เลือกตั้ง

งานเลือกตั้งท้องถิ่นคู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบต.1คู่มือประชาชนในการเลือกต้ืง อบต.โดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

คู่มือผู้สมัครรับเลือกตั้งสำหรับ-นายกและสมาชิก-อบต.อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละเขตจะพึงมีและจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด คลิกดาวน์โหลด

1

1234

คู่มือ กปน.มืออาชีพ (ผจ.ปน.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2561 คลิกดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

คู่มือ กปน.มืออาชีพ (ผจ.ปน.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2561 คลิกดาวน์โหลด

กำหนดการอบรมผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้ง (ผจ.ปน.)สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2561 คลิกดาวน์โหลด

สื่อ Mind Map ประกอบการอบรม กปน.มืออาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2561 คลิกดาวน์โหลด

แบบลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการผู้ปฏิบัติการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติมืออาชีพกิจกรรมการอบรมผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้ง (ผจ.ปน.) ตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

1234

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น (สนง.กกต.จว.ขอนแก่น) จัดอบรม ผจ.ปน.มืออาชีพ เตรียมเลือกตั้ง สส.และ ท้องถิ่น ที่จัดอบรมทุกอำเภอ จนสิ้นสุดเดือนตุลาคมนี้  อำเภอหนองสองห้อง อบรมวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2561  จำนวน 3 รุ่น และ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2561  จำนวน 2 รุ่น อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด 

ชะลอการทำลายบัตรเลือกตั้ง ตามแนวทางหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ที่ ลต (ขก) 0702/ว 55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2561  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โทร 0-4345-6200-3 โทรสาร 0-4345-6202 เว็บไซต์ : www.kknontat.com อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ขอส่งรายชื่อทีมงานบริหารและผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง อบต.โนนธาตุ ตามแนวทางหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ที่ ลต (ขก) 0705/ว 19 ลงวันที่ 9 มกราคม 2561  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โทร 0-4345-6200-3 โทรสาร 0-4345-6202 เว็บไซต์ : www.kknontat.com อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อทีมงานบริหารและผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ที่ ลต (ขก) 0705/ว 19 ลงวันที่ 9 มกราคม 2561 (กำหนดส่งภายในวันที่ 20 มกราคม 2561) อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.7/ว 3436 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลดพระราชบัญญัติบัตรบัตรประจำตังเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542

การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ตามหนังสือที่ มท 0804.5/ว 1117 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

77771

การครบวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ปี 2560 ตามหนังสือของคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ที่ ลต (ขก) 0702/1043 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 คลิกดาวน์โหลด

คุณพ่อไมล์ มูลเทพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ส.อบต.หมู่ที่ 6) เสียชีวิตจากสาเหตุ ไตวายเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 17.20 น.ญาติตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 31 หมู่ที่ 6 บ้านโคกสูง ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  และไม่มีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2559 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิ่น คลิกดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 คลิกดาวน์โหลด

การระงับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เขตเลือกตั้งที่ 11 (บ้านโนนสวรรค์) แทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจาก นายอำนวย แก้วนอก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ หมู่ที่ 11 ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว คลิกดาวน์โหลด

ประกาศ คสช.ประกาศ คสช.ฉบับที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ชมคลิปคลิกดาวน์โหลดhttp://www.youtube.com/watch?v=AaVsyavJKbg

ประกาศ คสช.ฉบับที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

นายอำนวย แก้วนอก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11) ขอลาออกจากตำแหน่ง เพื่อไปประกอบอาชีพส่วนตัว ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2557 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์การขอยกเลิกการลงทะเยียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร โดยเปิดระบบการบันทึกข้อมูลได้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 043-234923-5 ต่อ 34 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

ตารางควบคุมการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ครบวาระ ในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2556

hpqscan0001
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ปี 2554 คลิกดาวน์โหลด

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติในการประชุมครั้งที่ 70/2554 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 109 คน และ ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต จำนวน 249 คน
  มติคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุมครั้งที่ 73/2554 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 เรื่องประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
  มติคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุมครั้งที่ 74/2554 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เรื่อง คัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คัดค้านก่อนวันลงคะแนน คณะกรรมการการมีมติให้เลือกตั้งใหม่ ในจังหวัดสุโขทัย เขตเลือกตั้งที่ 3
  ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 1
  ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 2
  ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 3
  ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 4

แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 1.การใช้จ่ายงบประมาณในการเลือกตั้งให้ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าและเหมาะสมกับฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2.กำชับข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น วางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด คลิกรายละเอียด 

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้เทนราษฎร  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2554  เขตเลือกตั้งที่ 9 จังหวัดขอนแก่น คลิกรายละเอียด  

ขอเชิญพี่น้องประชาชนไปใช้สิทธิเลือตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฏีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2554 มีผลใช้บังคับในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2554 โดยความในมาตรา 4 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2554 นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2554

การเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา  08.00-15.00 น. (วันเดียวเท่านั้น) 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 9 จังหวัดขอนแก่น  เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  คลิกรายละเอียด

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตฯ   คลิกรายละเอียด

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ  คลิกรายละเอียด

ประกาศ กกต. เรื่องรายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ (ส.ส.22/บช1, ส.ส.22/บช2)   คลิกรายละเอียด

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2552 คลิกรายละเอียด

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2548 คลิกรายละเอียด  

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน