ประเมินประสิทธิภาพ อปท.(LPA)

ประเมินประสิทธิภาพ อปท.(LPA)

ประจำปี 2563

reddown | Neo Hair Lotionผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/3919  ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 91.23 (ลำดับที่ 150) อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ประจำปี 2562

reddown | Neo Hair Lotionผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562 ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/3515 ลงวันที่ 23 กันยายน 2562 ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 92.29 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด 

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562 ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0023.3/ว 13779 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

ประจำปี 2561

reddown | Neo Hair Lotionผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/2320 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 95.34 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

reddown | Neo Hair Lotionสรุปผลการประtเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA ) จังหวัดขอนแก่น จากการประเมินเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ประจำปี 2561 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ) คิดเป็นร้อยละ 96.40 แยกรายละเอียดในแต่ละด้าน

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ         ร้อยละ 95.71      

ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา  ร้อยละ 98.22         

ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง     ร้อยละ 91.92         

ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ                             ร้อยละ 96.13         

ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล                                           ร้อยละ 100        

หนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ขก 0023.3/ว 13373 ลงันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เรื่อง โครงการสัมมนาชี้แจงการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA ) จังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2 ใบตอบรับ 2561

ประจำปี 2560

reddown | Neo Hair Lotionสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA ) จังหวัดขอนแก่น จากการประเมินเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ประจำปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 90.33 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด 

แยกรายละเอียดในแต่ละด้าน

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ                                   ได้คะแนนร้อยละ 96.50       

ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา   ได้คะแนนร้อยละ 86.93              

ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง     ได้คะแนนร้อยละ 79.62              

ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ                             ได้คะแนนร้อยละ 90.18              

ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล                                           ได้คะแนนร้อยละ 98.40               

ด้านที่ 6 แบบติดตามนวัตกรรมท้องถิ่น             -บันทึกแล้ว- (จากระบบฐานข้อมูลกลาง อปท.)  

แจ้งผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/2649 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2560 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

แบบการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2560

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ

ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา

ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง

ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ

ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล

ด้านที่ 6 แบบติดตามนวัตกรรมท้องถิ่น

คะแนนLPA_0001คะแนนLPA_0002

ไฟล์แบบประเมิน LPA ประจำปี 2560
ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ
ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง
ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ
ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล
แบบติดตามนวัตกรรมท้องถิ่น (ด้านที่ 6)
…………………………………………………………………………………..

ประจำปี 2559

reddown | Neo Hair Lotionผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คิดเป็นร้อยละ 87.15

ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2559(1)

Picture20

Picture21

ผลการประเมิน LPA อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2559 แบบ+4 อ่านรายละเอียด

คลิกดาวน์โหลด 1 ผลการประเมิน LPA อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2559LPA 2559(1)

คลิกดาวน์โหลด 2 ผลการประเมิน LPA อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2559 แบบ+4(2)

reddown | Neo Hair Lotionแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559

ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ ดูรายละเอียด
ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ดูรายละเอียด
ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ดูรายละเอียด
ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณะ ดูรายละเอียด …………………………………………………………………….

ประจำปี 2558

reddown | Neo Hair Lotionผลการประเมิน อบต.โนนธาตุ LPA_RESULT-en-us-2988 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 คลิกดาวน์โหลด

หนังสือขังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0037.2/32771 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558 เรื่อง เห็นชอบผลการประเมินการขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

-ผลการประเมินการขอประโยชน์ตอบแทนอื่น ขอนแก่น (เรียน นายอำเภอ) ปีงบประมาณ 2558

-ผลการประเมินการขอประโยชน์ตอบแทนอื่น ขอนแก่น (เรียน นายก อบต.) ปีงบประมาณ 2558

ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขการการเบิกจ่ายโบนัส ปี 2558

การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558

หนังสือนำส่ง Corteam ปี 2558 จ.ขอนแก่น

การติดตามผลการปฏิบัติราชการที่สำคัญ ปี22558 จ.ขอนแก่น

ผลคะแนน+Core+Team+4+ด้าน (1) ปี2558 จ.ขอนแก่น

…………………………………………………………………………………
ประจำปี 2557

reddown | Neo Hair Lotionแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557
อบจ./เทศบาล/อบต.

1.ด้านที่่1การบริหารจัดการ ปี 2557

2.ด้านที่่2การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ปี 2557

3.ด้านที่่3การบริหารงานการเงินและการคลัง ปี 2557

4.ด้านที่่4การบริการสาธารณะ ปี 2557

5.แบบติดตาม ปี 2557

6.แบบสอบถามประชาชน ปี 2557

7.หนังสือ ที่่ มท 0892.3.564ลว4เม.ย.57การประเมินมาตรฐานปี2557

…………………………………………………………………………………

ประจำปี 2556

reddown | Neo Hair Lotionการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (เอกสารแนบท้าย)  (รายงานคะแนน) 

ด้านที่ 1   ด้านที่ 2   ด้านที่ 3   ด้านที่ 4   แบบที่ 2 จ.ขอนแก่น แก้ไขเพิ่มเติม

เปรียบเทียบผลคะแนนการปฏิบัติราชการ (core team) อบต.โนนธาตุ ปี 2555/2556

แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ปี 2556 (แบบตรวจ core team ปี 2556)

111234

แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (1.ด้านการบริหารจัดการ) คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2 

แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (2.ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา) คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2 

แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (3.ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง) คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2 

แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (4.ด้านการบริการสาธารณะ) คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2 

………………………………………………………………………..

ประจำปี 2555

reddown | Neo Hair Lotionแบบรายงานผลการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555 CORE Team 55

…………………………………………………………………………

รุปคะแนนผลการประเมิน อบต.โนนธาตุ

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คิดเป็นร้อยละ 87.43

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คิดเป็นร้อยละ 87.15

ผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (Core Team) คิดเป็นร้อยละ 83.87

ผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี 2556 (คะแนนรวมทั้ง 4 ด้าน) คิดเป็นร้อยละ 86.40

ผลการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 79.35

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน