ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562_0002การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562_0003reddown | Neo Hair Lotionประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เรื่อง  ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี ณ สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ของทุกปี นั้น ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ดำเนินการจัดทำประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดยให้ผู้เสียภาษีชำระตามแบบรายการแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือน เมษายน  ๒๕๖๔  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  ทั้งนี้ หากท่านได้รับแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้ว เห็นว่าการประเมินหรือการเรียกเก็บภาษีไม่ถูกต้อง มีสิทธิ์ยื่นคำร้องคัดค้านต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษี โดยมีรายละเอียดตามบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่   ๒๖  เดือน  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๔

นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.โนนธาตุ ประจำปี ๒๕๖๔ อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

รายละเอียดตามบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.โนนธาตุ ประจำปี ๒๕๖๔ อ่านรายละเอียด แบบประกาศราคาที่ดิน ภดส.1 ประจำปี ๒๕๖๔

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน