การบริหารงานบุคคล อบต.โนนธาตุ

การบริหารงานบุคคล 
ประกาศเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558(1) ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ที่ ม.ท.0809.5/ว 40 ลงวันที่ 15 กันยายน 2558 คลิกดาวน์โหลด
ประกาศเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558(2) ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ที่ ม.ท.0809.5/ว 40 ลงวันที่ 15 กันยายน 2558 คลิกดาวน์โหลด
ซักซ้อมทำความเข้าใจการกำหนดตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ตามหนังสือสำนักงาน ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 88 ลงวันที่ 28 กันยายน 2558 คลิกดาวน์โหลด
151219
213 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร”การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปีใหม่ (2558-2560) การปรับขึ้นเงินเดือน เงินชดเชย เงินปรับคุณวุฒิกับการใช้บัญชีบัญชีเงินเดือน ฉบับที่ 3 สำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นและข้าราชการสถานศึกษา”ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมโฆษะ  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด
1. เอกสาร อ.ปิยะ คลังกัน
2. เอกสาร อ.เทพสุริยา บ่อใหญ่
3. เอกสาร อ.รณกฤต อรรคฤทธิ์ดำรง
 ในช่วงที่มีการเลือกตั้งนายก/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕)..๒๕๔๖

มาตรา ๖๔ วรรค ๓

“ในระหว่างที่ไม่มีนายก องค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเท่าที่จำเป็นได้เป็นการชั่ว คราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 hpqscan0010
 ………………………………………………………………………………………………………….

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน