ข้อมูลสมาชิก อปพร.อ.หนองสองห้อง

อำเภอหนองสองห้อง  มีศูนย์อาสามัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ศูนย์ อปพร.) จำนวน 12 ศูนย์ มีสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ทั้งสิ้น 1,512 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2554) แยกรายละเอียดดังนี้  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน