มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

  มาตรฐานการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  
  จำนวน 70 สายงาน  

สายงานนักบริหาร
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
1.นักบริหารงานอบต. 1.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
2.นักบริหารงานทั่วไป 2.เจ้าพนักงานการประปา 2.เจ้าหน้าที่การประปา 2.เจ้าหน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยว
3.นักบริหารงานคลัง 3.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 3.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 3.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
4.นักบริหารงานช่าง 4.เจ้าพนักงานธุรการ 4.เจ้าหน้าที่เทศกิจ 4.นักผังเมือง
5.นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 5.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5.เจ้าหน้าที่ธุรการ 5.นักพัฒนาชุมชน
6.นักบริหารงานการศึกษา 6.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 6.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 6.นักวิชาการเกษตร
7.นักบริหารงานการเกษตร 7.เจ้าพนักงานพัสดุ 7.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 7.นักวิชาการคลัง
8.นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 8.เจ้าพนักงานโภชนาการ 8.เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 8.นักวิชาการเงินและบัญชี
  9.เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน 9.เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 9.นักวิชาการจัดเก็บรายได้
10.เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 10.เจ้าหน้าที่พัสดุ 10.นักวิชาการประชาสัมพันธ์
  11.เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 11.เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน 11.นักวิชาการศึกษา
  12.เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนและสิ่งแวดล้อม 12.เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล 12.นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
  13.เจ้าพนักงานสุขาภิบาล 13.เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 13.นักวิชาการสุขาภิบาล
  14.เจ้าพนักงานห้องสมุด 14.ช่างเขียนแบบ 14.นักสังคมสงเคราะห์
  15.ทันตสาธารณสุข 15.ช่างผังเมือง 15.นิติกร
  16.นายช่างเขียนแบบ 16.ช่างไฟฟ้า 16.บรรณารักษ์
  17.นายช่างเครื่องยนต์ 17.ช่างโยธา 17.บุคลากร
  18.นายช่างผังเมือง 18.ช่างสำรวจ 18.พยาบาลวิชาชีพ
  19.นายช่างสำรวจ 19.ผดุงภรรภ์สาธารณสุข 19.วิศวกรโยธา
  20.นายช่างโยธา   20.สถาปนิก
  21.พยาบาลเทคนิค   21.เจ้าพนักงานเทศกิจ
  22.สัตวแพทย์    

มาตรฐานการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 70 สายงานคลิก http://www.local.moi.go.th/sao%20standard.htm 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 1
 เจ้าหน้าที่ธุรการ
  เจ้าหน้าที่พัสดุ
 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 เจ้าหน้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
  เจ้าหน้าที่เทศกิจ
 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน
 เจ้าหน้าการประปา
  เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล
 เจ้าหน้าห้องสมุด
  ช่างเขียนแบบ
 ช่างผังเมือง
  ช่างไฟฟ้า
 ช่างโยธา
  ช่างสำรวจ
 ผดุงครรภ์สาธารณสุข
2สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 เจ้าพนักงานธุรการ
  เจ้าพนักงานป้องกันภัยฯ
 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
  เจ้าพนักงานโภชนาการ
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
  เจ้าพนักงานการประปา
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
  เจ้าพนักงานพัสดุ  
 เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
 เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
 เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ
 เจ้าพนักงานห้องสมุด
 เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
 ทันตสาธารณสุข
 นายช่างเขียนแบบ
 นายช่างเครื่องยนต์
 นายช่างผังเมือง
 พยาบาลเทคนิค
 สัตวแพทย์
 นายช่างโยธา
นายช่างสำรวจ
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 33
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน.
บรรณารักษ์
 นักบริหารงานเกษตร
 นักวิชาการศึกษา
 นิติกร
 นักการผังเมือง
 นักวิชาการท่องเที่ยว
 นักพัฒนาชุมชน
 นักวิชาการเกษตร
 นักวิชาการคลัง
 นักวิชาการการเงินและบัญชี
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้
 นักวิชาการประชาสัมพันธ์
 นักวิชาการสุขาภิบาล
 นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
 วิศวกรโยธา
 บุคลากร
 พยาบาลวิชาชีพ
สายงานที่กำหนดเป็นตำแหน่งบริหาร
นักบริหารงานอบต.
นักบริหารงานช่าง
นักบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานการเกษตร
นักบริหารงานคลัง
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
นักบริหารการศึกษา
นักบริหารงานสาธารณสุข
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนักบริหารงานอบต.

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เว็บบอร์ดโยธาไทย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกดาวน์โหลด 

0นักบริหารงาน อบต. 

0นักบริหารงานการเกษตร 

0นักบริหารงานการคลัง 

0นักบริหารงานช่าง 

0นักบริหารงานทั่วไป 

0นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 

0นักบริหารงานสาธารณสุข 

1เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

1เจ้าหน้าที่การประปา(1) 

1เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 

1เจ้าหน้าที่เทศกิจ 

1เจ้าหน้าที่ธุรการ 

1เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

1เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 

1เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 

1เจ้าหน้าที่พัสดุ 

1เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน 

1เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล 

1เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 

1ช่างเขียนแบบ 

1ช่างผังเมือง 

1ช่างไฟฟ้า 

1ช่างโยธา 

1ช่างสำรวจ 

1ผดุงครรภ์สาธารณสุข 

2เจ้าพนักงานการประปา 

2เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

2เจ้าพนักงานธุรการ 

2เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 

2เจ้าพนักงานพัสดุ 

2เจ้าพนักงานโภชนาการ 

2เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน 

2เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 

2เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 

2เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

2เจ้าพนักงานสุขาภิบาล 

2เจ้าพนักงานห้องสมุด 

2ทันตสาธารณสุข 

2นายช่างเขียนแบบ 

2นายช่างเครื่องยนต์ 

2นายช่างผังเมือง 

2นายช่างโยธา 

2นายช่างสำรวจ 

2พยาบาลเทคนิค 

2สัตวแพทย์ 

3เจ้าพนักงานเทศกิจ 

3เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

3เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

3นักผังเมือง 

3นักพัฒนาการท่องเที่ยว 

3นักพัฒนาชุมชน 

3นักวิชาการเกษตร 

3นักวิชาการคลัง 

3นักวิชาการเงินและบัญชี 

3นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

3นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 

3นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 

3นักวิชาการสุขาภิบาล 

3นักสังคมสงเคราะห์ 

3นิติกร 

3บุคลากร 

3พยาบาลวิชาชีพ 

3วิศวกรโยธา 

3สถาปนิก 

นักวิชาการศึกษา 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน