีวิตเพื่อความบันเทิง อบต.โนนธาตุ คืนความสุขให้กับประชาชน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 16

ละครชีวิตเพื่อความบันเทิง อบต.โนนธาตุ คืนความสุขให้กับประชาชน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 17

ละครชีวิตเพื่อความบันเทิง อบต.โนนธาตุ คืนความสุขให้กับประชาชน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 18

ละครชีวิตเพื่อความบันเทิง อบต.โนนธาตุ คืนความสุขให้กับประชาชน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 19

อบต.โนนธาตุ คืนความสุขให้กับประชาชน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 20

อบต.โนนธาตุ คืนความสุขให้กับประชาชน ชมคลิปทั้งหมดคลิกดาวน์โหลด

ขอ ขอบคุณนายอำเภอหนองสองห้อง หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง โดยเฉพาะ ท่าน ผอ.สมพันธ์ โพยนอก ที่ได้นำนักเรียนร่วมการแสดงบนเวที ขอขอบคุณ หมอลำสำราญ พิมพา ทีมวิทยากรจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชชัย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชนทุกหมู่บ้าน ที่ร่วมกิจกรรมมา ณ โอกาสนี้…

แผนการจัดงานสานเสวนาสามัคคื

 แผนการจัดงานสานเสวนาสามัคคี ฉันท์พี่น้อง คนหนองสองห้องไม่ทอดทิ้งกัน ประจำปี 2557 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

 กำหนดการจัดงานสานเสวนาสามัคคี ฉันท์พี่น้อง คนหนองสองห้องไม่ทอดทิ้งกัน ประจำปี 2557 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

 การเร่งรัดในการทำสัญญาเพื่อจ่ายเงินค่าจำนำข้าวให้กับชาวนาของ ธ.ก.ส.สาขาหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด

 การจ่ายเงินจำนำข้าวให้เกษตรกรในโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปี 2556/2557 คลิกดาวน์โหลด

 หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ด่วนที่สุด ที่ ขก 1018/1745 ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2557 เรื่อง เชิญประชุมการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ระดับอำเภอ ในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมอำเภอหนองสองห้อง (ชั้น 2) คลิกดาวน์โหลด

4235 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้เข้าประชุมเพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติในการสร้างความปรองดอง ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาประชาคม จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป อบต.โนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป อบต.โนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ อบต.โนนธาตุ

คสช.คืนความสุขให้ประชาชน

 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 210/2557  ลงวันที่ ุ11 มิถุนายน 2557 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ยกเลิกคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 204/2557  ลงวันที่ ุ6 มิถุนายน 2557) คลิกดาวน์โหลด

 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 204/2557  ลงวันที่ ุ6 มิถุนายน 2557 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

 หนังสือ อำเภอหนองสองห้อง ด่วนที่สุด ที่ ขก 0023.30/1695 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น คลิกดาวน์โหลด

 หนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ขก 0023.3/11989 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น ด้วยที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติ ในการแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วนในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ตามนโยบาย/แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งแนวทางปฏิบัติที่สำคัญประการหนึ่ง คือ ให้ทุกจังหวัด จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ารักสามัคคี คลิกดาวน์โหลด

 หนังสือ กรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0308.3/6451 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ระดับอำเภอ คลิกดาวน์โหลด

 หนังสือ อำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 1018/1632 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในห้วงการควบคุมอำนาจการปกครองประเทศโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คลิกดาวน์โหลด

เอกสารสร้างความเข้าใจต่อพี่น้องประชาชน

 เอกสารสร้างความเข้าใจต่อพี่น้องประชาชน คลิกดาวน์โหลด

 เอกสารสร้างความเข้าใจต่อพี่น้องประชาชน คลิกดาวน์โหลด

6

5

6 5 5

1234

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน