แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ

แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ

 ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า สำนักงาน ก.พ.ร.แจ้งมติคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2555 เห็นชอบแนวทางและมาตรการที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐทั้งระดับกรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ดำเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต และมอบหมายให้สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการดำเนินการให้หน่วยงานของรัฐ ในการนี้ ได้ขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับได้ทราบ และดำเนินการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร พร้อมกับทดสอบ ซักซ้อม ปรับปรุงแผนให้เสร็จ แล้วนำขึ้นบนเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานเพื่อสำนักงาน ก.พ.ร. จะได้ติดตามผลการดำเนินการเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีทราบต่อไปนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ และได้นำขึ้นเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ www.kknontat.com  เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลข้างล่างนี้

แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 377/2556 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่เป็นบุคลากรหลักและบุคลากรสำรองของคณะบริหารความต่อเนื่อง คลิกดาวน์โหลด

หนังสือสั่งการ ให้จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น ตามหนังสือที่ ขก 0023.30/3588 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2556 คลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน