กองคลัง/ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1234

ประกาศราคาประเมินที่ดิน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2563 ประกาศเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) มาตรา 10 โฉนดที่ดิน (PARCEL) ดาวน์โหลดเอกสาร

พระราชกฤษฎีกาที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

44556677

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ขอประชาสัมพันธ์  เรื่อง  การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  จึงขอความร่วมมือพ่อแม่พี่น้องได้โปรดอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์กับทางราชการ  เช่น  ข้อมูลสำเนาโฉนดที่ดิน  สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และแบบแปลนสิ่งปลูกสร้าง  หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือสิ่งปลูกสร้าง  โดยพนักงานสำรวจขององค์การบริหารส่วนตำบล จะเริ่มออกสำรวจตั้งแต่เวลา 08.30 น. ไปจนถึง 16.30 น. ในการออกสำรวจครั้งนี้จะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นจากท่าน  จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องทราบโดยทั่วกัน  หากมีข้อสงสัยประการใด  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานแผนที่ภาษี  และทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โทรศัพท์ 0-4345-6200-2 ในวันและเวลาราชการ

ส่งแบบรายงานประกาศผู้เสียภาษี บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

power point บรรยายพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดย อาจารย์ศิริพร  ดิสถาพร วิทยากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 6 กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลเอกสาร

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

กฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 1ดาวน์โหลดเอกสาร 2

ประชาสัมพันธ์/แนวทางการปฏิบัติ

1แผนดำเนินการเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ อปท.แผนดำเนินการเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ อปท. ดาวน์โหลดเอกสาร

การเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศใช้ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ…. ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบสำรวจการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ดาวน์โหลดเอกสาร

การเตรียมความพร้อมและการดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมินและพนักงานเก็บภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรับสมัครคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด 11 ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร

จัดส่งแผ่นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

การอบรมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 27 ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

………………………………………………………………………………………………………

เรื่องน่ารู้ในส่วนการคลัง-การชำระภาษี

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว 63 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอยกเลิกหนังสือกรใบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 50 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 และขอใช้หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 62 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562  เรื่อง แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ฉบับนี้แทน คลิกดาวน์โหลด

ปีงบประมาณ 2562

การยื่นแบบชำระภาษี ปี 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปี อบต.โนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมิน เจ้าพนักงานสำรวจการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ อบต.โนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานเพื่อปฏิบัติการตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 อบต.โนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน อบต.โนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่เก็บเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน อบต.โนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย อบต.โนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

ประกาศเรื่องการยื่นแบบและชำระภาษี อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

ประกาศเรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร อบต.โนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

ทะเบียนคุมผู้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อบต.โนนธาตุ ปี 2561 คลิกดาวน์โหลด

ทะเบียนคุมผู้ชำระภาษีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเร่ขาย อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2561 คลิกดาวน์โหลด

ทะเบียนคุมผู้ชำระภาษีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสะสมอาหาร อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2561 คลิกดาวน์โหลด

ทะเบียนคุมผู้ชำระภาษีค่าธรรมเนียมภาษีป้าย อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2561 คลิกดาวน์โหลด

ทะเบียนคุมผู้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2561 คลิกดาวน์โหลด

ทะเบียนคุมผู้ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2561 คลิกดาวน์โหลด

………………………………………………………………………………………….

ปีงบประมาณ 2561

คู่มือการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ระเบียบใหม่ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (ขั้นตอนเพิ่มแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นเว็บไซต์) อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประจำปี 2561

4กำหนดยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561
ภาษีป้าย ยื่นแบบชำระภาษี เดือน มกราคม-มีนาคม ของทุกปี
ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบชำระภาษี เดือน มกราคม-เมษายน ของทุกปี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปี
เอกสารประกอบการยื่นแบบ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
4. สัญญาเช่า (ถ้ามี)
5. อื่นๆ
หากท่านใดที่ยังไม่ได้ยื่นเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2561 กรุณาติดต่อ ได้ที่ กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โทร.0-4345-6200-2
เว็บไซต์ ดูรายละเอียดการประกาศ http://www.kknontat.com/?p=28150 หรือ  www.kknontat.com

ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประจำปี 2560

33331กำหนดยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2560
ภาษีป้าย ยื่นแบบชำระภาษี เดือน มกราคม-มีนาคม ของทุกปี
ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบชำระภาษี เดือน มกราคม-เมษายน ของทุกปี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปี
เอกสารประกอบการยื่นแบบ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
4. สัญญาเช่า (ถ้ามี)
5. อื่นๆ
บัดนี้ ได้สิ้นสุดเวลาการรับชำระภาษีแล้ว หากท่านใดที่ยังไม่ได้ยื่นเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2560 กรุณาติดต่อ ได้ที่ กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โทร.0-4345-6200-2
เว็บไซต์ ดูรายละเอียดการประกาศ http://www.kknontat.com/?p=28150 หรือ   www.kknontat.com

ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประจำปี 2559

ขอความร่วมมือในการจัดเก็บภาษีและประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559 คลิกดาวน์โหลด

แจ้งแบบ ภ.ร.ด.8 และ การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2559 คลิกดาวน์โหลด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่องการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2559 คลิกดาวน์โหลด 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2559 คลิกดาวน์โหลด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2559 คลิกดาวน์โหลด

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการใช้งบประมาณงานวันเข้าพรรษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกดาวน์โหลด

วารสาร สตง.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายอย่างไรให้ถูกต้อง โดย…สามารถ จิตมหาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน คลิกรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2558 คลิกดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2557 คลิกดาวน์โหลด

ประกาศการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2556 คลิกดาวน์โหลด

ประกาศให้เจ้าของที่ดินชี้เขตและแจ้งจำนวนที่ดินแก่เจ้าพนักงาน ประจำปี 2556 คลิกดาวน์โหลด

ประกาศแจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2553- 2556 คลิกดาวน์โหลด

ประกาศสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร ปีงบประมาณ 2556 คลิกดาวน์โหลด

ประกาศแจ้งประชาสัมพันธ์ในการรับชำระภาษี ประจำปี 2556 คลิกดาวน์โหลด

แจ้งประชาสัมพันธ์ในการรับชำระภาษี ประจำปี 2556 คลิกดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผ.ด.5)  ประจำปีงบประมาณ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

แผนการจัดหาวัสดุ (ผ.ด.2)  ประจำปีงบประมาณ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกรายละเอียด

แผนปฏิบัติการการจัดหาพัสดุ (ผ.ด.1)  ประจำปีงบประมาณ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

ข้อมูลร้านค้า-แจ้งการประชาสัมพันธ์การออกใบอนุญาตขายสุรา-ยาสูบ-ยาเส้น และไพ่ ประจำปี 2556 คลิกรายละเอียด 

power point ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 (e-Auction) ขนาดไฟล์ 460 KB คลิกดาวน์โหลด

วารสาร สตง.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายอย่างไรให้ถูกต้อง โดย…สามารถ จิตมหาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน คลิกรายละเอียด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 256/2554 ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2554 เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกรายละเอียด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินชี้เขตและแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินแก่เจ้าพนักงานสำรวจ ตามประกาศ ลงวันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 คลิกรายละเอียด 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร ตามประกาศ ลงวันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 คลิกรายละเอียด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2555 ตามประกาศ ลงวันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 คลิกรายละเอียด

สรุปข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกรณีการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกรายละเอียด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2554 ตามประกาศ ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2553  คลิกรายละเอียด 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2553 ตามประกาศ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 คลิกรายละเอียด

รูปภาพ1power point ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 (e-Auction) ขนาดไฟล์ 460 KB คลิกดาวน์โหลด

“11 คำย่อภาษาอังกฤษ” ที่คน อปท. ต้องรู้ !

 

แนะนำคำย่อภาษาอังกฤษมากมายที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมฯ จึงได้รวบรวมมานำเสนอเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญและความเข้าใจที่ตรงกัน

1. GFMIS (Government Fiscal Management Information System) เรียกย่อว่า จี-เอฟ-เอ็ม-ไอ-เอฟ หรือเรียกให้ย่อลงไปอีกว่า ระบบ จี-เอฟ
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้มีการออกแบบระบบการเงินการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดสร้างเป็น National System เพื่อเป็นลิขสิทธิ์ของรัฐบาล ซึ่งทุกส่วนราชการทั่วประเทศได้เริ่มนำระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) มาปฏิบัติงานแบบ Online Real Time ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 โดยเริ่มเบิกจ่ายตรงในระบบ GFMIS เพียงระบบเดียว ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2548 และในปี 2552 ได้มีการพัฒนาระบบ GFMIS เพื่อให้รองรับกับการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเชื่อมโยงกับระบบ e-LAAS

2. e-LAAS (Electronic Local Administrative Accounting System) เรียกย่อว่า อี-ลา-แอส
หมายถึง ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้บุคลากรของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดทำเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย วางฎีกาเบิกจ่าย เมื่อมีรายการที่ต้องจ่าย จ่ายเงินทุกครั้งที่มีการรับจริงทุกประเภท จัดซื้อ/จ้างที่ต้องซื้อ/จ้าง ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลผู้เสียภาษีจัดทำเช็คเพื่อให้ระบบลงบัญชีและออกรายงานการเงินและตรวจสอบได้ทุกวันซึ่งทำให้ผู้จัดสรรงบประมาณและผู้ใช้จ่ายงบประมาณ สามารถตรวจสอบ ติดตามและรายงานผลได้อย่างรวดเร็ว เป็นปัจจุบัน ดังนั้น ภาพรวมของระบบ e-LAAS จึงจัดทำขึ้นเพื่อรองรับระบบ e-Government ของภาครัฐ อันเป็นผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศมีการบริหารงานที่คล่องตัวมากขึ้น รวมถึงการบริหารงบประมาณที่สะดวกรวดเร็ว ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงข้อมูลในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกันสอดคล้องกับนโยบาย ปฏิรูประบบบัญชีภาครัฐ หน่วยงานที่รับผิดชอบระบบนี้ คือ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) http://km.laas.go.th/laaskm

3. LTAX เรียกย่อว่า แอล-แท็กซ์ หมายถึง โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ซึ่งเป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาใช้ในการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินต่างๆ ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ข้อมูลเกี่ยวกับป้าย ข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าและการคำนวณภาษีแต่ละประเภท การรับยื่นแบบชำระภาษี การประเมินภาษี และการรับชำระภาษี รวมถึงการออกแบบรายงานต่าง ๆ ในระบบงานแผนที่ ในการใช้งานจริงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องดาวน์โหลดโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) นำไปใช้ร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) หน่วยงานที่รับผิดชอบระบบนี้ คือ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) http://ltax3000.dla.go.th/download.html

4. e-PLAN (Electronic Plan) เรียกย่อว่า อี-แพลน
หมายถึง ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องนำข้อมูลหลักเข้าสู่ระบบ ดังนี้ ข้อมูลยุทธศาสตร์ ข้อมูลการจัดทำแผน ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงแผน ข้อมูลการขออนุมัติงบประมาณ ข้อมูลการลงนามในสัญญาโครงการ ข้อมูลการเบิกจ่ายข้อมูลรายรับ-รายจ่าย และการรายงานผลตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐ เช่น เรื่องยาเสพติด หน่วยงานที่รับผิดชอบระบบนี้คือ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) http://e-plan.dla.go.th

5. LPA (Local Perfomance Assesment) เรียกย่อว่าแอล-พี-เอ
หมายถึง ระบบการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีด้วยกัน 5 ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลังด้านการบริการสาธารณะและด้านธรรมาภิบาล โดยเพิ่มแบบติดตามการปฏิบัติราชการ ด้านนวัฒกรรมท้องถิ่น (LAO’s Innovation) ซึ่งไม่ได้คิดคะแนน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งข้อมูลมา เพื่อกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการพัฒนาประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากผลการประเมินจะทำให้ได้รับทราบจุดอ่อน-จุดแข็งในแต่ละด้านเป็นการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานในระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง รวมทั้งเปรียบเทียบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอื่นๆ ซึ่งผลการประเมินนี้ผู้กำกับดูแลสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการขอรับประเมินโบนัสหรือใช้เพื่อการขอปรับปรุงขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีโครงสร้างอัตรากำลังขนาดที่ใหญ่กว่าเดิมหน่วยงานที่รับผิดชอบระบบนี้คือกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น (กพส.) http://www.thailocalmeet.com/index.php?topic=61886.0 ** ลงเฉพาะไฟล์สรุปประเมินผล 2559

6. LOS (Local Observation Survey) เรียกย่อว่า แอล-โอ-เอส
หมายถึง การสำรวจข้อสังเกตการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีจุดประสงค์ในการลดช่องว่างในการทำงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานที่กำกับดูแลและหน่วยงานที่ทำหน้าที่ออกกฎหมาย ระเบียบ รวมทั้งสร้างธรรมาภิบาลในการดำเนินงานและสร้างมาตรฐานเพื่อยกระดับการจัดบริการสาธารณะของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการสำรวจ 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านภารกิจที่ได้รับการการถ่ายโอนและภารกิจตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งขณะนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำสรุปรายงานผลการสำรวจดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานที่รับผิดชอบระบบนี้คือ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2016/12/2192_5913.pdf

7. LSEP (Local Sufficiency Economy Plan) เรียกย่อว่า แอล-เซ็บ
หมายถึง การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) โดยมีหลักการสำคัญ คือ การน้อมนำแนวพระราชดำริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ สร้างฐานข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ สร้างเครื่องมือในการกำหนดนโยบายและรับทราบปัญหาความต้องการเพื่อนำมาจัดทำแผนไปสู่การผลักดันให้เกิดโครงการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนความเหลื่อมล้ำทางสังคมในมิติต่างๆให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งขณะนี้ได้มีรายงานสรุปข้อมูลในปี 2559 เกี่ยวกับความต้องการด้านต่าง ๆ 4 ด้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ ด้านการเกษตร ด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ด้านน้ำ/แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และด้านการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ และในปี2560ได้สำรวจข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วอยู่ระหว่างการประมวลผล หน่วยงานที่รับผิดชอบระบบนี้ คือ กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น (กพส.) http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2016/11/2190_5909.pdf (ลิ๊งค์ไปยังไฟล์ข้อมูล)

8. INFO (Information DLA)เรียกย่อว่าอิน-โฟ
หมายถึง ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นระบบฐานข้อมูลที่จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ซึ่งข้อมูลที่แสดงในระบบเป็นข้อมูลที่นำเข้าโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยข้อมูลสภาพทั่วไป โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ด้านสังคม เศรษฐกิจ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเงินการคลัง หน่วยงานที่รับผิดชอบระบบนี้ คือ ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศท้องถิ่น (ศส.) http://info.dla.go.th

9. LSS (Local Sufficiency School) เรียกย่อว่า แอล-แอส-เอส
หมายถึง โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มขึ้น เพื่อให้สถานศึกษาหรือโรงเรียนในสังกัดท้องถิ่นได้นำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอด ส่งเสริม พัฒนานักเรียน โดยมีเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่ 1.ให้ผู้เรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง 2.ให้ผู้เรียนตระหนักในความสำคัญในการสืบสานสร้างสรรค์ความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทย3.ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โดยอาศัยองค์ความรู้ ซึ่งเป็นปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 317 โรงเรียน หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการนี้ คือ กองพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (กศ.)
http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?_mode=menu&tempWebMenuId=7602

10. SIS (School Information System)เรียกย่อว่า เอส-ไอ-เอส
หมายถึง ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ซึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องนำเข้าข้อมูลจำนวนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาถ่ายโอนภารกิจ ลงในระบบ SIS ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 มิถุนายนของทุกปีเพื่อใช้ประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และใช้เป็นฐานเสนอสำนักงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณ (เงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่น ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าอาหารกลางวัน เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ค่าครุภัณฑ์ทางการศึกษา เป็นต้น หน่วยงานที่รับผิดชอบระบบนี้ คือ กองพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (กศ.) http://sis.dla.go.th/index.jsp

11. CCIS (Child Development Center Information System) เรียกย่อว่า ซี-ซี-ไอ-เอส
หมายถึง ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น เฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบ เช่นเดียวกับระบบ SISหน่วยงานที่รับผิดชอบระบบนี้ คือ กองพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (กศ.) http://ccis.dla.go.th


ที่มา :
-กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น (ส่วนวิชาการและวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

-http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,64191.html

 

 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน