การบริหารงานบุคคล

การบริหารงานบุคคล 
151219
213 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร”การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปีใหม่ (2558-2560) การปรับขึ้นเงินเดือน เงินชดเชย เงินปรับคุณวุฒิกับการใช้บัญชีบัญชีเงินเดือน ฉบับที่ 3 สำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นและข้าราชการสถานศึกษา”ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมโฆษะ  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด
1. เอกสาร อ.ปิยะ คลังกัน
2. เอกสาร อ.เทพสุริยา บ่อใหญ่
3. เอกสาร อ.รณกฤต อรรคฤทธิ์ดำรง
 ในช่วงที่มีการเลือกตั้งนายก/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕)..๒๕๔๖

มาตรา ๖๔ วรรค ๓

“ในระหว่างที่ไม่มีนายก องค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเท่าที่จำเป็นได้เป็นการชั่ว คราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 hpqscan0010
 ………………………………………………………………………………………………………….

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน