การบริหารงานบุคคล อบต.โนนธาตุ

การบริหารงานบุคคล อบต.โนนธาตุ

หนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ขก 0023.2/ว 35211  ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561  เรื่อง  การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว คลิกดาวน์โหลด

กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2509 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

รวบรวมประกาศการบริหารงานบุคคล โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (14 พฤศจิกายน 2560) อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558
[เอกสารแนบ อบจ.]     [เอกสารแนบเทศบาล]
[เอกสารแนบ อบต.]     [มาตรฐานตำแหน่ง]
สน.บถ. มท 0809.5/ว58 11/12/2558 14/12/2558
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ อปท. คลิกดาวน์โหลด
การยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งในระบบใหม่ ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 คลิกดาวน์โหลด
 โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบแท่ง
20151120_074813123เกรียงศักดิ์1125
วันที่ 19-21 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้ให้ สิบเอกเกรียงศักดิ์ สุทำมา  ตำแหน่งบุคลากร  เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบแท่ง ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น มีข้อมูลที่ได้จากการฝึกอบรมนำมาฝากท่านที่สนใจดังนี้.-
1.ไฟล์เสียงวิทยากรบรรยายโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบแท่ง
2.ไฟล์ประกอบการบรรยาย
01.คู่มือ กฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (เล่ม 3)
02.คู่มือ กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555-2556
03.คู่มือ กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553 – 2554
04.รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
05 คู่มือ ระเบียบกฏหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555
ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๕๘
การประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือการใช้เครื่องชี้วัดสำหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ตัวอย่างการรายงานแบบสรุปการประเมินผลการบริหารงานบุคคลฯ แบบประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบสรุปการประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0209.4-ว1103 ลงวันที่ 19-02-58 เรื่อง การประเมินผลการบริหารงานบุคคล
ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๕๘
หนังสือราชการ
มท 0808.5 – ว348 ลงวันที่ 18-02-58 เรื่อง ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพ(ฉ.15) 58 มท 0808.5 – ว2270 ลงวันที่ 11-12-57 เรื่อง หลักเกณฑ์ใช้สิทธิรับบำนาญ ตามพรบ.พ.ศ.2494 มท 0809.2 – ว12 ลงวันที่ 13-02-58 เรื่อง ซักซ้อมกำหนดตำแหน่งปลัดอบจ. ระดับ 10 ปีงบ58 มท 0809.2 – ว16 ลงวันที่ 18-02-58 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนระดับแก่พนักงาน เป็นกรณีพิเศษ มท 0809.2 – ว19 ลงวันที่ 23-02-58 เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
มท 0809.2 – ว24 ลงวันที่ 11-03-58 เรื่อง มาตรการชะลอการสอบแข่งขัน อปท.เป็นการชั่วคราว มท 0809.2 – ว29 ลงวันที่ 17-03-58 เรื่อง ซักซ้อม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบคัดเลือก มท 0809.2 – ว34 ลงวันที่ 01-04-58 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน พ.ศ.2558 มท 0809.2 – ว35 ลงวันที่ 02-04-58 เรื่อง ชะลอการสอบแข่งขันของอปท.เป็นการชั่วคราว
เอกสารบรรยาย
โฟล์เดอร์ที่ 3
โฟล์เดอร์ที่ 2
โฟล์เดอร์ที่ 1
เอกสารเพิ่ม ผอ.ชนินทร์
การบริหารงานบุคคล 
ประกาศเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558(1) ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ที่ ม.ท.0809.5/ว 40 ลงวันที่ 15 กันยายน 2558 คลิกดาวน์โหลด
ประกาศเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558(2) ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ที่ ม.ท.0809.5/ว 40 ลงวันที่ 15 กันยายน 2558 คลิกดาวน์โหลด
ซักซ้อมทำความเข้าใจการกำหนดตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ตามหนังสือสำนักงาน ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 88 ลงวันที่ 28 กันยายน 2558 คลิกดาวน์โหลด
151219
213 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร”การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปีใหม่ (2558-2560) การปรับขึ้นเงินเดือน เงินชดเชย เงินปรับคุณวุฒิกับการใช้บัญชีบัญชีเงินเดือน ฉบับที่ 3 สำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นและข้าราชการสถานศึกษา”ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมโฆษะ  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด
1. เอกสาร อ.ปิยะ คลังกัน
2. เอกสาร อ.เทพสุริยา บ่อใหญ่
3. เอกสาร อ.รณกฤต อรรคฤทธิ์ดำรง
 ในช่วงที่มีการเลือกตั้งนายก/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕)..๒๕๔๖

มาตรา ๖๔ วรรค ๓

“ในระหว่างที่ไม่มีนายก องค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเท่าที่จำเป็นได้เป็นการชั่ว คราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 hpqscan0010
 ………………………………………………………………………………………………………….

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน