ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากร

สถิติข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากร อบต.โนนธาตุ

ข้อมูลล่าสุด !!!!!

ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากรจากสำนักงานทะเบียนอำเภอหนองสองห้อง ของเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561) จำนวนครัวเรือน 1,384 ครัวเรือน จำนวนประชากร ชาย 2,721 คน  หญิง 2,810 คน รวมทั้งสิ้น 5,531 คน อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ครัวเรือน ประชากร อบต.โนนธาตุ เดือน ตุลาคม 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากรจากสำนักงานทะเบียนอำเภอหนองสองห้อง ของเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2561) จำนวนครัวเรือน 1,367 ครัวเรือน จำนวนประชากร ชาย 2,721 คน  หญิง 2,809 คน รวมทั้งสิ้น 5,530 คน อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ครัวเรือน ประชากร อบต.โนนธาตุ เดือน พฤษภาคม 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 

ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากรจากสำนักงานทะเบียนอำเภอหนองสองห้อง ของเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2560) จำนวนครัวเรือน 1,344 ครัวเรือน จำนวนประชากร ชาย 2,737 คน  หญิง 2,812 คน รวมทั้งสิ้น 5,549 คน อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากรจากสำนักงานทะเบียนอำเภอหนองสองห้อง ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2559 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากรจากสำนักงานทะเบียนอำเภอหนองสองห้อง ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม พ.ศ.2558 อ่านรายละเอียดคลืกดาวน์โหลด

ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากรจากสำนักงานทะเบียนอำเภอหนองสองห้อง ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 (14 ตุลาคม 2556) อ่านรายละเอียดตลิกดาวน์โหลด

ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากรจากสำนักงานทะเบียนอำเภอหนองสองห้อง ข้อมูล ณ เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 (10 กันยายน 2556) อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากรจากสำนักงานทะเบียนอำเภอหนองสองห้อง ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 (29 เมษายน 2556) อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด  

ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากรจากสำนักงานทะเบียนอำเภอหนองสองห้อง ข้อมูล ณ เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 (22 ตุลาคม 2555) อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากรจากสำนักงานทะเบียนอำเภอหนองสองห้อง ข้อมูล ณ เดือน มกราคม พ.ศ. 2555 (21 มีนาคม 2555) อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด  

ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากรจากสำนักงานทะเบียนอำเภอหนองสองห้อง ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554 (22 ตุลาคม 2555) อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด  

ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากรจากสำนักงานทะเบียนอำเภอหนองสองห้อง ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม พ.ศ.2554 (5 เมษายน 2554) อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากรจากสำนักงานทะเบียนอำเภอหนองสองห้อง ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2552 (8 มกราคม 2556) อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้  ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2553 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2553 อ่านรายละเอียดคลิกดาวนโหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน