การบริหารงานบุคคล

การบริหารงานบุคคล 
 ในช่วงที่มีการเลือกตั้งนายก/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕)..๒๕๔๖

มาตรา ๖๔ วรรค ๓

“ในระหว่างที่ไม่มีนายก องค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเท่าที่จำเป็นได้เป็นการชั่ว คราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 hpqscan0010
 ………………………………………………………………………………………………………….

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน