อบรมพัฒนาศักยภาพ อปพร.

การพัฒนาศักยภาพสมาชิก อปพร.

วันที่ 22-24 กันยายน พ.ศ.2557 ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จะทำการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2557 ณ ศูนย์ฝึกอบรมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อเพิ่มศักยภาพของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

2.เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยในรูปแบบต่างต่างๆ  สามารถช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อเพิ่มศักยภาพของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และพื้นที่ใกล้เคียง

4.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

5.เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งและกว้างขวางในการป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย

อ่านรายละเอียดโครงการ คลิกดาวน์โหลด

DSC02318

DSC02287

DSC02347

DSC02255

อปพร.1.

3-150x150[1]2-150x150[1]13-150x150[1]วันที่ 2-4 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ทำการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1.เพื่อให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยรูปแบบต่างๆ และสามารถช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างถูกต้อง

2.เพื่อให้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

3.เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งและกว้างขวางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4.เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีอัตรากำลังสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อย่างเพียงพอในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ใช้งบประมาณ 96,000 บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) มีสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เข้ารับการอบรมจาก หมู่ที่ 1-11 จำนวน 100 คน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

หลักการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดย…นายปรีดา สร้อยคำ วิศวกรโยธาชำนาญการ คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2 

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 โดย…นายอุดม สร้อยโพธิ์ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2 

การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย โดย…นายสมชัย มนต์แข็ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2 

การใช้และมีวิทยุสื่อสาร โดย…นายวุฒิชาติ โพธิ์เงิน วิทยากรครูฝึก รุ่นที่ 3 ศูนย์ ปภ.เขต 6 ขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมีและวัตุถุอันตราย โดย…นายเดชา หาชา ครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 1/2557 คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2 

ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ โดย…นายสังวาลย์ ละอองคำ ครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธาาณภัย คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2 

การใช้เชือกกู้ภัย โดย…นายธิฐิพงษ์  สังวาลย์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2 

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

การใช้กระบอง ศูนย์ อปพร.อบต.โนนธาตุ โดย…นายเดชา หาชา ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

การใช้กระบอง ศูนย์ อปพร.อบต.โนนธาตุ โดย…นายเดชา หาชา ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

การใช้กระบอง ศูนย์ อปพร.อบต.โนนธาตุ โดย…นายเดชา หาชา ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 

การฝึกปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย ศูนย์ อปพร.อบต.โนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

การฝึกปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย ศูนย์ อปพร.อบต.โนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

การฝึกปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย ศูนย์ อปพร.อบต.โนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 

การฝึกปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย ศูนย์ อปพร.อบต.โนนธาตุ ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

ขอขอบคุณ ท่านผู้บริหาร ข้าราชการ ทีมวิทยากรจาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ขอนแก่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคึมชาด ที่ได้สนับสนุนรถดับเพลิงเพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย ศูนย์ อปพร.อบต.โนนธาตุ ในครั้งนี้ด้วย ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน