ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากร

สถิติข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากร

สถิติข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากร อบต.โนนธาตุ

ข้อมูลล่าสุด !!!!!

ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากรจากสำนักงานทะเบียน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เดือน มกราคม 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 – 7 มกราคม พ.ศ.2563) จำนวนครัวเรือน 1,409 ครัวเรือน จำนวนประชากร ชาย 2,724 คน  หญิง 2,818 คน รวมทั้งสิ้น 5,543 คน อ่านรายละเอียด ข้อมูลประชากร ประจำเดือน มกราคม 2563  ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากรจากสำนักงานทะเบียน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เดือน ธันวาคม 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 กราคม พ.ศ.2563) จำนวนครัวเรือน 1,409 ครัวเรือน จำนวนประชากร ชาย 2,724 คน  หญิง 2,824 คน รวมทั้งสิ้น 5,548 คน อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากรจากสำนักงานทะเบียน อำเภอหนองสองห้อง ของเดือน กันยายน 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2562) จำนวนครัวเรือน 1,403 ครัวเรือน จำนวนประชากร ชาย 2,719 คน  หญิง 2,818 คน รวมทั้งสิ้น 5,537 คน อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนประชากรไทยล่าสุด 66,433,979 คน

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรไทย ตรามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45 แห่ง พระราชบัญญัติ การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561 แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียด เปิดจำนวนประชากรไทยล่าสุด 77 จังหวัด
ที่มา : https://www.matichon.co.th/local/news_1355395
สถิติข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากร อบต.โนนธาตุ

ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากรจากสำนักงานทะเบียนอำเภอหนองสองห้อง ของเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2562) จำนวนครัวเรือน 1,387 ครัวเรือน จำนวนประชากร ชาย 2,727 คน  หญิง 2,811 คน รวมทั้งสิ้น 5,538 คน อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ครัวเรือนและประชากร อบต.โนนธาตุ เดือน กุมภาพันธ์ 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2562

ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากรจากสำนักงานทะเบียนอำเภอหนองสองห้อง ของเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561) จำนวนครัวเรือน 1,384 ครัวเรือน จำนวนประชากร ชาย 2,721 คน  หญิง 2,810 คน รวมทั้งสิ้น 5,531 คน อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ครัวเรือน ประชากร อบต.โนนธาตุ เดือน ตุลาคม 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากรจากสำนักงานทะเบียนอำเภอหนองสองห้อง ของเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2561) จำนวนครัวเรือน 1,367 ครัวเรือน จำนวนประชากร ชาย 2,721 คน  หญิง 2,809 คน รวมทั้งสิ้น 5,530 คน อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ครัวเรือน ประชากร อบต.โนนธาตุ เดือน พฤษภาคม 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 

ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากรจากสำนักงานทะเบียนอำเภอหนองสองห้อง ของเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2560) จำนวนครัวเรือน 1,344 ครัวเรือน จำนวนประชากร ชาย 2,737 คน  หญิง 2,812 คน รวมทั้งสิ้น 5,549 คน อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากรจากสำนักงานทะเบียนอำเภอหนองสองห้อง ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2559 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากรจากสำนักงานทะเบียนอำเภอหนองสองห้อง ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม พ.ศ.2558 อ่านรายละเอียดคลืกดาวน์โหลด

ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากรจากสำนักงานทะเบียนอำเภอหนองสองห้อง ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 (14 ตุลาคม 2556) อ่านรายละเอียดตลิกดาวน์โหลด

ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากรจากสำนักงานทะเบียนอำเภอหนองสองห้อง ข้อมูล ณ เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 (10 กันยายน 2556) อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากรจากสำนักงานทะเบียนอำเภอหนองสองห้อง ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 (29 เมษายน 2556) อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด  

ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากรจากสำนักงานทะเบียนอำเภอหนองสองห้อง ข้อมูล ณ เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 (22 ตุลาคม 2555) อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากรจากสำนักงานทะเบียนอำเภอหนองสองห้อง ข้อมูล ณ เดือน มกราคม พ.ศ. 2555 (21 มีนาคม 2555) อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด  

ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากรจากสำนักงานทะเบียนอำเภอหนองสองห้อง ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554 (22 ตุลาคม 2555) อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด  

ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากรจากสำนักงานทะเบียนอำเภอหนองสองห้อง ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม พ.ศ.2554 (5 เมษายน 2554) อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากรจากสำนักงานทะเบียนอำเภอหนองสองห้อง ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2552 (8 มกราคม 2556) อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้  ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2553 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2553 อ่านรายละเอียดคลิกดาวนโหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน