ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือก

ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือก

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  ๓ อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕๔-๑๐๐ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติ ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓

ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา  ระดับ ๓ จำนวน     อัตรา

    ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ ๑๓ สิงหาคม  ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้องในวันและเวลาราชการ

 ประกาศสอบนักวิชาการศึกษา อบต.หนองสองห้อง คลิกรายละเอียด 

 ใบสมัครสอบคัดเลือก คลิกรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์

 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน