แนวทางการจัดหาคอมพิวเตอร์ของ อปท.

แนวทางการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของ อปท.

เกณฑ์ราคากลาง ดาวน์โหลด
 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561  
    ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 

 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ย้อนหลัง

การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย คลิกดาวน์โหลด

แนวทาง/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/หนังสือสั่งการ/แบบฟอร์มที่ใช้ จากเว็บไซต์  http://103.28.101.10/project51new/form.php

ผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก0023.30/4704  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 คลิกดาวน์โหลด

ผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก0023.30/2544  ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 คลิกดาวน์โหลด

รายงานผลการจัดหาคอมพิวเตอร์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ตามหนังสือ ที่ ขก 82701/563  ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2557 คลิกดาวน์โหลด

ผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/2854  ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 คลิกดาวน์โหลด

การจัดหาคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด
หลักการและแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ (โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ (โดยสำนักงาบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี)
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ (โดยสำนักนายกรัฐมนตรี)
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ของหน่วยงานภายในหลักเกณฑ์
แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ของกระทรวงที่ได้ลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการแล้ว
แนวทางการจัดทำโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ที่รัฐได้ประโยชน์สูงสุด
แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ งบประมาณ 100 ล้านบาท ขึ้นไป       
 คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ       เอกสารแนบ 1         เอกสารแนบ 2        เอกสารแนบ 3
แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ผลการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบของกระทรวงมหาดไทย
ขั้นตอนและวิธีการในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
กระบวนการพิจารณาโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0210.5/ ว 415 ลว 3 กุมภาพันธ์ 2553
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุุปกรณ์ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบฟอร์ม ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด
การรายงานผลการจัดหารระบบคอมพิวเตอร์ตามโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด
รายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท
รายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
การจัดทำคำขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท
รายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
คุณลักษณะคอมพิวเตอร์
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2556
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2555
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2554
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์สำหรับงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
เกณฑ์ราคากลางของกระกระทรวงมหาดไทย
ระเบียบ / ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขล่าสุด
ตอบข้อหารือการจัดหาคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

http://uleadvideostudio11free.blogspot.com/

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน