ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนธาตุ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนธาตุ

“ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม”

แบบประเมินศักยภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการนิเทศและติดตามศูนย์ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ผ่านช่องทางไลน์ ปีงบประมาณ 2563

แบบนิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563

แบบประเมินศักยภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนธาตุ

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ ขอนแก่น 40000

-กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบยุติธรรม โทร. 0-4324-3707 ต่อ 19  โทรสาร  0-4324-6771

-คุณณัฐฐนนท์  ประคองใจ  โทร. 09-2915-4540

……………………………………………………………………………………………………………….

โครงการอบรมที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำรอง อบต.โนนธาตุ ในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมเซนทราคอนเวนชัน ห้องประชุมคอนเวนชัน 1-2 ถนนประชาสโมสร  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

แบบตอบรับโครงการอบรมที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำรอง อบต.โนนธาตุ ในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมเซนทราคอนเวนชัน ห้องประชุมคอนเวนชัน 1-2 ถนนประชาสโมสร  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด(pdf.) คลิกดาวน์โหลด(word)

โครงการอบรมเครือข่ายยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง/จัดประชุมชี้แจงและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง (ตำบลโนนธาตุ)

วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 08.30-16.30 น. นายเชาว์ ภิรมกิจ กำนันตำบลโนนธาตุ/ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนธาตุ  นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ/ที่ปรึกษาศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนธาตุ พร้อมด้วย เครือข่ายยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง (ตำบลโนนธาตุ) หมู่ที่ 1-11 ได้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเครือข่ายยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่องและจัดประชุมชี้แจงและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

Power point แนวทางขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมตำบลนำร่อง/ตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

Power point อบรมเครือข่ายยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง/ตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

IMG_8117IMG_8119IMG_8126วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2556 นายณัฐฐ์ฐนนท์ ประคองใจ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ได้มาตรวจเยื่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนธาตุ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สอบถามปัญหาการดำเนินงาน และขอให้พัฒนาให้เป็นที่พึ่งของประชาชน ในการแนะนำข้อกฎหมายต่างๆ  เป็นศูนย์ยุติธรรมที่เป็นทางเลือกให้กับประชาชนต่อไป  โดยมี  นายเชาว์ ภิรมกิจ กำนันตำบลโนนธาตุ (ประธานศูนย์ฯ)  และ นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ที่ปรึกษาศูนย์)  ให้การต้อนรับ

แบบรับเรื่องราวร้องทุกข์และปรึกษากฎหมาย อ่านรายละเอียดคลิก 

แบบบันทึกการไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาท อ่านรายละเอียดคลิก 

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน อ่านรายละเอียดคลิก 

คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนธาตุ อ่านรายละเอียดคลิก 

4351วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 08.30-16.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ได้ทำการจัดตั้ง”ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนธาตุ”ณ อาคารประชุมองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานในพิธีเปิด “ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนธาตุ” จะเป็นศูนย์กลางในการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนได้รับทราบถึงบทบาท ภารกิจของศูนย์ฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการด้านกระบวนการยุติธรรมเชิมสมานฉันท์ ให้ความรู้ด้านกฎหมาย ตลอดจนให้ประชาชนเข้ามาเป็นเครือข่ายยุติธรรมชุมชน อันจะส่งผลให้เกิดความเข้มแข็ง ปรองดอง ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ตามยุทธศาสตร์ที่ว่า “ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม” อ่านรายละเอียดคลิก http://www.kknontat.com/?p=11911

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนธาตุกำหนดการจัดตั้ง”ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนธาตุ”ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคารประชุมองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานในพิธี คลิกรายละเอียด 

 

 

1234วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2556 นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และ นายเชาว์ ภิรมกิจ กำนันตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมสัมมนาตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐโดยระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต (DSI MAP) ณ ห้องประชุมเอราวัณ 1-2 โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น โดยมึ นายทรงพล จำปาพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ซึ่งเป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์ จะได้นำมาปรับใช้กับศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนธาตุ ที่มีกำหนดจัดตั้งในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ขอขอบคุณคณะวิทยากรทุกท่าน และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ที่ได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้น คลิกรายละเอียด 

คู่มือระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต DSI MAP คู่มือการศึกษา DSI MAP 

หมายเลขโทรศัพท์

1.ประสานงาน ติดต่อ คุณสุชาดา รัตนวรรณ (เปิ้ล) สนง.ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น โทร. 0-4324-3707

2.ปรึกษาข้อกฎหมาย ติดต่อ คุณวรรณชัย กรุงเทพฯ โทร. 08-6969-9666

3.สอบถามปัญหาเกี่ยวกับ DSI MAP การหาตำแหน่งพื้นที่การบุกรุกที่ดินติดต่อ คุณเกรียงไกร เกตุสวน กรุงเทพฯ โทร. 08-5098-5677

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐโดยระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต (DSI MAP) ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://www.google.co.th

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐโดยระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต (DSI MAP) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐโดยระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต (DSI MAP) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐโดยระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต (DSI MAP) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐโดยระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต (DSI MAP) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐโดยระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต (DSI MAP) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5 

ตัวอย่างแบบฝึกหัดการหาตำแหน่งพิกัด  GPS (UTM) โดยใช้ DSI MAP คลิกรายละเอียด 

ตัวอย่างแบบฝึกหัดการหาตำแหน่งพิกัด GPS (wgs 84) โดยใช้ DSI MAP คลิกรายละเอียด

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐโดยระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต (DSI MAP) ชมคลิปทั้งหมดคลิก

รู้จักสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น…. วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2556 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ประชุมประชาคมที่ บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 โดยมี เจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอน­แก่น นำโดย คุณณัฐฐ์ฐนนท์ ประคองใจ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ (โทร.0-4324-3707, 08-7868-8208) พร้อมด้วย คุณโชติกา พลรักษ์, คุณสุชาดา รัตนวรรณ และ คุณวืรินท์ ปานเหง้า ร่วมให้ความรู้กับประชาชนในครั้งนี้ด้วย ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

1234

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น  ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  ชั้น 5 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 043-246707 โทรสาร  043-246771 คลิกรายละเอียด 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน