ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557

 การอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ทำการประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 13,15 สิงหาคม 2556 ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบ นายอำเภอหนองสองห้อง ได้พิจารณาอนุมติ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ลงนามประกาศใช้ข้อบัญญัติดังกล่าวแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2556 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 

รูปแบบการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ปี 2557

ปกหน้า-หลัง

1-การจำแนกแผนงาน

2-รายละเอียดบัญชีรายรับ

3-รายละเอียดบัญชีรายจ่าย

4-งบประมาณรายจ่ายประจำปี

5-งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

6-บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

7-บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย

13

21

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน