สวัสดิการข้าราชการ/ลูกจ้าง/ค่าตอบแทนสมาชิก

reddown | Neo Hair Lotionสวัสดิการพนักงานส่วนตำบล/ผู้บริหาร/สมาชิก อบต.

กฎกระทรวงการหักเงินจากปีะมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปีสมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 และกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

เสนอโครงการเพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิกดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารงานพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามหนังสือ สำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ลงวันที่ 26 กันยายน 2560 คลิกดาวน์โหลด 1คลิกดาวน์โหลด 2

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ว.85

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559 คลิกดาวน์โหลดเช่น

-เงินโครงการเกษียณอายุก่อนแกำหนด

-เงินทุนการศึกษาสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น

-เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น

-เงินช่วยรบพิเศษ กรณีพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย เป็นต้น

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารงานพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามหนังสือ สำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ลงวันที่ 26 กันยายน 2560 คลิกดาวน์โหลด

ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 คลิกดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน (ใหม่)

บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 5 คลิกดาวน์โหลด

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 692 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559 คลิกดาวน์โหลด

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น1 คลิกดาวน์โหลด

ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น2 คลิกดาวน์โหลด

รายละเอียดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น3 คลิกดาวน์โหลด

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น-หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน (เดิม)

3331

อ่านรายละเอียดทั้งหมด คลิกดาวน์โหลด

รูปภาพ2444

การกำหนดโควตาและวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างและเงินตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำของ อบต.ตามหนังสือ ที่ มท 0809.1/346 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2546 คลิกรายละเอียด 

-ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2559)

-ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2558

-ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2559)

-บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 4 (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล)

-บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 5 (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล)

อ่านรายละเอียดทั้งหมด คลิกดาวน์โหลด

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2559
[เอกสารแนบ 1]     [เอกสารแนบ 2]
สน.บถ. มท 0809.3/ว131 15/01/2559 18/01/2559

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 5 (บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 4) คลิกดาวน์โหลด

การกำหนดราคาชดใช้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/3927 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2557 คลิกดาวน์โหลด

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเนื่องใน วโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2557 สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น คลิกดาวน์โหลด

ตัวอย่างการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ของ อปท.ปี 2557คลิกดาวน์โหลด

ตัวอย่างแบบฟอร์มตารางขอพระราชทานเครื่องราชฯ คลิกดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 421 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ คลิกดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 2507 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ คลิกดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 3334 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ คลิกดาวน์โหลด

Picture1ที่มา : http://pc.edupol.org/coursehandout.html

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย โดย พ.ต.อ.อนุรักษ์ สายทอง คลิกดาวน์โหลด

เหรียญราชอิสริยาภรณ์ประเภทต่างๆ คลิกดาวน์โหลด

ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแก้ไขเพิ่มเติมการขอเครื่องราชย์ คลิกดาวน์โหลด

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีอันเป็นที่เชิกชูยิ่งช้างเผือก คลิกดาวน์โหลด

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานแก่ประมุขรัฐต่างประเทศ คลิกดาวน์โหลด

การประดับเครื่องหมายกนกคอซึ่งเป็นส่วนประกอบเครื่องแบบ คลิกดาวน์โหลด

♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣

แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072  ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 คลิกดาวน์โหลด

การชะลอการเบิกจ่ายเงินทุนการศีกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1066 ลงวันที่ 8พฤษภาคม 2557 คลิกดาวน์โหลด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 คลิกดาวน์โหลด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2555 คลิกดาวน์โหลด

 ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣

 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2557 สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น คลิกดาวน์โหลด

ตัวอย่างการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ของ อปท.ปี 2557คลิกดาวน์โหลด

ตัวอย่างแบบฟอร์มตารางขอพระราชทานเครื่องราชฯ คลิกดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ มท 0809.3_ว 421 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ คลิกดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ มท 0809.3_ว 2507 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ คลิกดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ มท 0809.3_ว 3334 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ คลิกดาวน์โหลด

♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣

การเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อลดขั้นตอนในการทำงานประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557คลิกดาวน์โหลด

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม กรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดฝึกอบรม ตามหนังสือที่ ขก 0023.30/235 ลงวันที่ 21 มกราคม 2557คลิกดาวน์โหลด

ซักซ้อมการดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือที่ ขก 0023.30/137 ลงวันที่ 15 มกราคม 2557คลิกดาวน์โหลด

ผลการดำเนินการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบเบิกจ่ายตรงตามหนังสือที่ ขก 0023.30/3944 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 คลิกดาวน์โหลด

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนระดับแก่พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการเป็นระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ เป็นกรณีพิเศษ คลิกดาวน์โหลด

การเลื่อนระดับให้แกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการเป็นระดับ 9 กรณีพิเศษ การเลื่อนระดับผู้บริหารจากระดับ 8 เป็นระดับ 9 กรณีพิศษ   

♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣

ข้าราชการท้องถิ่นทวงถามโบนัส https://www.facebook.com/photo.php?v=587665007957916&set=vb.473348909381406&type=2&theater

รูปภาพ1ข้าราชการท้องถิ่นทวงถามโบนัส…เงินโบนัสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น http://www.komchadluek.net/tv/local-politics/15931/

ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) สำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.

1ข้าราชการหวั่นระเบียบ มท.ขัดแย้ง สตง.คาดใช้เงินสะสมจ่ายโบนัสไม่ได้…ทุนการศึกษา-ประกันสังคมส่อมีปัญหา คลิกดาวน์โหลด

การตรวจสุขภาพประจำปี 2556-การปฏิบัติตัวก่อนเข้ารับการตรวจ-แบบบันทึกการตรวจคัดกรองยืนยันความเสี่ยงต่อภาวะโรคกลุ่ม Metabolic คลิกดาวน์โหลด

ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายกและสมาชิก อบต.พ.ศ.2554 คลิกรายละเอียด

ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าตอบแทนนายก,สมาชิก อบต.(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการ สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 คลิกรายละเอียด

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2556 คลิกรายละเอียด

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งsummary56

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 

-พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2554 คลิกรายละเอียด 

-รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ (ล่าสุด) คลิกรายละเอียด    

-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 คลิกรายละเอียด 

♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣

การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน

พระราชกฤษฎีกาปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2554 คลิกรายละเอียด

การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงืนเดือน

ประกาศ ก.กลางเรื่องเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ

หารือการเลื่อนขั้นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบลกรณีโอนย้ายหลังวันที่ 1 มีนาคม และ 1 กันยายน

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพนักงานท้องถิ่น

การกำหนดโควตาและวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างและเงินตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำของ อบต.ตามหนังสือ ที่ มท 0809.1/346 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2546 คลิกรายละเอียด

หลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนและข้อหารือ8 คลิกดาวน์โหลด หลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนและข้อหารือ

พระราชกฤษฎีกาปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2554 คลิกรายละเอียด

ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 33  ลงวันที่ 15 สืงหาคม 2554 คลิกรายละเอียด

การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1675 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2554 คลิกรายละเอียด

ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 33  ลงวันที่ 15 สืงหาคม 2554 คลิกรายละเอียด

การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1675 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2554 คลิกรายละเอียด

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพนักงานท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท_0809.3ว331_ลว.30_พย.53

พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล.พ.ศ.2554 คลิกรายละเอียด

ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าตอบแทนนายก,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 คลิกรายละเอียด 

♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣

ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ พ.ศ.2548

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

 1.
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการพ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม(แนววินิจฉัยใหม่กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นโอน) (ที่ กค 0422.3/11554 ลว 28 มี.ค.56)
 2.
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการกรณีเกิดภุยพิบัติน้ำท่วม (ด่วนที่สุด ที่ กค 04022.3/ว442 ลว.10 พ.ย.53)
 3.
พระ ราชกฤษฏีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฎีกาค่า เช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 (ประกาศใช้วันที่ 19 ม.ค. 2553)
   
 4.
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.2551 (ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 106 ลว 23 ก.ย. 51)
   
 5.
สรุปสาระสำคัญพรฏ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 2547
   
 6.
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 (ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว 32 ลว. 19 ม.ค. 2548)
   
 7.
 
พระราชกฤษฏีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2550
   
 8.
 
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดสถาบันการเงินเพื่อสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน (ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว 99 ลว 24 มิ.ย.2548)
 
 
 9.
 
ะเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ ์และ วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2549
 
 
 10.
สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว112 ลว 17 มี.ค.48)
 
 11.
แนวทางในการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน กรณีผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านของโครงการบ้านเอื้ออาทรฯ ( ที่ กค 0409.5/ว 20 ลว 23 เม.ย.50)
 

 

: : ค่าการศึกษาบุตร : :
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560 (ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 27 ลว.16 ม.ค.61)
   
 
การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ที่ กค 0422.3/ว201 ลว.15 มิ.ย.53)
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2553 (ที่ กค 0422.3/ว145 ลว. 21 เม.ย.53)
แนวางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าการศึกษาบุตรกรณีเรียกเก็บค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดปี (ที่ กค 0422.3/ว149 ลว.26 เม.ย.53)
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (ที่ กค 0422.3/ว390 ลว.30 ต.ค.52)
   
การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินเรียน จากกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) (ที่ กค 0422.3/ว103 ลว. 9 ต.ค.52)
   
การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว226 ลว. 30 มิ.ย.52)
   
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาของทางราชการ และค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชน (ที่ กค 0422.3/ว161 ลว 13 พ.ค. 52)
   
เงินบำรุงรักษาของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
 
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2551 (ที่ กค 0422.3/ว101 ลว. 17 มี.ค.51)
 
 
 
ประเภทและเงินอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ (ด่วนที่สุด ที่ กค0422.3/ว248 ลว.15 ก.ค.51)
 
 
 
การใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ด่วนที่สุด ที่ ศธ04002/ว1699 ลว 4 ส.ค.51)
 
 
การกำหนดแบบการเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ที่กค 0422.3/ว116 ลว 28 มี.ค.51)
 
สรุปสาระสำคัญของการศึกษาบุตร
 
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(ฉบับที่1-4) พ.ศ. 2523
 
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่5) พ.ศ. 2548 (ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว477 ลว.2 ธ.ค.53)
 
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่6) พ.ศ. 2550
 
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ในหลักสูตรปริญญาตรี (ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5ว 15 ลว 13 ม.ค.49)

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน