รพ.สต.โนนธาตุ

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

 คำสั่งอำเภอหนองสองห้อง ที่ 45/2557 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2557 คลิกดาวน์โหลด

 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2557 คลิกดาวน์โหลด

ผ้าป่า1

จากการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุได้รับจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางในก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เป็นจำนวนเงินสองล้านเจ็ดแสนเศษและดำเนินก่อสร้างเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นอาคารสองชั้นขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว ๒๒ เมตร มีพื้นที่ใช้สอยภายในทั้งสองชั้นประมาณ ๒๔๐ ตารางเมตร แบ่งเป็นห้องตรวจโรค ๑ ห้อง ห้องฉุกเฉิน ๑ ห้อง (ห้องตรวจครรภ์ ฉีดวัคซีน ห้องสังเกตอาการใช้ร่วมกัน ๑ห้อง) พื้นที่โล่งชั้นล่างกั้นเป็นห้องยา ๑ ห้อง ห้องทำงาน ๑ ห้อง และห้องประชุมชั้นบน ๑ ห้อง  ซึ่งยังขาดห้องสำหรับให้บริการด้านแพทย์แผนไทย ห้องน้ำ และครุภัณฑ์การแพทย์และครุภัณฑ์สำนักงานบางส่วน  ดังนั้นคณะกรรมการบริหารและพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ  จึงใคร่ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนก่อสร้างต่อเติมห้องแพทย์แผนไทย ห้องน้ำและครุภัณฑ์การแพทย์และครุภัณฑ์สำนักงานให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ เพื่อให้บริการด้านสุขภาพแก่พี่น้องประชาชนชาวตำบลโนนธาตุและพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและอานิสงค์ที่ท่านได้บริจาคในครั้งนี้  จงเป็นพลังดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัว ญาติมิตร จงประสบแต่ความสุขความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภยศ สรรเสริญ สัมฤทธิผลในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเทอญ

ประธานฝ่ายสงฆ์

พระครูกันตธรรมสาร      เจ้าคณะตำบลโนนธาตุ

คณะที่ปรึกษา

คุณระเบียบรัตน์  พงษ์พานิช        อดีตสมาชิกวุฒิสภา                 ประธานที่ปรึกษา

ดร.รัตนาภรณ์    สมบูรณ์           อดีตสมาชิกวุฒิสภา                           ที่ปรึกษา

นายศิริชัย        ฉัตรชัยพลรัตน์   สมาชิกสภาจังหวัดขอนแก่น                  ที่ปรึกษา

นายจารุวัฒน์     ศิริวัจนพร        ที่ปรึกษานายก อบจ.ขอนแก่น                ที่ปรึกษา

นายจีรภัทร      วรสิงห์            นายกเทศมนตรีตำบลหนองสองห้อง         ที่ปรึกษา

                             ประธานฝ่ายฆราวาส

นายธวัชชัย       รอดงาม          นายอำเภอหนองสองห้อง

                             คณะกรรมการอำนวยการ

นายเกษมภัทรฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง  ประธานกรรมการอำนวยการ

นายวรจิตร  หนองแก    สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง       รองประธาน     

นายสันต์         กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารตำบลโนนธาตุ         รองประธาน

                             คณะกรรมการดำเนินงาน

นายสันต์กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประธานกรรมการดำเนินงาน  นายเชาว์  ภิรมกิจ       กำนันตำบลโนนธาตุ         รองประธาน

นายทวีศักด์      ชำกรม    ผอ.รพ.สต.โนนธาตุ   รองประธาน

นายคำวงษ์       แพงศรี            ผู้ใหญ่บ้านบ้านสำราญน้อย                  กรรมการ

นายชม           ศรีอานเจน       ผู้ใหญ่บ้านบ้านสำราญ                       กรรมการ

นายสมชาย       เรียงแก้ว         ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนหัน                       กรรมการ

นายชรินทร์      กระโจมทอง      ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนหัน                       กรรมการ

นายนิติธร  สมสายฝน     ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนสวรรค์                            กรรมการ

นายมานิจ        สารผล            ประธานสภา อบต.โนนธาตุ                  กรรมการ

 รายชื่อคณะกรรมการสาย รพ.สต.โนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

 รายชื่อคณะกรรมการสายสมุทรปราการ คลิกดาวน์โหลด

 รายชื่อคณะกรรมการผ้าป่าสาย อสม คลิกดาวน์โหลด

 รายชื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล อบต.โนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

 รายชื่อคณะกรรมการผ้าป่า 2557 สาย กทม. คลิกดาวน์โหลด

 รายชื่อคณะกรรมการผ้าป่าสายโรงานเบียร์สิงห์ขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

 รายชื่อคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ ผอ.รพ.สต.ประธาน อสม.คลิกดาวน์โหลด

 รายชื่อคณะกรรมการผ้าป่าบริษัท ดาต้าโปรดักส์ทอปปังฟอร์ม จำกัด คลิกดาวน์โหลด

 รายชื่อคณะกรรมการผ้าป่าสายบ้านดอนหัน คลิกดาวน์โหลด

 รายชื่อคณะกรรมการผ้าป่าสายระยอง คลิกดาวน์โหลด

 รายชื่อคณะกรรมการผ้าสายกรรมการสายมิตซูบิชิชลบุรี คลิกดาวน์โหลด

 รายชื่อคณะกรรมการสายพระอาจารย์ คลิกดาวน์โหลด

3514รายนามผู้บริจาคสมทบทุนต่อเติมอาคาร รพ.สต.โนนธาตุ

 วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2557 นายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอหนองสองห้อง พร้อมภรรยา ได้ร่วมงานต้อนรับผ้าป่าสามัคคีของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ (รพ.สต.โนนธาตุ) โดยมี นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมคณะผู้บริหาร นายเชาว์ ภิรมกิจ กำนันตำบลโนนธาตุ นายทวีศักดิ์ ชำกรม ผอ.รพ.สต.โนนธาตุ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัด อบต.โนนธาตุ ให้การต้อนรับ สำหรับยอดบริจาคสมทบผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 239,139 บาท (สองแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน)

 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมบริจาคเป็นเงิน 5,960 บาท อ่านรายนามผู้บริจาค อบต.โนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

 การต้อนรับคณะผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนต่อเติมอาคาร รพ.สต.โนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 การต้อนรับคณะผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนต่อเติมอาคาร รพ.สต.โนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 การต้อนรับคณะผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนต่อเติมอาคาร รพ.สต.โนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

………………………………………………………………………………………………………………….

รูปภาพ1623พิธีเปิดป้ายอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ (รพ.สต.โนนธาตุ)

วัน ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2557 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ โดยมี นายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานในพิธี และมีผู้เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารในครั้งนี้จำนวนมาก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ ได้ยกฐานะจากอนามัย เมื่อปี พ.ศ.2553 โดยมีหน้าที่ดูแลสุขภาพ 4 มิติ ได้แก่ ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น, ด้านส่งเสริมสุขภาพ, ด้านการป้องกันควบคุมโรค และ ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ มีการเพิ่มบุคลากรและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในทุกๆ ด้าน ให้มีมาตรฐานสถานบริการสาธารณสุขเพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ครอบคลุมบริการ ซึื่งอาคารเดิมมีพื้นที่ใช้สอยไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องมีการก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่ งบประมาณ 2,745,000 บาท ปัจจุบัน นายทวีศักดิ์ ชำกรม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการก่อสร้างและร่วมพิธีเปิดอาคารมา ณ โอกาสนี้

IMG_2460คำกล่าวรายงานพิธีเปิดป้ายอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ โดย นายวรจิตร หนองแก สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง คลิกดาวน์โหลด

คำกล่าวของประธานพิธีเปิดป้ายอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ โดย นายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอหนองสองห้อง คลิกดาวน์โหลด

 พิธีเปิดป้ายอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 1

 พิธีเปิดป้ายอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 2

 พิธีเปิดป้ายอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 3

 พิธีเปิดป้ายอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 พิธีเปิดป้ายอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 พิธีเปิดป้ายอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ ชมคลิปทั้งหมดคลิก

CIMG0868

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน