งานศพปลอดเหล้าปลอดการพนัน

การดำเนินการกรณีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เล่นการพนันหรือเสพสุรา อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 1  การดำเนินการกรณีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ อปท.เล่นการพนันหรือเสพสุรา

งานศพปลอดเหล้าปลอดการพนัน

5432วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2557 นายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอหนองสองห้อง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และนายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้เข้าร่วมรับการตรวจนิเทศตามโครงการ”จังหวัดขอนแก่นสร้างสุข ลดอบายมุขงานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนัน” และ โครงการจังหวัดขอนแก่นสู่สังคมปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลด ละ เลิกอบายมุข สร้างกระแสสังคมที่ใส่ใจต่อสุขภาพ มีหมู่บ้านและชุมชนต้นแบบ นำสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

นำเสนอ งานศพปลอดเหล้าปลอดการพนัน ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมอำเภอพล ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด

นำเสนอ งานศพปลอดเหล้าปลอดการพนัน ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมอำเภอพล ขนาดไฟล์ 7.28 MB คลิกดาวน์โหลด

งานศพปลอดเหล้วปลอดการพนัน

 การประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอหนองสองห้อง”โครงการจังหวัดขอนแก่นสร้างสุข ลดอบายมุข งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนัน”(26 พฤษภาคม 2557)

1235

 นำเสนอ งานศพปลอดเหล้าปลอดการพนัน ขนาดไฟล์ 7.28 MB คลิกดาวน์โหลด

 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ“โครงการจังหวัดขอนแก่น สร้างสุข ลดอบายมุข งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนัน”คลิกดาวน์โหลด

 หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 1018/ว 1153 ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2557 เรื่อง ขอความร่วมมือขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์”โครงการจังหวัดขอนแก่น สร้างสุข ลดอบายมุข งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนัน”คลิกดาวน์โหลด

 คำสั่งอำเภอหนองสองห้อง ที่ 1192/2557 ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน”โครงการจังหวัดขอนแก่น สร้างสุข ลดอบายมุข งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนัน”คลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน