นโยบายรัฐบาล/นโยบายนายก อบต.

นโยบายรัฐบาล/นโยบายนายก อบต.

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) คลิกดาวน์โหลด

นโยบายรัฐบาล

นโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน 11 ด้าน

ข้อมูลจาก : www.thaigov.go.th (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล)

แผนบริหารราชการแผ่นดิน

ข้อมูลจาก : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดขอนแก่น

คำแถลงนโยบายของนายก อบต.โนนธาตุ

การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2556 

คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุคลิกดาวน์โหลด 

คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

ข้อมูลจาก : http://www.kknontat.com/?page_id=33

คำแถลงนโยบายของ นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ
วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน