การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ส.ส./ส.ว.

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

1.ขอส่งประกาศการลงทะเบียนขององค์กร (เลือกตั้ง)

2.กระบวนการเตรียมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.)

3.ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.

4.ประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมือง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2560) คลิกดาวน์โหลด

…………………………………………………………………….

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557

พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2556 คลิกดาวน์โหลด

เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งคลิก http://www.ect.go.th/

เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น http://www2.ect.go.th/home.php?Province=khonkaen

การบริการตรวจสอบและรับรองรายการทะเบียนเลือกตั้งคลิก http://www.khonthai.com/Election/Elecenter/intercervot/

วันเลือกตั้ง1

1

เหลืออีก 1 วัน

รูปภาพ3

เหลืออีก 3 วัน 1

การเลือกตั้ง

ข้อมูลเลือกตั้ง

  • การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548 ดูรายละเอียด
  • การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 ดูรายละเอียด
  • การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ดูรายละเอียด
  • การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557########

การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง

1234 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2557 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 9 จังหวัดขอนแก่น ได้จัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่จะมีขึ้น ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เพราะเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งเป็นตัวจักรสำคัญที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริตและเที่ยงธรรม จึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง แม่นยำทุกขั้นตอน โดยการจัดอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นที่ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง คลิกดาวน์โหลด

 การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป (หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 1018/144 ลงวันที่ 15 มกราคม 2557 คลิกดาวน์โหลด

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์วิธีการปิดประกาศและที่ติดป้านหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คลิกดาวน์โหลด

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

12 วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 14.00 น.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 9 จังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การจัดกิจกรรมเวทีกลางปราศรัยหาเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 9 ณ บริเวณสนามหน้าสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง เพื่อเป็นการรวมพลังของประชาชนที่แสดงถึงการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยผ่านการรณรงค์เลือกตั้ง

การเดินรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

DSC07005DSC07002DSC07001DSC06967 ด้วยพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2556 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนที่ 115  ราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ในการดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้สั่งการให้อำเภอหนองสองห้อง นำโดย นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอหนองสองห้อง จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ในวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2556 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิลงคะแนนให้มากที่สุด คลิกดาวน์โหลด

 องค์การ บริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว นำโดย นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้นำ  คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมและได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เข้าร่วม กิจกรรมในครั้งนี้ด้วย อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

 การเดินรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) อบต.โนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 การเดินรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) อบต.โนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 การเดินรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) อบต.โนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

 การเดินรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) อบต.โนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ชมคลิปทั้งหมดคลิก

hpqscan0004

hpqscan0005

ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง

กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ

รัฐธรรมนูญ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน