การจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2555

วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ.2555 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ กำหนดจัดงาน ประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2555 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนทั่วไป เยาวชน ข้าราชการและลูกจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1-11 ประมาณ 700 คน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

     สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความเคารพนับถือญาติผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ถือว่า ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีความสำคัญควรค่าแก่การยกย่องให้เกียรติ เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีพระคุณต่อครอบครัวและสังคม เป็นผู้ที่ได้ทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติมาเป็นเวลานาน โดยจะมีการจัดกิจกรรมทางศาสนา การละเล่นกีฬาพื้นบ้าน กิจกรรมการแสดงความสามารถของผู้สูงอายุและรดน้ำขอพร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1) เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ

2) เพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ ให้คงอยู่สืบไป

3) เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของชุมชน

4) เพื่อให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าผู้สูงอายุ

5) เพื่อให้ประชาชน นักเรียน ข้าราชการและผู้สูงอายุร่วมงานประเพณีสงกรานต์

กำหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2555 คลิกรายละเอียด 

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประเพณีสงกรานต์ฯ ประจำปี 2555 คลิกรายละเอียด 

ประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2555 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 

ประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2555 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1  

ประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2555 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2  

 การแสดงของผู้สูงอายุ บ้านกอก หมู่ที่ 1 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด  

 การแสดงของผู้สูงอายุ บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

 การแสดงของผู้สูงอายุ บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

 การแสดงของผู้สูงอายุ บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

 การแสดงของผู้สูงอายุ บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

 การแสดงของผู้สูงอายุ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

 การแสดงของผู้สูงอายุ บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

 การแสดงของผู้สูงอายุ บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

 การแสดงของผู้สูงอายุ บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

 การแสดงของผู้สูงอายุ บ้านชาด หมู่ที่ 10 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

 การแสดงของผู้สูงอายุ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด

การแสดงของผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1-11 ชมคลิปทั้งหมด คลิกดาวน์โหลด

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน