พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2554

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน จึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุขึ้น เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจสังคม และสติปัญญา เสริมสร้างเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการอย่างสมดุล เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี  และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่จะเข้ารับการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป โดยได้เปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 มีเด็กนักเรียนอายุระหว่าง 2-5 ปี  ในปีการศึกษา 2554 จำนวน 36 คน  มีเด็กนักเรียนที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 6 คน ดังนี้

1.เด็กหญิงจิรภัทร   บุญเหลือ

2.เด็กหญิงฐิตาภา   เสนน้ำเที่ยง

3.เด็กหญิงธมนวรรณ   เลิศภักดี

4.เด็กชายบุรัสกร   ชำนาญดี

5.เด็กหญิงวราภรณ์    พาลี

6.เด็กหญิงสุพรรษา    รับศิลป์

กำหนดการพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกรายละเอียด 

คำกล่าวรายงาน-ประธานในพิธี คลิกรายละเอียด 

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2554 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2554 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2554 ชมคลิปทั้งหมดคลิกดาวน์โหลด

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน