ป้องกัน/กู้ชีพ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1234การฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานดับเพลิง รุ่นที่ 5/2560 ระหว่างวันที่ 18-23 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

วุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรพนักงานดับเพลิง อบต.โนนธาตุ รุ่นที่ 5/2560 คลิกดาวน์โหลด

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

1.นายอนวัช  เพ็ชรวิเศษ  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2.นายสมพงศ์  สุจิตร       ตำแหน่ง  พนักงานขับรถ

คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการความปลอดภัยทางถนน อบต.โนนธาตุ ปี 2558 คลิกดาวน์โหลด

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติกรณีฉุกเฉิน ปี 2556

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546คลิกรายละเอียด 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 คลิกรายละเอียด 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 คลิกรายละเอียด 

หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติกรณีฉุกเฉิน ปี 2556

รูปภาพ32คู่มือผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารจัดการสาธารณภัย

124วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมด้วย เจ้าพนักงาน/เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ และชาวบ้านได้ช่วยกันดับเพลิงบริเวณทางเข้า บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  และเนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงฤดูแล้ง  เพื่อป้องกันเหตุดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มีการประกาศแจ้งเตือนในทุกหมู่บ้านแล้ว ภาพการดับเพลิงหมู่ที่ 7

2-150x150[1]ระหว่างวันที่ 8-26 ตุลาคม พ.ศ.2555 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ส่ง นายอนวัช  เพ็ชรวิเศษ  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 เข้ารับการอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 3 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี มีไฟล์ข้อมูลที่ได้รับจากการอบรมและเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ศึกษา ดังนี้.-

การออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัย

การออกหนังสือรับรอง

จพง.ป้องกัน#3 (สพบ.)

แบบ บ.ส.๑,๒,๔,๕

แบบหนังสือรับรอง (บ.ส.๓,๖)

ระเบียบหนังสือรับรอง

ของแถมจากฝ่ายวิชาการ…ธรรมรัตน์

3343_หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_มท0808.4_ว_2589_ลว_3_สิงห

คำพิพากษาภาษีโรงเรือน

มาตรฐานวินัย

ระเบียบ ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๘

ระเบียบ ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉ ๒ ๒๕๕๑

ระเบียบ ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๖

ระเบียบการใช้รถยนต์ ๒๕๔๘

ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๒

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔

ระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

ราคากลางครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์ 2555

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2555

หลักเกณฑ์ให้ทุน กศ อปท 2547แก้ไข2552-99

หลักธรรมาภิบาล

อัตราค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

คลิป ซวยซ้ำซาก! อุบัติเหตุรถไฟในอุบัติเหตุรถไฟ.. – คลิปแมส

คลิป รวมคลิปอุบัติเหตุทางเรือ – คลิปแมส

คลิป รวมมิตร อุบัติเหตุทางรถ ประจำครึ่งปี 2012 – คลิปแมส

คลิป อุบัติเหตุทางเครื่องบิน ที่คุณจะไม่ได้เห็นมันบ่อยๆ ง่ายๆแน่ๆ – คลิปแมส

ระทึกรถแก๊สพลิกคว่ำลำลูกกา2.flv – YouTube

บรรยายท้องถิ่น-2555 24-10-2555

บรรยายท้องถิ่น-2555 24-10-2555

บรรยายท้องถิ่น-2555 24-10-2555

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

อ.กรรณิกา (การทำงานเป็นทีม )

 self esteem

การจัดการกับความขัดแย้ง

การทำงานเป็นทีม

การมีส่วนร่วมของประชาชน

ความแตกต่าง

นพลักษณ์(ENNEARAM)

มนุษยสัมพันธ์

อ.ชัยรัตน์ พรหมบุบผา(ปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง)

Good governance(สังเคราะห์เพื่อบรรยาย)

กระบวนการคิดของมนุษย์และสังคม

การพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากร อปท.(สำรอง)

การพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากร อปท.

การเรียนรู้ตามรอย King 2553(สำรอง)

การเรียนรู้ตามรอย King 2554

เกมส์ไพ่ทายใจ

คุณธรรม จริยธรรม และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

นักปกครองกับการพัฒนาบุคลิกภาพ

บรรยาย Good governance ปี ๒๕๕๔

พระบรมราโชวาท

พระราชดำรัสเกี่ยวกับการศึกษา

รวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคลิกภาพ

รวมองค์ความรู้ Good governance

ศิลปะการพูดในที่ประชุมชน

ศิลปะการพูดในที่ประชุมชนเลขา

เศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น (NEW)

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและหลักคุณธรรมจริยธรรม ปี ๒๕๕๕

อ.ทองฟู  ศิรฺวงศ์(การบริหารความขัดแย้งโดยสันติวิธี)

Conflict and Negotiation

Copy of ying suphan OB,2552

อ.บุญสืบ

การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทำงาน-ผต.บุญสืบ แช่มช้อย

อ.สุเทพ เอี่ยมคง  (การปกครองในระบอบประชาธิปไตรอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในระบบรัฐสภา)

การปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา

หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาและการสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย 

อ.สุรศักดิ์ แป้นงาม (การจัดทำงบประมาณแบบใหม่ของ อปท.)

1.ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินการคลัง อปท.

2.รูปแบบงบปรเะมาณ

3.การจัดทำงบประมาณ

4.ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ

5.การโอนงบประมาณ

6.อุดหนุนหน่วยงานอื่น

7.หนังสือสั่งการ

8.การตั้งงบประมาณอุดหนุน ภาพรวม

9.การช่วยเหลือประชาชน

10.บัญชีเบิกฝึกอบรม

11.การศึกษา

12.เบี้ยยังชีพ

กฎหมายท้องถิ่นใหม่ อับเดด 55

จำแนกแผนงาน_รายรับ_รายจ่าย (1)

 ประกันภัยรถยนต์

มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย

อปพร.

การป้องกัน&บรรเทาสาธารณภัย(เผยแพร่)

บรรยาย-จพง.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทำงาน-ผต.บุญสืบ แช่มช้อย

การออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัย

ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (synthesizer) ของหน่วยงานของรัฐ

ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่กลางฯ

ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับดูแลให้ อปท. ใช้คลื่นความถี่

แผนปฏิบัติการในการป้องกันฯของ อปท

ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ในฐานะเครื่องมือบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินics

ระเบียบการใช้วิทยุ ปภ.2555

สรุปสาระสำคัญ พรบ.

สวัสดิการพนักงานท้องถิ่น

การเงินและบัญชี

การกำหนดแบบเงินคงเหลือประจำวัน

การเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

การจัดเก็บเอกสารการเงิน

การจัดจ้าง

การบันทึกบัญชีวัสดุครุภัณฑ์

การรับเงินและการบันทึกบัญชี

การวางระบบตรวจสอบบัญชี

เงินขาดบัญชี

เงินขาดบัญชี ๒

เงินขาดบัญชี ๓

จ้างเอกชนดำเนินการ

ตั้งยอดบัญชีรายรับรายจ่าย

แนวปฏิบัติทางบัญชี

แบบสอบทานการเงินแลบัญชี

ระเบียบสำนักนายกเงินขาดบัญชี

เร่งรัดการจัดเก็บรายได้

วิธีการจ่ายเงินผ่านธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน

 ……………………………………………………………………………………..

ระหว่างวันที่ 2-7 กันยายน พ.ศ.2555 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ส่ง จ่าเอกสฤษดิ์ แก้วนอก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4 เข้ารับการอบรมหลักสูตร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 3/2555 ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีไฟล์ข้อมูลที่ได้รับจากการอบรมและเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ศึกษา ดังนี้.-

กฎหมายวิทยุ-สุพัฒน์2012

การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 24 กค.

การบริหารจัดการสาธารณภัย 3 ก.ย

การป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย และดินถล่ม

การรักษาความปลอดภัยในการสื่อสาร-สุพัฒน์2012

โครงร่างแผน ปภ.จังหวัด

บทที่ 1 (ICS 100)

บทที่ 2 (ICS 100)

บทที่ 3 (ICS 100)

บทที่ 4 (ICS 100)

บทที่ 5 (ICS 100)

บทที่ 6 (ICS 100)

บทที่ 7 (ICS 100)

บทบาทหน้าที่ อปท.ในการบริหารจัดการด้านสาธารณภัย 4กย

บรรยาย ภักดี

แผน อปท.2

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2553-2557

อบรมการใช้วิทยุคมนาคม 27- 04-2555

เครื่องแบบ

ตัวอย่างคำสั่ง™

ทำเนียบรุ่น จพง.รุ่น 3-55

บทบาท จพง.มาตรา ๔ ,ม. 39

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการแต่งตั้งจพง

ระเบียบมท เครื่องแบบฯสมบูรณ์ 1ธค54_3

…………………………………………………………………………………………………

ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิง คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2 

บรรยายแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย นายครรชิต  คงสมของ  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดขอนแก่น โทร. 0-4333-1358,0-4323-7283  คลิกรายละเอียด 

เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2554 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มอบหมายให้ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์ เทิดไท้องค์ราชัน จังหวัดขอนแก่น ปี 2554 ณ โรงแรมโฆษะ (ห้องมงกุฏเพชร23) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีการลงนาม MOU โดยได้เน้นให้ทุกท้องถิ่นจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์ 5 ด้าน เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย ดังนี้:-

(1) ยุทธศาสตร์ด้านการบังคับใช้กฎหมาย

(2) ยุทธศาสตร์ด้านวิศวกรรม

(3) ยุทธศาสตร์ด้านการให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม

(4) ยุทธศาสตร์ด้านการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน

(5) ยุทธศาสตร์ด้านการประเมินผลและระบบสารสนเทศ

ร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปท ปก  คำนำ  สารบัญ  น 41  บทที่ 1 – ภาคผนวก ค(1)  บัญชีเครื่องจักรกล…  ภาคผนวก จ  หน้า 2 

ภาพบรรยากาศในห้องประชุม คลิกรายละเอียด

การจัดหาน้ำดื่มสำหรับเด็กนักเรียน ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้  คลิกรายละเอียด 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน