มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ระบบจำแนกตำแหน่งจากซีเป็นแท่ง11 ระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่นจากระบบซีเป็นระบบแท่ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามประกาศ ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 คลิกดาวน์โหลด

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559 คลิกดาวน์โหลด

หนังสือระบบจำแนกตำแหน่ง

ภาคผนวกเพิ่มเติมจากหนังสือ

1. พรบ ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2542

2. พจนานุกรมสมรรถนะ

1.สมรรถนะหลัก

2.สมรรถนะผู้บริหาร

3. สมรรถนะประจำสายงาน

3 วินัยและมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง

4. มาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่

1.สมรรถนะหลัก

2.สมรรถนะผู้บริหาร

3. สมรรถนะประจำสายงาน

1101 นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง)

2102 นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง)

2101 นักบริหารงานนทั่วไป(ต้น-สูง)

2103 นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง)

2106 นักบริหารงานประปา(ต้น-สูง)

2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม(ต้น-สูง)

2104 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ต้น-สูง)

3101 นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

2109 นักบริหารงานการเกษตร(ต้น-สูง)

2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล(ต้น-สูง)

2107 นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง)

3102 นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3105 นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3301 นักประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3206 นักวิชาการพาณิชย์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3204 นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3202 นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3201 นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3602 พยาบาลวิชาชีพ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3601 นักวิชาการสาธาณสุข(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3501 นักวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3402 นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3401 นักวิชาการเกษตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3303 นักวิเทศสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3603 นักกายภาพบำบัด(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3609 นักเทคนิคการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3608 นักโภชนาการ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3606 นักวิชาการสุขาภิบาล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3605 แพทย์แผนไทย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3604 นักอาชีวบำบัด(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3611 นักรังสีการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3703 นักผังเมือง

3702 สถาปนิก

3701 วิศวกรโยธา

3615 นายแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3614 นายสัตวแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3613 ทันตแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3612 เภสัชกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3704 วิศวกรเครื่องกล

3804 บรรณารักษ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3803 นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3802 นักสังคมสงเคราะห์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3801 นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3707 นักจัดการงานช่าง

3706 วิศวกรสุขาภิบาล

3705 วิศวกรไฟฟ้า.

3805 นักวิชาการวัฒนธรรม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

4102 จพง.ทะเบียน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4101 จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3809 นักจัดการงานเทศกิจ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3808 ภัณฑารักษ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3807 นักพัฒนาการกีฬา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3806 นักสันทนาการ(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

4103 จพง.เวชสถิติ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4401 จพง.การเกษตร(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4302 จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4301 จพง.ประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

4203 เจ้าพนักงานพัสดุ

4202 เจ้าพนักงานการคลัง

4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

4402 จพง.ประมง(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4604 จพง.สุขาภิบาล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4603 จพง.เวชกรรมฟื้นฟู

4602 พยาบาลเทคนิค

4601 จพง.สาธารณสุขชุมชน

4501 จพง.วิทยาศาสตร์

4404 จพง.สวนสาธารณะ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4403 จพง.สัตวบาล

4402 จพง.ประมง(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4608 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

4607 จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์

4606 จพง.รังสีการแพทย์

4605 โภชนาการ

4604 จพง.สุขาภิบาล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4603 จพง.เวชกรรมฟื้นฟู

4602 พยาบาลเทคนิค

4601 จพง.สาธารณสุขชุมชน

4501 จพง.วิทยาศาสตร์

4404 จพง.สวนสาธารณะ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4403 จพง.สัตวบาล

4609 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

4706 นายช่างไฟฟ้า

4705 นายช่างเครื่องกล

4704 นายช่างผังเมือง

4703 นายช่างสำรวจ

4702 นายช่างเขียนแบบ

4701 นายช่างโยธา

4610 สัตวแพทย์

4707 เจ้าพนักงานประปา

4805 จพง.ป้องกัน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4804 จพง.เทศกิจ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4803 จพง.ศูนย์เยาวชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4802 จพง.ห้องสมุด(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

4801 จพง.พัฒนาชุมชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4709 นายช่างภาพ

4708 นายช่างศิลป์

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของ อปท.ระบบแท่ง (ใหม่)

1.ประเภทบริหารท้องถิ่น

1101 นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง)

2.ประเภทอำนวยการท้องถิ่น

2101 นักบริหารงานนทั่วไป(ต้น-สูง)

2102 นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง)

2103 นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง)

2104 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ต้น-สูง)

2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม(ต้น-สูง)

2106 นักบริหารงานประปา(ต้น-สูง)

2107 นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง)

2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล(ต้น-สูง)

2109 นักบริหารงานการเกษตร(ต้น-สูง)

3.ประเภทวิชาการ

3101 นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3102 นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3105 นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3201 นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3202 นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3204 นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3206 นักวิชาการพาณิชย์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3301 นักประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3303 นักวิเทศสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3401 นักวิชาการเกษตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3402 นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3501 นักวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3601 นักวิชาการสาธาณสุข(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3602 พยาบาลวิชาชีพ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3603 นักกายภาพบำบัด(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3604 นักอาชีวบำบัด(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3605 แพทย์แผนไทย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3606 นักวิชาการสุขาภิบาล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3608 นักโภชนาการ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3609 นักเทคนิคการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3611 นักรังสีการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3612 เภสัชกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3613 ทันตแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3614 นายสัตวแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3615 นายแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3701 วิศวกรโยธา

3702 สถาปนิก

3703 นักผังเมือง

3704 วิศวกรเครื่องกล

3705 วิศวกรไฟฟ้า.

3706 วิศวกรสุขาภิบาล

3707 นักจัดการงานช่าง

3801 นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3802 นักสังคมสงเคราะห์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3803 นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3804 บรรณารักษ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3805 นักวิชาการวัฒนธรรม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3806 นักสันทนาการ(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3807 นักพัฒนาการกีฬา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3808 ภัณฑารักษ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3809 นักจัดการงานเทศกิจ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

4.ประเภททั่วไป

4101 จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4102 จพง.ทะเบียน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4103 จพง.เวชสถิติ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

4202 เจ้าพนักงานการคลัง

4203 เจ้าพนักงานพัสดุ

4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

4301 จพง.ประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4302 จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4401 จพง.การเกษตร(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4402 จพง.ประมง(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4403 จพง.สัตวบาล

4404 จพง.สวนสาธารณะ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4501 จพง.วิทยาศาสตร์

4601 จพง.สาธารณสุขชุมชน

4602 พยาบาลเทคนิค 4603 จพง.เวชกรรมฟื้นฟู

4604 จพง.สุขาภิบาล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4605 โภชนาการ

4606 จพง.รังสีการแพทย์

4607 จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์

4608 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

4609 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

4610 สัตวแพทย์

4701 นายช่างโยธา

4702 นายช่างเขียนแบบ

4703 นายช่างสำรวจ

4704 นายช่างผังเมือง

4705 นายช่างเครื่องกล

4706 นายช่างไฟฟ้า

4707 เจ้าพนักงานประปา

4708 นายช่างศิลป์

4709 นายช่างภาพ

4801 จพง.พัฒนาชุมชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4802 จพง.ห้องสมุด(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

4803 จพง.ศูนย์เยาวชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4804 จพง.เทศกิจ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4805 จพง.ป้องกัน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

  มาตรฐานการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  (เดิม)
  จำนวน 70 สายงาน  

สายงานนักบริหาร
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
1.นักบริหารงานอบต. 1.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
2.นักบริหารงานทั่วไป 2.เจ้าพนักงานการประปา 2.เจ้าหน้าที่การประปา 2.เจ้าหน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยว
3.นักบริหารงานคลัง 3.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 3.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 3.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
4.นักบริหารงานช่าง 4.เจ้าพนักงานธุรการ 4.เจ้าหน้าที่เทศกิจ 4.นักผังเมือง
5.นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 5.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5.เจ้าหน้าที่ธุรการ 5.นักพัฒนาชุมชน
6.นักบริหารงานการศึกษา 6.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 6.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 6.นักวิชาการเกษตร
7.นักบริหารงานการเกษตร 7.เจ้าพนักงานพัสดุ 7.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 7.นักวิชาการคลัง
8.นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 8.เจ้าพนักงานโภชนาการ 8.เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 8.นักวิชาการเงินและบัญชี
  9.เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน 9.เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 9.นักวิชาการจัดเก็บรายได้
10.เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 10.เจ้าหน้าที่พัสดุ 10.นักวิชาการประชาสัมพันธ์
  11.เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 11.เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน 11.นักวิชาการศึกษา
  12.เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนและสิ่งแวดล้อม 12.เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล 12.นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
  13.เจ้าพนักงานสุขาภิบาล 13.เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 13.นักวิชาการสุขาภิบาล
  14.เจ้าพนักงานห้องสมุด 14.ช่างเขียนแบบ 14.นักสังคมสงเคราะห์
  15.ทันตสาธารณสุข 15.ช่างผังเมือง 15.นิติกร
  16.นายช่างเขียนแบบ 16.ช่างไฟฟ้า 16.บรรณารักษ์
  17.นายช่างเครื่องยนต์ 17.ช่างโยธา 17.บุคลากร
  18.นายช่างผังเมือง 18.ช่างสำรวจ 18.พยาบาลวิชาชีพ
  19.นายช่างสำรวจ 19.ผดุงภรรภ์สาธารณสุข 19.วิศวกรโยธา
  20.นายช่างโยธา   20.สถาปนิก
  21.พยาบาลเทคนิค   21.เจ้าพนักงานเทศกิจ
  22.สัตวแพทย์    

มาตรฐานการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 70 สายงานคลิก http://www.local.moi.go.th/sao%20standard.htm 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 1
 เจ้าหน้าที่ธุรการ
  เจ้าหน้าที่พัสดุ
 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 เจ้าหน้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
  เจ้าหน้าที่เทศกิจ
 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน
 เจ้าหน้าการประปา
  เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล
 เจ้าหน้าห้องสมุด
  ช่างเขียนแบบ
 ช่างผังเมือง
  ช่างไฟฟ้า
 ช่างโยธา
  ช่างสำรวจ
 ผดุงครรภ์สาธารณสุข
2สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 เจ้าพนักงานธุรการ
  เจ้าพนักงานป้องกันภัยฯ
 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
  เจ้าพนักงานโภชนาการ
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
  เจ้าพนักงานการประปา
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
  เจ้าพนักงานพัสดุ  
 เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
 เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
 เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ
 เจ้าพนักงานห้องสมุด
 เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
 ทันตสาธารณสุข
 นายช่างเขียนแบบ
 นายช่างเครื่องยนต์
 นายช่างผังเมือง
 พยาบาลเทคนิค
 สัตวแพทย์
 นายช่างโยธา
นายช่างสำรวจ
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 33
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน.
บรรณารักษ์
 นักบริหารงานเกษตร
 นักวิชาการศึกษา
 นิติกร
 นักการผังเมือง
 นักวิชาการท่องเที่ยว
 นักพัฒนาชุมชน
 นักวิชาการเกษตร
 นักวิชาการคลัง
 นักวิชาการการเงินและบัญชี
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้
 นักวิชาการประชาสัมพันธ์
 นักวิชาการสุขาภิบาล
 นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
 วิศวกรโยธา
 บุคลากร
 พยาบาลวิชาชีพ
สายงานที่กำหนดเป็นตำแหน่งบริหาร
นักบริหารงานอบต.
นักบริหารงานช่าง
นักบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานการเกษตร
นักบริหารงานคลัง
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
นักบริหารการศึกษา
นักบริหารงานสาธารณสุข
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนักบริหารงานอบต.

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เว็บบอร์ดโยธาไทย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกดาวน์โหลด 

0นักบริหารงาน อบต. 

0นักบริหารงานการเกษตร 

0นักบริหารงานการคลัง 

0นักบริหารงานช่าง 

0นักบริหารงานทั่วไป 

0นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 

0นักบริหารงานสาธารณสุข 

1เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

1เจ้าหน้าที่การประปา(1) 

1เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 

1เจ้าหน้าที่เทศกิจ 

1เจ้าหน้าที่ธุรการ 

1เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

1เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 

1เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 

1เจ้าหน้าที่พัสดุ 

1เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน 

1เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล 

1เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 

1ช่างเขียนแบบ 

1ช่างผังเมือง 

1ช่างไฟฟ้า 

1ช่างโยธา 

1ช่างสำรวจ 

1ผดุงครรภ์สาธารณสุข 

2เจ้าพนักงานการประปา 

2เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

2เจ้าพนักงานธุรการ 

2เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 

2เจ้าพนักงานพัสดุ 

2เจ้าพนักงานโภชนาการ 

2เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน 

2เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 

2เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 

2เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

2เจ้าพนักงานสุขาภิบาล 

2เจ้าพนักงานห้องสมุด 

2ทันตสาธารณสุข 

2นายช่างเขียนแบบ 

2นายช่างเครื่องยนต์ 

2นายช่างผังเมือง 

2นายช่างโยธา 

2นายช่างสำรวจ 

2พยาบาลเทคนิค 

2สัตวแพทย์ 

3เจ้าพนักงานเทศกิจ 

3เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

3เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

3นักผังเมือง 

3นักพัฒนาการท่องเที่ยว 

3นักพัฒนาชุมชน 

3นักวิชาการเกษตร 

3นักวิชาการคลัง 

3นักวิชาการเงินและบัญชี 

3นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

3นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 

3นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 

3นักวิชาการสุขาภิบาล 

3นักสังคมสงเคราะห์ 

3นิติกร 

3บุคลากร 

3พยาบาลวิชาชีพ 

3วิศวกรโยธา 

3สถาปนิก 

นักวิชาการศึกษา 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน