ที่สาธารณประโยชน์ อบต.โนนธาตุ

ที่สาธารณประโยชน์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

การจัดทำโครงการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุก ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 1018/4645 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ขอให้สำรวจข้อมูลที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง  ตามหนังสือสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาหนองสองห้อง ที่ ขก 0020.04/8468 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดความเหมาะสมการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ตามหนังสือ ที่ ขก 1018/2198 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2545 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

แผนที่ชุดดิน  ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิก แผนที่ชุดดินตำบลโนนธาตุ

แผนที่ชุดดินตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น3

แผนที่ชุดดินตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่นแผนที่ชุดดินตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น2แผนที่ชุดดินตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น3แผนที่ชุดดินตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น3

Picture21

1

2

3

แนวเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

บ้านกอก หมู่ที่ 1

1.หนองแกสาธารณประโยชน์  เนื้อที่  104 ไร่  –  งาน  33  ตารางวา คลิกดาวน์โหลด

2.โนนขีดมีดสาธารณประโยชน์  เนื้อที่  51 ไร่  3  งาน  62  ตารางวา ตลิกดาวน์โหลด

บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2

1.โนนบ้านเก่าสาธารณประโยชน์  เนื้อที่  20 ไร่  –  งาน  41  ตารางวา คลิกดาวน์โหลด

บ้านสว่าง หมู่ที่ 3

รูปภาพ3

 

 

 

 

 

1.หนองใหญ่สาธารณประโยชน์  เนื้อที่  5 ไร่   3  งาน  34  ตารางวา คลิกดาวน์โหลด

2.โคกหนองแซงสาธารณประโยชน์  เนื้อที่  113  ไร่  1  งาน  43  ตารางวา คลิกดาวน์โหลด

3.โคกหินแร่สาธารณประโยชน์  เนื้อที่   36 ไร่   1  งาน  33  ตารางวา คลิกดาวน์โหลด

4.ดอนปู่ตาสาธารณประโยชน์  เนื้อที่   6 ไร่  –  งาน  07  ตารางวา คลิกดาวน์โหลด

5.หนองซองแมวสาธารณประโยชน์  เนื้อที่  27  ไร่   3  งาน  35  ตารางวา คลิกดาวน์โหลด

บ้านสำราญ หมู่ที่ 4

รูปภาพ2

 

 

 

 

 

1.หนองควายน้อยสาธารณประโยชน์  เนื้อที่  5 ไร่  –  งาน  29  ตารางวา คลิกดาวน์โหลด

2.โคกดอนปู่ตาสาธารณประโยชน์  เนื้อที่  5 ไร่   1  งาน   64  ตารางวา คลิกดาวน์โหลด

3.หนองแสงสาธารณประโยชน์  เนื้อที่   86 ไร่   1  งาน  18  ตารางวา คลิกดาวน์โหลด

4.โคกป่ากุงสาธารณประโยชน์  เนื้อที่  331 ไร่  –  งาน  25  ตารางวา คลิกดาวน์โหลด

5.หนองคึมสาธารณประโยชน์  เนื้อที่   8 ไร่   1  งาน  95  ตารางวา คลิกดาวน์โหลด

6.โนนปู่ตาสาธารณประโยชน์  เนื้อที่  14 ไร่  –  งาน  86  ตารางวา คลิกดาวน์โหลด

7.กุดพงโพดสาธารณประโยชน์  เนื้อที่  57 ไร่   3  งาน  53  ตารางวา คลิกดาวน์โหลด

8.โคกป่าช้าส้มโหลงสาธารณประโยชน์  เนื้อที่  31 ไร่   1  งาน  37  ตารางวา คลิกดาวน์โหลด

บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5

เลิงบักดึ่ง 1เลิงบักดึ่ง21.ห้องน้อยสาธารณประโยชน์  เนื้อที่  9 ไร่  1 งาน  58  ตารางวา คลิกดาวน์โหลด

2.โคกบุปผาสาธารณประโยชน์  เนื้อที่  566 ไร่  –  งาน  48  ตารางวา คลิกดาวน์โหลด

3.เลิงบักดึ่งสาธารณประโยชน์  เนื้อที่  12 ไร่  –  งาน  46  ตารางวา คลิกดาวน์โหลด

4.โคกป่าไผ่สาธารณประโยชน์  เนื้อที่  24 ไร่  2  งาน  72  ตารางวา คลิกดาวน์โหลด

5.หนองสะแบงสาธารณประโยชน์  เนื้อที่  4 ไร่   –  งาน  52  ตารางวา คลิกดาวน์โหลด

บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6

1.หนองแต้  เนื้อที่  26 ไร่  2 งาน  10  ตารางวา คลิกดาวน์โหลด

2.หนองสระ  เนื้อที่  33 ไร่  3 งาน  44  ตารางวา คลิกดาวน์โหลด

3.โคกปู่ตาสาธารณประโยชน์  เนื้อที่  18 ไร่  3 งาน  29  ตารางวา คลิกดาวน์โหลด

4.ที่สาธารณประโยชน์  เนื้อที่  3 ไร่  –  งาน  71  ตารางวา คลิกดาวน์โหลด

บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7

1.ไม่มีที่สาธารณประโยชน์

บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8

รูปภาพ4

 

 

 

 

 

1.หนองครกสาธารณประโยชน์  เนื้อที่ 65 ไร่ – งาน  70  ตารางวา คลิกดาวน์โหลด

บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9

รูปภาพ5

 

 

 

 

 

1.หนองตะเกียดใหญ่สาธารณประโยชน์  เนื้อที่ 17 ไร่ – งาน  28  ตารางวา คลิกดาวน์โหลด

บ้านชาด หมู่ที่ 10

รูปภาพ178รูปภาพ177

1.หนองข้องน้อยสาธารณประโยชน์  เนื้อที่ 15 ไร่ – งาน 85 ตารางวา คลิกดาวน์โหลด

2.หนองสะแบงสาธารณประโยชน์  เนื้อที่ 14 ไร่ – งาน 11 ตารางวา คลิกดาวน์โหลด

3.หนองยาวสาธารณประโยชน์ เนื้อที่  72 ไร่ 3 งาน 96 ตารางวา คลิกดาวน์โหลด

4.หนองขามสาธารณประโยชน์ เนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 02 ตารางวา คลิกดาวน์โหลด

5.หนองกอยสาธารณประโยชน์ เนื้อที่ 111 ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา คลิกดาวน์โหลด

บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11

1.หนองหญ้าม้า เนื้อที่ 18 ไร่ 2 งาน 03 ตารางวา คลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน