กกต.ท้องถิ่น/ประกาศผลการเลือกตั้ง

กกต.ท้องถิ่น-ประกาศผลการเลือกตั้ง

รูปภาพ2

ประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2560

ประชุมสภา 30 ต.ค.60_๑๗๑๐๓๑_0374ประชุมสภา 30 ต.ค.60_๑๗๑๐๓๑_0376

การเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2556

รูปภาพ1รูปภาพ2รูปภาพ3 รายชื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งรายชื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2556 ซึ่งมีผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การ บริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จำนวน 4 คน และวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2556 ที่ประชุมได้เลือก นายสมพันธ์  โพยนอก เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

1.นายสมพันธ์   โพยนอก  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนธาตุ  ประธานกรรมการ

2.นายประทวน  พรมจ้อย  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์  กรรมการ

3.นายธีระศักดิ์   บุตรธนู    ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  กรรมการ

4.นายพานิช   ทาโบราณ  ตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภอหนองสองห้อง  กรรมการ

5.นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ กรรมการ/ผอ.กกต.(โดยตำแหน่ง)

รายชื่อกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2 

สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2556 คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2

การเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2552

ส.อบต.ปี 2552

 ภาพถ่ายของผู้บริหารและสมาชิก อบต.โนนธาตุ ที่ได้รับการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2552 ครบวาระ เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2556 (ถ่ายเมื่อวันที่ 15 สิงหาคมพ.ศ.2556)

DIGITAL CAMERADIGITAL CAMERADIGITAL CAMERADIGITAL CAMERADIGITAL CAMERADIGITAL CAMERADIGITAL CAMERADIGITAL CAMERAการแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ตามคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ที่ 57/2552 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2552 คลิกดาวน์โหลด

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ุ6 กันยายน พ.ศ.2552 คลิกดาวน์โหลด

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ุ6 กันยายน พ.ศ.2552 คลิกดาวน์โหลด

การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2548

DSC02410 (2)DSC02411 (2)DSC02416 (2)DSC02415DSC01891DSC01896DSC01955DSC01916การแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ตามคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ที่ 111/2548 ลงวันที่ 6 มิถุนายนพ.ศ.2548 คลิกดาวน์โหลด

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2548 คลิกดาวน์โหลด

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2548 คลิกดาวน์โหลด

DSC080993

hpqscan0003

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน