ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากร

สถิติข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากร

สถิติข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากร อบต.โนนธาตุ

ข้อมูลล่าสุด !!!!!

1ข้อมูลประชากร ตำบลโนนธาตุ 2 พฤศจิกายน 2563ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากรจากสำนักงานทะเบียน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เดือน พฤศจิกายน 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2563) จำนวนครัวเรือน 1,426 ครัวเรือน จำนวนประชากร ชาย 2,726 คน  หญิง 2,814 คน รวมทั้งสิ้น 5,540 คน อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลประชากร อบต.โนนธาตุ ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากรจากสำนักงานทะเบียน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เดือน กันยายน 2563 จำนวนประชากร ชาย 2,727 คน  หญิง 2,816 คน รวมทั้งสิ้น 5,543 คน อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากรจากสำนักงานทะเบียน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เดือน มกราคม 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 – 7 มกราคม พ.ศ.2563) จำนวนครัวเรือน 1,409 ครัวเรือน จำนวนประชากร ชาย 2,724 คน  หญิง 2,818 คน รวมทั้งสิ้น 5,543 คน อ่านรายละเอียด ข้อมูลประชากร ประจำเดือน มกราคม 2563  ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากรจากสำนักงานทะเบียน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เดือน ธันวาคม 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 กราคม พ.ศ.2563) จำนวนครัวเรือน 1,409 ครัวเรือน จำนวนประชากร ชาย 2,724 คน  หญิง 2,824 คน รวมทั้งสิ้น 5,548 คน อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากรจากสำนักงานทะเบียน อำเภอหนองสองห้อง ของเดือน กันยายน 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2562) จำนวนครัวเรือน 1,403 ครัวเรือน จำนวนประชากร ชาย 2,719 คน  หญิง 2,818 คน รวมทั้งสิ้น 5,537 คน อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนประชากรไทยล่าสุด 66,433,979 คน

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรไทย ตรามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45 แห่ง พระราชบัญญัติ การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561 แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียด เปิดจำนวนประชากรไทยล่าสุด 77 จังหวัด
ที่มา : https://www.matichon.co.th/local/news_1355395
สถิติข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากร อบต.โนนธาตุ

ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากรจากสำนักงานทะเบียนอำเภอหนองสองห้อง ของเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2562) จำนวนครัวเรือน 1,387 ครัวเรือน จำนวนประชากร ชาย 2,727 คน  หญิง 2,811 คน รวมทั้งสิ้น 5,538 คน อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ครัวเรือนและประชากร อบต.โนนธาตุ เดือน กุมภาพันธ์ 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2562

ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากรจากสำนักงานทะเบียนอำเภอหนองสองห้อง ของเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561) จำนวนครัวเรือน 1,384 ครัวเรือน จำนวนประชากร ชาย 2,721 คน  หญิง 2,810 คน รวมทั้งสิ้น 5,531 คน อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ครัวเรือน ประชากร อบต.โนนธาตุ เดือน ตุลาคม 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากรจากสำนักงานทะเบียนอำเภอหนองสองห้อง ของเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2561) จำนวนครัวเรือน 1,367 ครัวเรือน จำนวนประชากร ชาย 2,721 คน  หญิง 2,809 คน รวมทั้งสิ้น 5,530 คน อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ครัวเรือน ประชากร อบต.โนนธาตุ เดือน พฤษภาคม 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 

ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากรจากสำนักงานทะเบียนอำเภอหนองสองห้อง ของเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2560) จำนวนครัวเรือน 1,344 ครัวเรือน จำนวนประชากร ชาย 2,737 คน  หญิง 2,812 คน รวมทั้งสิ้น 5,549 คน อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากรจากสำนักงานทะเบียนอำเภอหนองสองห้อง ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2559 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากรจากสำนักงานทะเบียนอำเภอหนองสองห้อง ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม พ.ศ.2558 อ่านรายละเอียดคลืกดาวน์โหลด

ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากรจากสำนักงานทะเบียนอำเภอหนองสองห้อง ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 (14 ตุลาคม 2556) อ่านรายละเอียดตลิกดาวน์โหลด

ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากรจากสำนักงานทะเบียนอำเภอหนองสองห้อง ข้อมูล ณ เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 (10 กันยายน 2556) อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากรจากสำนักงานทะเบียนอำเภอหนองสองห้อง ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 (29 เมษายน 2556) อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด  

ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากรจากสำนักงานทะเบียนอำเภอหนองสองห้อง ข้อมูล ณ เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 (22 ตุลาคม 2555) อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากรจากสำนักงานทะเบียนอำเภอหนองสองห้อง ข้อมูล ณ เดือน มกราคม พ.ศ. 2555 (21 มีนาคม 2555) อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด  

ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากรจากสำนักงานทะเบียนอำเภอหนองสองห้อง ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554 (22 ตุลาคม 2555) อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด  

ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากรจากสำนักงานทะเบียนอำเภอหนองสองห้อง ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม พ.ศ.2554 (5 เมษายน 2554) อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากรจากสำนักงานทะเบียนอำเภอหนองสองห้อง ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2552 (8 มกราคม 2556) อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้  ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2553 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2553 อ่านรายละเอียดคลิกดาวนโหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน