การประเมินประสิทธิภาพ อปท.(LPA) ปี 2559

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2559

ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2559(1)

Picture20

Picture21

ผลการประเมิน LPA อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2559 แบบ+4 อ่านรายละเอียด

คลิกดาวน์โหลด 1 ผลการประเมิน LPA อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2559LPA 2559(1)

คลิกดาวน์โหลด 2 ผลการประเมิน LPA อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2559 แบบ+4(2)

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559

ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ ดูรายละเอียด
ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ดูรายละเอียด
ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ดูรายละเอียด
ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณะ ดูรายละเอียด

ผลการประเมิน อบต.โนนธาตุ LPA_RESULT-en-us-2988 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 คลิกดาวน์โหลด

หนังสือขังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0037.2/32771 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558 เรื่อง เห็นชอบผลการประเมินการขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

-ผลการประเมินการขอประโยชน์ตอบแทนอื่น ขอนแก่น (เรียน นายอำเภอ) ปีงบประมาณ 2558

-ผลการประเมินการขอประโยชน์ตอบแทนอื่น ขอนแก่น (เรียน นายก อบต.) ปีงบประมาณ 2558

ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขการการเบิกจ่ายโบนัส ปี 2558

การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558

หนังสือนำส่ง Corteam ปี 2558 จ.ขอนแก่น

การติดตามผลการปฏิบัติราชการที่สำคัญ ปี22558 จ.ขอนแก่น

ผลคะแนน+Core+Team+4+ด้าน (1) ปี2558 จ.ขอนแก่น

การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (เอกสารแนบท้าย)  (รายงานคะแนน)

ด้านที่ 1   ด้านที่ 2   ด้านที่ 3   ด้านที่ 4   แบบที่ 2 จ.ขอนแก่น แก้ไขเพิ่มเติม

เปรียบเทียบผลคะแนนการปฏิบัติราชการ (core team) อบต.โนนธาตุ ปี 2555/2556 อ่านรายละเอียดคลิก 

แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ปี 2556 (แบบตรวจ core team ปี 2556)

111234

แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (1.ด้านการบริหารจัดการ) คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2 

แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (2.ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา) คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2 

แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (3.ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง) คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2 

แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (4.ด้านการบริการสาธารณะ) คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2 

แบบรายงานผลการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555 CORE Team 55

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน