คณะกรรมการประชาคมตำบลโนนธาตุ

คณะกรรมการประชาคมตำบลโนนธาตุ

 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 133/2557 ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชาคมตำบลโนนธาตุ ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ดำเนินการจัดประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 17-31 มีนาคม พ.ศ.2557 ในที่ประชุมแต่ละหมู่บ้านได้มีมติคัดเลือกตัวแทนประชาคม หมู่บ้านละ 10 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประชาคมแต่ละหมู่บ้านมีรายละเอียดดังนี้ คลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน