ผู้ดำรงตำแหน่งใน อบต.

ผู้ดำรงตำแหน่งใน อบต.

333333

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.นายเขียน  เสริมดำรงศักดิ์   ตำแหน่ง  ประธานกรรมการบริหาร  ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.2540-2541

33331

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.นายบุญมา  บุญเหลือ   ตำแหน่ง  ประธานกรรมการบริหาร   ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.2541-2542

นายกิตติ บาริศรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.นายกิตติ  บาริศรี  ตำแหน่ง   ประธานกรรมการบริหาร   ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.2542-2544

333333

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.นายเขียน  เสริมดำรงศักดิ์  ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง  2544-2548

นายก1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.2548-2552

นายก1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.2552-2556

นายก1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.2556-ปัจจุบัน

ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่ง  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม    

 

 

 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน