ภาพกิจกรรมสมาชิก อปพร.

 เพลงมารฺ์ช อปพร.

การจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. (22 มีนาคม 2555) ศูนย์ อปพร.อบต.โนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น      คลิกรายละเอียด 

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และผู้ปฺฏิบัติงานฉุกเฉินเบื้องต้น ประจำปี 2553  คลิกรายละเอียด 

การฝึกทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับสมาชิก อปพร. เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2554  คลิกรายละเอียด   

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน