ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ ลาว เมียนมา และกัมพูชา

222123456แนวทางการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ ลาว เมียนมา แและกัมพูชา_00017แนวทางการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ ลาว เมียนมา แและกัมพูชา_00028แนวทางการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ ลาว เมียนมา แและกัมพูชา_0003reddown | Neo Hair Lotionวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2564  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการประชาสัมพันธ์การจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ ลาว เมียนมา และกัมพูชา ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น

นายสมศักดิ์  จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เปิดเผยว่า  ตามที่คณะรัฐมนตรี  มีมติเมื่อวันที่ 29  ธันวาคม พ.ศ.2563  ผ่อนผันให้คนต่างด้าว  สัญชาติ ลาว เมียนมา และกัมพูชา  ที่อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานผิดกฎหมาย ให้อยู่และทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายอีก 2 ปี ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566  ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้  เป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบเข้าเมืองและทำงานผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว  ปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และปัญหาการขาดแคลนแรงงาน  จึงขอให้นายจ้าง/ผู้ประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ  พร้อมทั้งผู้ติดตามที่อายุไม่เกิน 18 ปี  ซึ่งไม่มีใบอนุญาตทำงาน  หรือใบอนุญาตทำงานสิ้นสภาพ  หรือคนต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่ยังไม่มีนายจ้างดำเนินการดังนี้

1.แจ้งบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://e-workpermit.doe.go.th/MOU-WEB/index.php?v=1 ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564

2.ดำเนินการตรวจสุขภาพประกันสุขภาพ ณ โรงพยาบาลรัฐบาลทุกแห่ง ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564

3.ยื่นคำขออนุญาตทำงานผ่านระบบออนไลน์  ภายในวันที่ 13 กันยายน 2564

4.จัดทำทะเบียบประวัติและรับบัตรประจำตัว ณ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

โดยมีค่าใชช้จ่ายในการดำเนินการประมาณคนละ 9,180 บาท  สำหรับนายจ้างหรือแรงงานต่างด้าวที่ไม่สามารถดำเนินการได้  สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น  ได้จัดเจ้าหน้าที่ไปให้ความรู้และให้บริการ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ  อำเภอละ 1 วัน  ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2564  ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564  สอบถามกำหนดวัน เวลา ในการให้บริการ และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น  ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2  ทางโทรศัพท์หมายเลข 043-330197 ถึง 199  ต่อ 21-24

เจ้าหน้าที่ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่นที่เข้าประชุม 

1.นายอภิสิทธิ์   บุตรราช

2.นางจิราภรณ์   ทองพริก

3.นายอิสระภาพ   ราชโยธา

นางสาวพิมพ์ชนก    ทวิลา

แนวทางการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ ลาว เมียนมา แและกัมพูชา  อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

คู่มือการใช้งานระบบอนุญาตท างานของคนต่างด้าว (3 สัญชาติ) ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Workpermit(CLM)) สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการ  (ฉบับปรับปรุงวันที่ 14 มกราคม 2564) อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน