MOU บันทึกข้อตกลง อบต.โนนธาตุ

MOU บันทึกข้อตกลงองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

ร่างบันทึกความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับภาคีเครือข่่ายในจังหวัดขอนแก่น และ อปท. 22 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

MOU แยกขยะ อบต.โนนธาตุ

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน”แยกก่อนทิ้ง”เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

บันทึกข้อตกลง (MOU) “แยกก่อนทิ้ง” ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1-11 คลิกดาวน์โหลด

123

บันทึก MOU ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการหนองสองห้อง และ อบต.โนนธาตุ ปี 2561

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU : Memorandum Of Understanding) ระหว่าง ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการหนองสองห้อง และ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ตามโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 คลิกดาวน์โหลด

20180223_111247

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU : Memorandum Of Understanding) เครือข่ายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระหว่าง โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน“จังหวัดสะอาด” จังหวัดขอนแก่น กับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชน จังหวัดขอนแก่น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2558 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดขอนแก่น กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น (องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ) คลิกดาวน์โหลด

คำรับรองความร่มมือ ระหว่าง สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น กับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษาความปลอดภัยของประชาชน คลิกดาวน์โหลด
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER) ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง คลิกดาวน์โหลด

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น กับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น กับ อำเภอหนองสองห้อง (ดำเนินการในศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนธาตุ) คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ กับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

อบต.โนนธาตุ

บันทึกข้อตกลงการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย (ภัยแล้ง) ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ ที่ ขก 0023.3/4141 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 คลิกดาวน์โหลด

แนวทางปฏิบัติในกรณีเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ คลิกดาวน์โหลด

อากาศแห้งระวังเพลิงไหม้

IMG_09411

รูปภาพ133

รูปภาพุ8

IMG_6157

คำสั่งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอหนองสองห้อง

หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ พ.ศ.2556

อากาศแห้ง ลมแรง ระวังเพลิงไหม้

อากาศแห้งระวังเพลิงไหม้245 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2557 เวลาประมาณ 14.00 น.ได้รับแจ้งจาก นายเชาว์ ภิรมกิจ กำนันตำบลโนนธาตุ ว่า ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณทุ่งนา ใกล้กับหมู่บ้าน บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัด อบต.โนนธาตุ ได้สั่งการให้ จ่าเอกสฤษดิ์ แก้วนอก เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกับทีมกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ รีบออกไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบว่า ได้เกิดเพลิงไหม้เป็นบริเวณกว้างกำลังลุกลามเข้าป่าสาธารณะซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก เจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันดับเพลิงจนสงบ ด้วยความตั้งใจและเสียสละ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนมา ณ โอกาสนี้ ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ช่วยกันดับเพลิง

1.จ่าเอกสฤษดิ์  แก้วนอก  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2.นายศรันย์  เพ็ชรวิเศษ   กู้ชีพ 406

3.นายกมล  เถากระโทก   กู้ชีพ 404

4.นายวีระยุทธ  ฝ่ายศูนย์  กู้ชีพ 420

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย คลิกดาวน์โหลด

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2

1191210jpgวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2557 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายก อบต.โนนธาตุ พร้อมด้วย นายบุญมา บุญเหลือ รองนายก อบต.โนนธาตุ  นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัด อบต.โนนธาตุ นายมานิจ สาระผล ประธานสภา อบต.โนนธาตุ นายคำวงษ์ แพงศรี ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานส่วนตำบล ได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของ นายทนงค์-นางวาสนา สุหา บ้านสำราญน้อย  หมู่ที่ 2 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  รวมเงิน 4,300 บาท  พร้อมผ้าห่มกันหนาว  จำนวน 2 ผืน คลิกดาวน์โหลด

56รูปภาพ18วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลาประมาณ 0200 น.ได้เกิดเพลิงไหม้ยุ้งข้าวของ นายทนงค์-นางวาสนา  สุหา บ้านสำราญน้อย  หมู่ที่ 2  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น ทำให้ข้าวที่อยู่ในยุ้งได้รับความเสียหาย  และวัวได้รับบาดเจ็บจากไฟลวกจำนวน 3 ตัว จากข้อสันนิษฐานอาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุและจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป คลิกดาวน์โหลด

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

1234ตอบข้อหารือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้หารือกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้คอกสัตว์ ของนางพเยาว์ ดีชื่น บ้านเลขที่ 66 บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลาประมาณ 22.00 น.โดยสาเหตุเกิดจากเจ้าของสุมไฟเพื่อไล่ยุงให้วัว จนก่อให้เกิดเพลิงไม้ ทรัพย์สินได้รับความเสียหายแต่ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยหารือจะว่าสามารถอนุมัติเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 ข้อ 5.1.6 ได้หรือไม่นั้น อำเภอหนองสองห้อง ได้ตอบข้อหารือว่า ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติกรณีฉุกเฉิน ปี 2556

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546คลิกรายละเอียด 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 คลิกรายละเอียด

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 คลิกรายละเอียด

เตือนภัยโจรไฮเทคชิงทรัพย์บนรถหรู-จากรายการประเด็นเด็ดเจ็ดสี (23 สิงหาคม พ.ศ.2556) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

คำเตือน…ตัดรีโมตลักรถ (จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2556) คลิกดาวน์โหลด 

ประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ (ภัยแล้ง) ประจำปี 2555 คลิกดาวน์โหลด 

บันทึกข้อตกลงเพื่อจัดทำบริการสาธารณะด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  คลิกดาวน์โหลด 

ตัวอย่างข้อความป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ในด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปกติและช่วงเทศกาลต่างๆ คลิกดาวน์โหลด

“ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ผู้คนเคารพกฎจราจร” จาก…นายเจตน์  ธนวัฒน์  อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2548 จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

hpqscan0004hpqscan0005บันทึกข้อตกลงด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอหนองสองห้อง คลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน