คู่มือการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

คู่มือการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

โครงการ”โปสการ์ดที่ระลึก 70 ปี อผส.”อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

1727374757

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

คุณวีระยุทธ  สังเกตุ  พนักงานส่งเสริมอาชีพ  สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตขอนแก่น  เลขที่ 100/93 หมู่ที่ 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง  ตำบลศิลา  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 40000 (ติดกับสถานีวิทยุกระจายเสียง วปถ.12 ค่ายศรีพัชรินทร) โทร. 0-4323-7644มือถือ 08-4662-5985 หรือ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกใกล้บ้าน

เว็บไซต์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ คลิกดาวน์โหลด 

คู่มือการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนอกประจำการและครอบครัว

9

คู่มือการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนอกประจำการและครอบครัวและผู้ที่ถือบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึก บัตรชั้นที่ 3,4 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

13

คู่มือการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนอกประจำการและครอบครัวและผู้ที่ถือบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึก บัตรชั้นที่ 1  อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

บัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการชั้นที่  ๑  ออกให้แก่

๑ ทหารผ่านศึกนอกประจำการที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์
รามาธิบดีด้วยความกล้าหาญ เหรียญดุษฎีมาลาเข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ
๒ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการสงครามหรือการรบ หรือป้องกันหรือปราบปรามการกระทำอันเป็น
ภัยต่อความมั่นคง  หรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร  ไม่ว่าภายใน  หรือภายนอก
ราชอาณาจักร  หรือในการปราบปรามการจลาจล  ตามที่กระทรวงกลาโหม  หรือสำนัก
นายกรัฐมนตรีกำหนด จนถึงพิการทุพพลภาพ หรือพิการจนเป็นอุปสรรคสำคัญ ในการ
ประกอบอาชีพ โดยมีคณะกรรมการเฉพาะกิจขององค์การ ฯ ที่มีแพทย์ร่วมด้วย จำนวน
ไม่น้อยกว่า ๓ คน ตรวจรับรอง

  หลักฐานในการยื่นคำร้อง  ขอทำบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ
บัตรชั้นที่ ๑

สำหรับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  อันมีศักดิ์รามาธิบดี ฯ

(๑) สำเนาราชกิจจานุเบกษาที่ได้รับการพระราชทานเหรียญฯ
(๒) สำเนาทะเบียนบ้าน
(๓) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรรับบำนาญ (ที่ไม่หมดอายุ) ถ่ายเอกสาร
ด้านหน้า-หลัง
(๔) สำเนาคำสั่งออกจากราชการ หรือสมุดประจำตัวกองหนุน
(ถ่ายเอกสารเฉพาะ สด.๘)
(๕) รูปถ่ายสีธรรมชาติ หรือขาวดำ ขนาด ๒.๕ ด ๓ ซ.ม. จำนวน ๓ รูป
แต่งกายสวมเสื้อสากลผูกเนคไท หรือชุดพระราชทาน หรือชุดสุภาพไม่มี
ลวดลาย หรือชุดพระราชทาน หรือชุดสุภาพไม่มีลวดลาย หรือแต่งเครื่องแบบ
(กรณีนี้ต้องถ่ายเอกสารบัตรประจำตัวประกอบเครื่องแบบด้วย) สำหรับเหรียญ ฯ
จะประดับหรือไม่ประดับเหรียญก็ได้ และเป็นรูปถ่ายใบหน้าปัจจุบันที่ถ่ายไว้ไม่เกิน
๖ เดือน

สำหรับผู้พิการทุพพลภาพหรือพิการจากการปฏิบัติหน้าที่

(๑) รายงานการสูญเสียทางเอกสาร (กพ.๓)
(๒) สำเนาหนังสืออนุมัติเงินค่าทดแทน หรือสำเนาคำสั่งปูนบำเหน็จพิเศษ
ในเวลาฉุกเฉิน
(๓) สำเนาพระบรมราชโองการพระราชทานยศ
หรือสำเนาราชกิจจานุเบกษาเรื่องพระราชทานยศ
(๔) สำเนาคำสั่งปฏิบัติหน้าที่
(๕) สำเนาคำสั่งปลดพ้นราชการทหารของหน่วยต้นสังกัด
(๖) ใบสำคัญความเห็นแพทย์ หรือใบสำคัญ สำหรับคนพิการทุพพลภาพ
หรือมีโรคไม่สามารถรับราชการทหารได้ (แบบ สด.๖) ซึ่งมีแพทย์ ๓ นายรับรอง
(๗) สำเนาทะเบียนบ้าน
(๘) รูปถ่ายสีธรรมชาติ หรือขาวดำ ขนาด ๒.๕ ด ๓ ซม. จำนวน ๓ รูป แต่งกายสวมเสื้อสากลผูกเนคไท หรือชุดไทยพระราชทานไม่มีลวดลาย หรือแต่งเครื่องแบบจะประดับหรือไม่ประดับเหรียญก็ได้ ปัจจุบันที่ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน

14

คู่มือการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนอกประจำการและครอบครัว บัตรชั้นที่ 2 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

บัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ ชั้นที่ ๒ ออกให้แก่
ทหารผ่านศึกนอกประจำการที่ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ เหรียญพิทักษ์เสรีชน
ชั้น ๑ เหรียญงานพระราชสงครามยุโรป หรือเหรียญอื่นที่เทียบเท่าและต้องมีรายชื่อ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย

หลักฐานในการยื่นคำร้อง  ทำบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ
บัตรชั้นที่ ๒

(๑) สมุดประจำตัวทหารกองหนุน (สด.๘) หรือทะเบียนทหารกองประจำการ (สด.๓)
หรือประวัตินายสิบ พลทหาร หรือคำสั่งออกจากราชการครั้งสุดท้าย
(๒) สำเนาราชกิจจานุเบกษาที่ได้รับพระราชทานเหรียญฯ
(๓) สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน
(๔) กรณีรถไฟทหารสงครามเอเซียบูรพา ต้องมีคำสั่งการเป็นรถไฟสนาม ๑ ฉบับ
(ท.สนามที่ ๙๘/๘๗ ลง ๑๘ ส.ค. ๘๗)
(๕) รูปถ่ายสีธรรมชาติหรือขาวดำ ขนาด ๒.๕ ด ๓ ซม. (แต่งกายสวมเสื้อสากล
ผูกเน็คไท หรือชุดพระราชทานไม่มีลวดลาย หรือแต่งเครื่องแบบจะประดับเหรียญ
จะประดับเหรียญหรือไม่ประดับเหรียญก็ได้) จำนวน ๓ รูป

15

คู่มือการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนอกประจำการและครอบครัว บัตรชั้นที่ 3,4 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

บัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ ชั้นที่ ๓

ออกให้แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการที่ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ   เหรียญช่วยราชการเขตภายใน เหรียญราชการชายแดน เหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่ ๒ หรือเหรียญอื่นที่เทียบเท่า และต้องมีรายชื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย

หลักฐานในการยื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ
บัตรชั้นที่ ๓

(๑) สมุดประจำตัวทหารกองหนุน (สด.๘) หรือทะเบียนทหารกองประจำการ (สด.๓) หรือประวัตินายสิบ  พลทหาร  หรือคำสั่งออกจากราชการครั้งสุดทาย  หรือสำเนาบัตรรับบำนาญ
(๒) สำเนาราชกิจจานุเบกษาที่ได้รับพระราชทานเหรียญฯ
(๓) สำเนาคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ พ้นหน้าที่ (กรณีปราบปราม ผกค.) หรือหนังสือรับรอง
จากหน่วยต้นสังกัด
(๔) หนังสือสำคัญแสดงการปฏิบัติหน้าที่จบภารกิจ หรือหนังสือรับรอง ศปก.ทบ.๓๐๙         (กรณีปฏิบัติราชการพิเศษ)
(๕) สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน
(๖) รูปถ่ายสีธรรมชาติหรือขาวดำ ขนาด ๒.๕ ด ๓ ซม. (แต่งกายสวมเสื้อสากลผูก
เน็คไท หรือชุดไทยพระราชทานไม่มีลวดลาย หรือแต่งเครื่องแบบ จะประดับ
เหรียญ  หรือไม่ประดับเหรียญก็ได้) จำนวน ๓ รูป
(๗) สำเนาพระบรมราชโองการพระราชทานยศ  หรือสำเนาราชกิจจานุเบกษา เรื่อง
พระราชทานยศ หรือสำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศ (กรณีเลื่อนยศ)
(๘) หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล) หนังสือ
รับรองการเป็นบุคคลเดียวกันจากฝ่ายปกครอง ซึ่งทางอำเภอ ออกให้ หรือ
จากหน่วยงานต้นสังกัด (กรณีชื่อตัว-ชื่อสกุล ไม่ตรงกัน)

บัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ ชั้นที่ ๔

ออกให้แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการผู้กระทำหน้าที่ป้องกันหรือปราบปรามการกระทำ อันเป็นภัยต่อความมั่นคง  หรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร ไม่ว่าภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร แต่ไม่ได้รับพระราชทานเหรียญใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ และ ต้องมีเวลาปฏิบัติงาน  ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๘ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่งและเริ่มปฏิบัติหน้าที่

หลักฐานในการยื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ
บัตรชั้นที่ ๔

(๑) สมุดประจำตัวทหารกองหนุน (สด.๘) หรือทะเบียนทหารกองประจำการ (สด.๓)
หรือประวัตินายสิบ พลทหาร หรือคำสั่งออกจากราชการครั้งสุดท้าย หรือสำเนาบัตรรับบำนาญ
(๒) คำสั่งปฏิบัติหน้าที่-พ้นหน้าที่ หรือหนังสือรับรองเวลาราชการทวีคูณ หรือหนังสือรับรองจากหน่วยต้นสังกัด
(๓) สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรบำนาญ (ที่ไม่หมดอายุ) ถ่ายเอกสารด้านหน้า – หลัง
(๔) รูปถ่ายสีธรรมชาติหรือขาว-ดำ ขนาด ๒.๕ X ๓ ซม. จำนวน ๓ รูป แต่งกายสวมเสื้อสากลผูกเน็คไท หรือชุดไทยพระราชทาน หรือชุดสุภาพไม่มีลวดลาย หรือแต่งเครื่องแบบสำหรับเหรียญฯ จะประดับหรือไม่ประดับก็ได้ และเป็นรูปถ่ายใบหน้าปัจจุบันที่ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
(๕) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการปฏิบัติหน้าที่จบภารกิจ หรือหนังสือรับรองของ ศปก.ทบ.๓๐๙ กรณีปฏิบัติราชการพิเศษ
(๖) สำเนาพระบรมราชโองการพระราชทานยศ หรือสำเนาราชกิจจานุเบกษาเรื่องพระราชทานยศ หรือ สำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศ (กรณีเลื่อนยศ)
(๗) หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล)หนังสือรับรองการเป็นบุคคลเดียวกันจากฝ่ายปกครอง ซึ่งทางอำเภอออกให้หรือจากหน่วยงานต้นสังกัด (กรณีชื่อตัว-ชื่อสกุล ไม่ตรงกัน)

การเปลี่ยนบัตร เปลี่ยนได้ในกรณีต่อไปนี้

๑. บัตรเดิมหมดอายุ หรือชำรุด  ใช้หลักฐาน บัตรเดิมหรือสำเนาบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน
และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรอื่นใดที่ติดภาพถ่ายของผู้ขอเปลี่ยนบัตร
 ๒. บัตรสูญหาย  ใช้หลักฐาน  สำเนาเอกสารการแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือสำเนาบัตรอื่นใด
ที่ติดภาพถ่ายของผู้ขอเปลี่ยนบัตร
  ๓. เปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล  ใช้หลักฐาน  บัตรเดิมหรือสำเนาบัตร (บัตรเดิมสูญหาย
ให้ใช้เอกสารการแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ)  สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว       (ช.๓) เปลี่ยนชื่อสกุล (ช.๒)  หรือหนังสือรับรองจากฝ่ายปกครอง ซึ่งทางอำเภอออกให้
สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือสำเนาบัตรอื่นใดที่ติดภาพ
ถ่ายของผู้ขอเปลี่ยนบัตร
๔. เปลี่ยนคำนำหน้านาม หรือเปลี่ยนยศ  ใช้หลักฐาน  บัตรเดิมหรือสำเนาบัตร
(บัตรเดิมสูญหายให้ใช้เอกสารการแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ)  สำเนาทะเบียนสมรส
(คร.๓) หรือสำเนาทะเบียนการหย่า (คร.๗) หรือหนังสือรับรองจากอำเภอ สำเนา
พระบรมราชโองการ พระราชทานยศ หรือสำเนาราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พระราชทานยศ
หรือสำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศ (กรณีเปลี่ยนยศ) สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน หรือสำเนาบัตรอื่นใดที่ติดภาพถ่ายของผู้ขอเปลี่ยนบัตร
  ๕. ขอเลื่อนชั้นบัตร  ใช้หลักฐาน  บัตรเดิมหรือสำเนาบัตร (บัตรเดิมสูญหายให้ใช้
เอกสารการแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ)  สำเนาราชกิจจานุเบิกษาการ ได้รับพระราช-
ทานเหรียญในราชการสงคราม สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
หรือสำเนาบัตรอื่นใดที่ติดภาพถ่ายของผู้ขอเปลี่ยนบัตร การขอเปลี่ยนบัตร  ให้ผู้ถือ
บัตรประจำตัว ยื่นคำร้องด้วยตนเองตามแบบที่ อผศ. กำหนด  พร้อมด้วยรูปถ่ายครึ่งตัว
หน้าตรง  สีธรรมชาติหรือขาวดำขนาด  ๒.๕ x ๓  ซม. จำนวน ๓ ภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖
เดือน (ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร แต่งกายเครื่องแบบ หรือเสื้อพระราชทาน หรือ
สูทสากลผูกเนคไท หรือแต่งกายสุภาพ สวมเสื้อมีปก มีแขน ไม่มีลวดลาย) ให้ผู้ถือบัตร
ประจำตัวยื่นคำร้องขอเปลี่ยนบัตรใหม่ได้ก่อนล่วงหน้า ๙๐ วันและเมื่อได้รับบัตรประจำตัว
ฉบับใหม่แล้ว ต้องคืนบัตรประจำตัวฉบับเก่า ทหารผ่านศึกนอกประจำการ มีสิทธิได้รับการ
สงเคราะห์ตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่ และสิทธินี้ให้สิ้นสุดเมื่อกลับ เข้ารับราชการประจำ  ใน
กระทรวง ทบวง กรม เว้นแต่ผู้ที่เป็นข้าราชการการเมือง ข้าราชการวิสามัญหรือลูกจ้าง
ผู้ได้รับบัตรประจำตัวขาดคุณสมบัติ หรือถูกงดการสงเคราะห์ ตามข้อบังคับสภาทหาร-
ผ่านศึกกำหนด  ให้ส่งบัตรประจำตัวคืน อผศ. โดยเร็ว

****************

  ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่  ส่วนบัตรประจำตัว ฝสส.อผศ.
  โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๘๖๐๐ – ๑๐  ต่อ ๒๖๔, ๒๔๙, ๒๕๗, ๒๕๘, ๒๗๒, ๒๗๓

 ๑.  พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

๑.๑  พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  พ.ศ.๒๔๙๑

 ๑.๒  พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๔๙๕

  ๑.๓  พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๔๙๙

  ๑.๔  พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  พ.ศ.๒๕๑๐ (ฉบับปัจจุบัน)

 ๒.  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก

 ๒.๑  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยการอนุญาตและการควบคุมบุคคลหรือนิติบุคคลที่ใช้ชื่อหรือถ้อยคำเกี่ยวเนื่องกับกิจการขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  พ.ศ.๒๕๑๑

๒.๒  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยเหรียญและเข็มองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๓๘

    ๒.๓  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก
และทหารนอกประจำการ พ.ศ. ๒๕๒๒

๒.๓.๑  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๒๓ 
๒.๓.  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๓)พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 ๒.๓.  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๔)พ.ศ. ๒๕๒๔ 
๒.๓.  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก
และทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๕)พ.ศ. ๒๕๒๕
๒.๓.๕  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๖)พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๒.๓.  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก
และทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๗)พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๒.๓.๗  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๘)พ.ศ. ๒๕๒๖ 
๒.๓.  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก
และทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๙)พ.ศ. ๒๕๒๗ 

 ๒.๓.๙  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๑๐)พ.ศ. ๒๕๒๗ 
๒.๓.๑๐  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก
และทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๑๑)พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๒.๓.๑๑  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๑๒)พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๒.๓.๑  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก
และทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๑๓)พ.ศ. ๒๕๒๘ 

 ๒.๓.๑๓  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๑๔)พ.ศ. ๒๕๒๘                                                                ๒.๓.๑๔  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก
และทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๑๕)พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๒.๓.๑  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก
และทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๑๖)พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๒.๓.๑๖  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก
และทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๑๗)พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๒.๓.๑๗  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก
และทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๑๘)พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๒.๓.๑๘  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก
และทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๑๙)พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๒.๓.๑๙  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก
และทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๒๐)พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๒.๓.๐  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก
และทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๒๑)พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๒.๓.๒๑  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก
และทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๒๒)พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๒.๓.๒  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก
และทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๒๓)พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๒.๓.๒๓  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก
และทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๒๔)พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๒.๓.๒๔  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก
และทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๒๕)พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๒.๓.๒๕  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก
และทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๒๖)พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๒.๓.๒๖  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก
๒.๓.๒๗  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก
และทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๒๘)พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒.๓.๒๘  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก
และทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๒๙)พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒.๓.๒๙  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก
และทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๓๐)พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒.๓.๓๐  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก
และทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๓๑)พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๒.๓.๓๑  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก
และทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๓๒)พ.ศ. ๒๕๓๗
 

๒.๓.๓๒  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก
และทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๓๓)พ.ศ. ๒๕๓๗ 
ผ่านศึก
และทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๓๔)พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๒.๓.๓๔  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก
และทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๓๕)พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๒.๓.๓๕  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก
และทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๓๖)พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๒.๓.๓๖  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก
และทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๓๗)พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๒.๓.๓๗  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก
และทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๓๘)พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๒.๓.๔๐  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก
และทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๓๙)พ.ศ. ๒๕๓๙ 

                 ๒.๓.๔๑  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๔๐)พ.ศ. ๒๕๔๐ 
                 ๒.๓.๔๒  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๔๑)พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๒.๓.๔๓  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก
และทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๔๒)พ.ศ. ๒๕๔๓ 

                ๒.๓.๔๔  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๔๓)พ.ศ. ๒๕๔๓ 
                 ๒.๓.๔๕  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๔๔)พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๒.๓.๔  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก
และทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๔๕)พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 ๒.๓.๔๗  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก
และทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๔๖)พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒.๓.๔๘  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก
และทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๔๗)พ.ศ. ๒๕๔๕ 

                 ๒.๓.๔๙  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๔๘)พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒.๓.๕๐  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก
และทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๔๙)พ.ศ. ๒๕๔๖ 

                ๒.๓.๕๑  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๕๐)พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๒.๓.๕๒  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก
และทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๕๑)พ.ศ. ๒๕๔๗ 

                ๒.๓.๕๓  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๕๒)พ.ศ. ๒๕๔๗ 
                ๒.๓.๕๔  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๕๓)พ.ศ. ๒๕๔๗ 
                ๒.๓.๕๕  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๕๔)พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒.๓.๕๖  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก
และทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๕๕)พ.ศ. ๒๕๔๘
๒.๓.๕๗  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก
และทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๕๖)พ.ศ. ๒๕๔๘
๒.๓.๕๘  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก
และทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๕๗)พ.ศ. ๒๕๔๘
๒.๓.๕๙  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก
และทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๕๘)พ.ศ. ๒๕๔๙ 

               
 ๒.๓.๖๐  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๕๙)พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๒.๓.๖๑  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก
และทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๖๐)พ.ศ. ๒๕๔๙
 
               
 ๒.๓.๖๒  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๖๑)พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒.๓.๖๓  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก
และทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๖๒)พ.ศ. ๒๕๕๐
                ๒.๓.๖๔  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๖๓)พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๒.๓.๖๕  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก
และทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๖๔)พ.ศ. ๒๕๕๑ 

               
 ๒.๓.๖๖  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๖๕)พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๒.๓.๖๗  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก
และทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๖๖)พ.ศ. ๒๕๕๒
               
 ๒.๓.๖๘  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๖๗)พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๒.๓.๖๙  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก
และทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๖๘)พ.ศ. ๒๕๕๒
๒.๓.๗๐  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก
และทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ ๖๙)พ.ศ. ๒๕๕๓

           ๒.๔  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยการบริหารงาน การดำเนินกิจการ และการสงเคราะห์ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๔๔ 

           ๒.๕  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการเงิน พ.ศ. ๒๕๓๒

           ๒.๖  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยพนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๓๖

           ๒.๗  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  
ว่าด้วยลูกจ้างองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๒๑

๒.๘  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๑๔

๒.๙  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยบำเหน็จของพนักงาน และลูกจ้างประจำ
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ที่มา : คลิกดาวน์โหลด 

กองกฎหมาย
ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ระเบียบ อผศ. ว่าด้วยการสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๓๒
ระเบียบ อผศ. ว่าด้วยเงินบำรุง พ.ศ.๒๕๔๑
ระเบียบ อผศ. ว่าด้วยการบริหารงานและดำเนินกิจการหน่วยกิจการพิเศษของ อผศ. พ.ศ. ๒๕๔๙
ระเบียบ อผศ. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการงบประมาณของหน่วยกิจการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๙
ระเบียบ อผศ. ว่าด้วยหลักเกษณ์การจัดการกองทุนบำเหน็จของพนักงานและลูกจ้างประจำ อผศ. พ.ศ.๒๕๕๓
ระเบียบ อผศ.ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยกิจการพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๖
ระเบียบ อผศ. ว่าด้วยการลาของพนักงาน พ.ศ.๒๕๔๖
ระเบียบ อผศ. ว่าด้วยการใช้สถานที่เพื่อสวัสดิการ พ.ศ.๒๕๔๙
ระเบียบ อผศ. ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในอาคารสวัสดิการชอง อผศ.พ.ศ.๒๕๔๙
ระเบียบ อผศ. ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในอาคารพักอาศัยทหารผ่านศึกพิการและบุตร พ.ศ.๒๕๕๐
ระเบียบ อผศ. ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๒,๓ และ ๔
ที่พิการจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ.๒๕๔๒
ระเบียบ อผศ. ว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จประจำปีของพนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ประจำปี ๒๕๔๔
ระเบียบ อผศ. ว่าด้วยการมี การใช้และการทำลายเสื้อเกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเก็ดระเบิด พ.ศ.๒๕๕๐
ระเบียบ อผศ. ว่าด้วยการจัดหา การเก็บรักษา การเบิก การจ่าย และการควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
และน้ำมันหล่อลื่น พ.ศ.๒๕๕๒
ระเบียบ อผศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานและครอบครัว พ.ศ.๒๕๔๕
ระเบียบ อผศ. ว่าด้วยเงินรายได้ของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก พ.ศ.๒๕๔๘
ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในกรณีสงครามเกาหลี พ.ศ. ๒๕๔๗
ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งในหน่วยงานกิจการพิเศษ
ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๔๙

ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยกองทุนโครงการจัดหาลูกตาเทียมเคลื่อนไหวได้
เพื่อทหารผ่านศึกและผู้พิการที่ด้อยโอกาส พ.ศ. ๒๕๕๑

ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยกองทุนการศึกษาบุตรพนักงาน และลูกจ้างประจำ
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๕๐

ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๔

ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยขนส่ง  การควบคุม และการใช้ยานพาหนะ พ.ศ. ๒๕๓๘

ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกว่าด้วยการสงเคราะห์ พ.ศ.2532 

เอกสารการสมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ อผศ 

เอกสารประกอบการรับเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ อผศ 

เอกสารสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์ อผศ 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน