การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/2336  ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 คลิกดาวน์โหลด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 คลิกดาวน์โหลด

แนวทางการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุน/การขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจ

ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติในการเสนอขอความเห็นชอบตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/1272 ลงวันที่ 11 เมษายน 2557 คลิกดาวน์โหลด

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 60 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2558 เรื่องข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี คลิกดาวน์โหลด

หารือการขอรับการอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าชนะ  ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่ 111/2557  ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/9132 ลงวันที่  27 ตุลาคม 2557) สรุปได้ว่า ขณะนี้ยังไม่มีหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติกำหนด อีกทั้งยังไม่มีข้อตกลงระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตอบข้อหารือการอุดหนุนเงินสถานีตำรวจตามประกาศของ คสช.

แจ้งมติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/3860 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557 คลิกดาวน์โหลด

ขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2558 ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง (อบต.โนนธาตุ) ที่ ขก 0023.30/2904 ลงวันที่ 16 กันยายน 2557 คลิกดาวน์โหลด

แจ้งมติ คณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2557 ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/647 ลงวันที่ 26 มกราคม 2557 คลิกดาวน์โหลด

แจ้งมติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2557 ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0023.3/3771 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 คลิกดาวน์โหลด

แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข (ชุมชน/หมู่บ้านละ 15,000 บาท) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 73 ลงวันที่ 14 มกราคม 2557 คลิกดาวน์โหลด

แจ้งมติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2557 คลิกดาวน์โหลด

ซักซ้อมแนวทางการเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255ึ7 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

ซักซ้อมแนวทางการเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

แจ้งมติคณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด (ขอนแก่น) พิจารณาเห็นชอบโครงการเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2555 คลิกรายละเอียด

หารือกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าและขยายเขตประปา สามารถดำเนินการได้ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบต่อคณะอนุกรรมการการกรจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ตามหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0107/1117 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 คลิกรายละเอียด  

แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนเพิ่มเติม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2916 ลงวันที่ 27 กันยายน 2553 ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้องขอให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ เช่นการขยายเขตไฟฟ้า การขยายเขตประปา ให้ขอประมาณการ-บรรจุในแผน-อุดหนุนงบประมาณ-ออกใบเสร็จ ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการกระจายอำนาจในระดับจังหวัด 

การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 ในกรณีที่อุดหนุนงบประมาณไม่อยู่ในภารกิจด้านการศึกษาหรือด้านการสาธารณสุข ให้ขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจในระดับจังหวัดก่อน 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน