การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส.ส.

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ขอขอบคุณ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) คลิกดาวน์โหลด

อบต.โนนธาตุ ขอเชิญไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2562(2)

123

เอกสารสรุปประวัติย่อของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 9 จังหวัดขอนแก่น ขนาดไฟล์ 17.4 MB (18,268,160 bytes) อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ.2562 คลิกดาวน์โหลด

แนวทางปฏิบัติการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองของข้าราชการ คลิกดาวน์โหลด

การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้ง ประจำเขตเลือกตั้งที่ 9 จังหวัดขอนแก่น ที่ ลต (ขก) 0002.09/33 ลงวันที่   28 กุมภาพันธ์ 2562 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ขก 0023.30/44 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ตำบลโนนธาตุ) ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้ง ประจำเขตเลือกตั้งที่ 9 จังหวัดขอนแก่น ที่ ลต (ขก) 0002.09/41 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การระบุพิกัดสถานที่เลือกตั้งแต่ละหมู่บ้าน  ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้ง ประจำเขตเลือกตั้งที่ 9 จังหวัดขอนแก่น  ที่ ลต (ขก) 0002.09/41 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

กำชับการวางตนของบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (ในการเลือกตั้ง ส.ส.) ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 1018/380 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ระเบียบตณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ดำเนินคดีอาญา พ.ศ.2562 (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เป็นต้นไป) อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การสนับสนุนสถานที่ปิดประกาศ ส.ส.อบต.โนนธาตุ

แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร พ.ศ.2562

การสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

การสนับสนุนสถานที่ปิดประกาศ ส.ส.

การสนับสนุนสถานที่ปิดประกาศ ส.ส.

การสนับสนุนสถานที่ปิดประกาศ ส.ส.2

ส่งรายชื่อกรรมการ-ผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้ง อบต.โนนธาตุ

การสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร-กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมการเลือกตั้ง ส.ส.

ประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง-ส.ส.เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.

การเลือกตั้งล่วงหน้า ส.ส.

ปฏิทินการเลือกตั้ง

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง แถลงข่าว เรื่องการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2562 กกต. ประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง ส.ส. , วันรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง, จำนวนสมาชิก ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและจำนวน เขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตแต่ละจังหวัด, กำหนดสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ในราชกิจจานุเบกษา

วันที่ 28 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เปิดรับลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง/นอกเขตเลือกตั้ง/นอกราชอาณาจักร

วันที่ 4 – 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 วันรับสมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง , ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และพรรคการเมืองแจ้งชื่อรายชื่อนายกรัฐมนตรีในบัญชีของพรรค

วันที่ 4 – 16 มีนาคม พ.ศ.2562 วันเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2562 วันลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.ล่วงหน้า ในเขตเลือกตั้ง/นอกเขตเลือกตั้ง

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562 วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป

9905ด่วน !!! เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562

วันนี้ (23 มกราคม 2562) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 (พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562) โดยมีรายละเอียดดังนี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไป อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 และมาตรา 268 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการทั่วไป พ.ศ.2562″

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไป

มาตรา 4 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 268 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560) บัญญัติให้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา 267 (1) (2) (3) และ (4) มีผลใช้บังคับแล้ว สมควรกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไปจึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 อ่านรายละเอียด พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2561) คลิกดาวน์โหลด

การสนับสนุนการจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 00018/1355 ลงวันที่ 16 มกราคม 2562 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ขอความร่วมมือปิดประกาศและประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละเขตจะพึงมีและจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด คลิกดาวน์โหลด

สภาผู้แทนราษฎร1เลือกตั้ง ส.ส.2

เลือกตั้ง ส.ส.2

1234

คู่มือ กปน.มืออาชีพ (ผจ.ปน.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2561 คลิกดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

คู่มือ กปน.มืออาชีพ (ผจ.ปน.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2561 คลิกดาวน์โหลด

กำหนดการอบรมผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้ง (ผจ.ปน.)สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2561 คลิกดาวน์โหลด

สื่อ Mind Map ประกอบการอบรม กปน.มืออาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2561 คลิกดาวน์โหลด

…………………………………………………………………………………………………

1.ขอส่งประกาศการลงทะเบียนขององค์กร (เลือกตั้ง)

2.กระบวนการเตรียมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.)

3.ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.

4.ประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมือง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2560) คลิกดาวน์โหลด

…………………………………………………………………….

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557

พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2556 คลิกดาวน์โหลด

เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งคลิก http://www.ect.go.th/

เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น http://www2.ect.go.th/home.php?Province=khonkaen

การบริการตรวจสอบและรับรองรายการทะเบียนเลือกตั้งคลิก http://www.khonthai.com/Election/Elecenter/intercervot/

วันเลือกตั้ง1

1

เหลืออีก 1 วัน

รูปภาพ3

เหลืออีก 3 วัน 1

การเลือกตั้ง

ข้อมูลเลือกตั้ง

  • การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548
  • การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550
  • การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554
  • การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557
  • การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562

การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง

1234 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2557 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 9 จังหวัดขอนแก่น ได้จัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่จะมีขึ้น ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เพราะเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งเป็นตัวจักรสำคัญที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริตและเที่ยงธรรม จึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง แม่นยำทุกขั้นตอน โดยการจัดอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นที่ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง คลิกดาวน์โหลด

 การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป (หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 1018/144 ลงวันที่ 15 มกราคม 2557 คลิกดาวน์โหลด

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์วิธีการปิดประกาศและที่ติดป้านหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คลิกดาวน์โหลด

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

12 วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 14.00 น.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 9 จังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การจัดกิจกรรมเวทีกลางปราศรัยหาเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 9 ณ บริเวณสนามหน้าสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง เพื่อเป็นการรวมพลังของประชาชนที่แสดงถึงการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยผ่านการรณรงค์เลือกตั้ง

การเดินรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

DSC07005DSC07002DSC07001DSC06967 ด้วยพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2556 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนที่ 115  ราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ในการดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้สั่งการให้อำเภอหนองสองห้อง นำโดย นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอหนองสองห้อง จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ในวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2556 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิลงคะแนนให้มากที่สุด คลิกดาวน์โหลด

 องค์การ บริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว นำโดย นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้นำ  คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมและได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เข้าร่วม กิจกรรมในครั้งนี้ด้วย อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

 การเดินรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) อบต.โนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 การเดินรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) อบต.โนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 การเดินรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) อบต.โนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

 การเดินรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) อบต.โนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ชมคลิปทั้งหมดคลิก

hpqscan0004

hpqscan0005

ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง

กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ

รัฐธรรมนูญ

1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 06 เมษายน 2560
2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 22 กรกฎาคม 2557
3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2554 04 มีนาคม 2554
4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พุทธศักราช 2554 04 มีนาคม 2554
5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 24 สิงหาคม 2550
6 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 01 ตุลาคม 2549
7 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 11 ตุลาคม 2540

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

หมวดย่อย

# หัวข้อ วันที่
1 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) 17 กันยายน 2561
2 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 13 กันยายน 2561
3 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 13 กันยายน 2561
4 แก้ไขข้อความคลาดเคลื่อน คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 53/2560 27 ธันวาคม 2560
5 คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 53/2560 เรื่อง การดําเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 27 ธันวาคม 2560
6 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 31 ตุลาคม 2560
7 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 31 ตุลาคม 2560
8 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 14 กรกฎาคม 2559

พระราชกฤษฎีกา

1 พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 23 มกราคม 2562
2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557 14 กรกฎาคม 2559

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง

1 ระเบียบ กกต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 04 กุมภาพันธ์ 2562
2 ระเบียบ กกต. ว่าด้วยจำนวนหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขของการให้ตามประเพณีหรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคร้ังต่อไป พ.ศ. 2561 04 กุมภาพันธ์ 2562
3 ระเบียบ กกต. ว่าด้วยแบบบัญชีรายรับและรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 04 กุมภาพันธ์ 2562
4 ระเบียบ กกต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 04 กุมภาพันธ์ 2562
5 ระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 04 กุมภาพันธ์ 2562
6 ระเบียบ กกต. ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 08 มกราคม 2562
7 ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 28 ธันวาคม 2561
8 ระเบียบ กกต. ว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 30 พฤศจิกายน 2561

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง

1 ประกาศ กกต. เรื่อง กำหนดวัน เวลา ยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้ง 24 มกราคม 2562
2 ประกาศ กกต. เรื่อง เรื่อง กำหนดวันและเวลาออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง 24 มกราคม 2562
3 ประกาศ กกต. เรื่อง เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 24 มกราคม 2562
4 ประกาศ กกต. เรื่อง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด 24 มกราคม 2562
5 ประกาศ กกต. เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 24 มกราคม 2562
6 ประกาศ กกต. เรื่อง การแบ่งเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 02 ธันวาคม 2561
7 ประกาศ กกต. เรื่อง การลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 08 ตุลาคม 2561
8 ประกาศ กกต. เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด 19 กันยายน 2561

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน