ประเมินมาตรฐาน(core team)ปี 2556-2558

การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558

ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขการการเบิกจ่ายโบนัส ปี 2558

หนังสือนำส่ง Corteam ปี 2558 จ.ขอนแก่น

การติดตามผลการปฏิบัติราชการที่สำคัญ ปี22558 จ.ขอนแก่น

ผลคะแนน+Core+Team+4+ด้าน (1) ปี2558 จ.ขอนแก่น

การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (เอกสารแนบท้าย)  (รายงานคะแนน)

ด้านที่ 1   ด้านที่ 2   ด้านที่ 3   ด้านที่ 4   แบบที่ 2 จ.ขอนแก่น แก้ไขเพิ่มเติม

เปรียบเทียบผลคะแนนการปฏิบัติราชการ (core team) อบต.โนนธาตุ ปี 2555/2556 อ่านรายละเอียดคลิก 

แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ปี 2556 (แบบตรวจ core team ปี 2556)

111234

แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (1.ด้านการบริหารจัดการ) คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2 

แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (2.ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา) คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2 

แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (3.ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง) คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2 

แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (4.ด้านการบริการสาธารณะ) คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2 

แบบรายงานผลการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555 CORE Team 55

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน