การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว พ.ศ.2555-2556

 ตามที่จังหวัดขอนแก่น ได้ติดตามลักษณะอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย ปี พ.ศ.2555-2556 ว่าจะเริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคม 2555 โดยในปีนี้คาดว่าประเทศไทยตอนบน จะมีอากาศหนาวใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา และอุณหภูมิส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย ซื่งช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม และ เดือนมกราคม สำหรับฤดูหนาวปีนี้ จะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2556

       เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี 2555-2556 รวมทั้งการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อำเภอหนองสองห้อง จึงขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการ ดังนี้.-

1. จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว พร้อมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ โดยมอบหน้าที่ให้มีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ

2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวังอัคคีภัยจากสภาพอากาสแห้ง และอุบัติเหตุจากการเดินทาง เนื่องจากหลายพื้นที่มักมีหมอกเกิดขื้น รณรงค์ให้เกษตรกรใช้วิธีไถกลบ แทนการเผาตอซังและฟางข้าวในพื้นที่นาข้าว ลดภาวะโลกร้อนและมลพิษในอากาศ รวมทั้งให้ดูแลรักษาสุขภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้และเด็กเล็ก อาจเจ็บป่วยจากสภาวะอากาศที่หนาวเย็น

3. กำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินสถานการณ์ภัยหนาว เพื่อให้สามารถช่วยเหลือหมู่บ้านที่ประสบภัยได้ทันทีและทั่วถึง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จะได้เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี 2555-2556 และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป คลิกรายละเอียด 

คำสั่งอำเภอหนองสองห้อง ที่ 323/2555 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เรื่อง จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี 2555-2556 คลิกรายละเอียด 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 379/2555 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี 2555-2556 คลิกรายละเอียด 

หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ ขก 82701/ว 553 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี 2555-2556 คลิกรายละเอียด 

แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พ.ศ. 2554 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน