หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

“กิน  แจก  แลก  ขาย”

“ปลูกทุกอย่างที่กินได้  กินทุกอย่างที่ปลูก”

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (3 ห่วง 2 เงื่อนไข) คืออะไร ?

3 ห่วง คือทางสายกลาง ประกอบไปด้วย ดังนี้

  • ห่วงที่ 1 คือ พอประมาณ หมายถึง พอประมาณในทุกอย่าง ความพอดีไม่มากหรือว่าน้อยจนเกินไปโดยต้องไม่เบียดเบียนตนเอง หรือผู้อื่นให้เดือดร้อน
  • ห่วงที่ 2 คือ มีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ อย่างรอบคอบ
  • ห่วงที่ 3 คือ มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง หมาย ถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

2 เงื่อนไข ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่
เงื่อนไขที่ 1 เงื่อนไขความรู้ คือ มีความรอบรู้เกี่ยวกับ วิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการ วางแผน และความระมัดระวังในขั้นตอนปฏิบัติ คุณธรรมประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต
เงื่อนไขที่ 2 เงื่อนไขคุณธรรม คือ มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต
นั่น คือสรุปรวบยอดของ เศรษฐกิจพอเพียง สรุปได้เป็น 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ดังที่ได้กล่าวมา หลายๆคนอ่านมาจนถึงบรรทัดนี้ แล้วคงกระจ่างกันสักที เกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียงแบบ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น

…………………………………………………………………………

5732วัน ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2557 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ, นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการลดรายจ่ายครัวเรือนเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ขยายผลสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ณ ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งวันนี้เป็นการอบรมใน รุ่นที่ 2 (ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม พ.ศ.2557) ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ, องค์การบริหารส่วนตำบลหันโจด และ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน มีครัวเรือนเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม จำนวน 90 ครัวเรือน งบประมาณ แห่งละ 57,000 บาท โดยมี นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ชัย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองสองห้อง กล่าวรายงาน นายธวัชชัย รอดงาม  นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานในพิธีเปิด

 กำหนดการ ฝึกอบรมโครงการลดรายจ่ายครัวเรือนเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2557 คลิกดาวน์โหลด

 Power point การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต โดย…คุณมานิต ชุ่มนาเสียว สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง คลิกดาวน์โหลด

 Power point การผลิตและการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อใช้ในการควบคุมโรครากเน่า โคนเน่าที่เกิดจากเชื้อราในดิน โดย…คุณบุษยมาศ ชุ่มนาเสียว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง คลิกดาวน์โหลด

 นโยบาบสำคัญของจังหวัดขอนแก่น“โครงการ ลดรายจ่ายครัวเรือนเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2557″โดย…นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด

 โครงการลดรายจ่ายครัวเรือนเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 โครงการลดรายจ่ายครัวเรือนเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 โครงการลดรายจ่ายครัวเรือนเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

 โครงการลดรายจ่ายครัวเรือนเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

 โครงการลดรายจ่ายครัวเรือนเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

 โครงการลดรายจ่ายครัวเรือนเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6

 โครงการลดรายจ่ายครัวเรือนเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการ”ขอนแก่นน้อมนำใจ ก้าวไปตามรอยเบื้องพระยุคลบาท”

1253 วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2557 นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้เข้าร่วมอบรมโครงการ“ขอนแก่นน้อมนำใจ ก้าวไปตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 โดยมี ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในการเปิดการอบรม คลิกดาวน์โหลด

โครงการ”ขอนแก่นน้อมนำใจ ก้าวไปตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

โครงการ”ขอนแก่นน้อมนำใจ ก้าวไปตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

โครงการ”ขอนแก่นน้อมนำใจ ก้าวไปตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

โครงการ”ขอนแก่นน้อมนำใจ ก้าวไปตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

โครงการ”ขอนแก่นน้อมนำใจ ก้าวไปตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

โครงการ”ขอนแก่นน้อมนำใจ ก้าวไปตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6

โครงการ”ขอนแก่นน้อมนำใจ ก้าวไปตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” ชมคลิปทั้งหมดคลิก

IMG_1867IMG_1885IMG_1879IMG_1889วัน ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2557 นายธวัชชัย  รอดงาม  นายอำเภอหนองสองห้อง ได้มอบนโยบายและให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการขยายหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2557 จัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองสองห้อง ในระหว่างวันที่ 14-17 มกราคม พ.ศ.2557 ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนธาตุ  หมู่ที่ 9  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต  ครอบครัวและชุมชน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หัวหน้า/ผู้แทนครัวเรือนต้นแบบ  จำนวน 30 คน โดยมี นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาต  นายวรจิตร  หนองแก  สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง นายเชาว์  ภิรมกิจ  กำนันตำบลโนนธาตุ  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เข้าร่วมในพิธีเปิดการอบรม อ่านรายละเอียดคลิก

 งานนำเสนอโครงการขยายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2557 โดย…นายประดิษฐ์ นัดทะยาย พัฒนาการอำเภอหนองสองห้อง อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

 โครงการขยายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตำบลโนนธาตุ ปี 2557 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

 โครงการขยายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตำบลโนนธาตุ ปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 โครงการขยายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตำบลโนนธาตุ ปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 โครงการขยายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตำบลโนนธาตุ ปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

 โครงการขยายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตำบลโนนธาตุ ปี 2557 ชมคลิกคลิกดาวน์โหลด 4

 โครงการขยายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตำบลโนนธาตุ ปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

 โครงการขยายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตำบลโนนธาตุ ปี 2557 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 หนังสือสำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0007/287 ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2557 เรื่อง ขอหารือการดำเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น……โครงการผลิตลูกปลาวัยอ่อนด้วยชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ ประจำปี 2557 เกิดปัญหาอุปสรรคในการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

 ชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

 ชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นอ่านรายละเอียดคลิก

 สื่อประกอบการเรียนรู้ เรื่อง การเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน สนับสนุนการเลี้ยงปลาในโรงเรียนตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย…สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2563

1234

IMG_0062IMG_0079IMG_0078IMG_0082

 อยู่แบบพอเพียงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

วัน ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2555 นายบุญมา ย่องมณี ประมงอำเภอหนองสองห้อง เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ตามโครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ:จัดทำเข็มทิศชีวิต บริหารจัดการชีวิต และดูแลชีวิต ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-23 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง จัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองสองห้อง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงเกษตรกรไทย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ (ขนาดไฟล์ 3.92  MB)

การเลี้ยงปลาดุก (ขนาดไฟล์ 13.9  MB)

การเลี้ยงปลาในบ่อดิน (ขนาดไฟล์ 10.5 MB)

การเลี้ยงสัตว์น้ำโดยวิธีชีวภาพ (ขนาดไฟล์ 7.39 MB)

การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน (ขนาดไฟล์ 25.2 MB)

คุณภาพน้ำที่สำคัญในการเลี้ยงปลา (ขนาดไฟล์ 11.6 MB)

เทคนิคการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจให้ได้ผลดี (ขนาดไฟล์ 2.08 MB)

การเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ (ขนาดไฟล์ 42.2 MB)

วิถีชีวิตคนอีสาน

12345678910118

รูปภาพ1IMG_5730รูปภาพ2IMG_5715 ชีวิตชาวนาไทย กว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดแต่ละรวงชาวนาต้องลงทุนลงแรงเป็นอย่างมาก ต้องพึ่งพาน้ำฝนในการทำนา ถ้าปีไหนน้ำน้อยไปข้าวก็แห้งตายเสียหาย และถ้าปีไหนน้ำมากไป น้ำก็ท่วมข้าวในนาเสียหายเช่นกัน ถ้าปีไหนน้ำดี ไร่นาอุดมสมบูรณ์ได้ผลผลิตข้าวเยอะ ราคาข้าวก็ถูกมากๆ ทำให้ชาวนาไทยต้องจนอยู่อย่างนี้ตลอดไป ชมภาพลิกดาวน์โหลด

 ข้าวที่มัดแล้วจะถูกขนมารวมกันที่ลาน ข้างกระท่อม เพื่อนำมาตี ในขณะที่ทำงานก็จะมีการพูดคุยกันไปถึงเรื่องต่างๆ เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งของคนอีสาน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด

 

107823456

8791012345611121314151618192022

IMG_7793IMG_7792IMG_7787IMG_7790

 

 

 

 

 อยู่แบบพอเพียง การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท คลิกดาวน์โหลด

อยู่แบบพอเพียง

 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน