การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564

1078053124123456781091112reddown | Neo Hair Lotionด้วย วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563  ถึงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 (รวม 7 วัน)  ถือได้ว่าเป็นช่วง 7 วัน อันตราย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564  มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน  และเป็นช่วงที่มีประชาชนใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก  ทำให้ปริมาณการใช้เส้นทางจราจรบนถนนทางหลวงสายต่างๆ  หนาแน่น  เป็นเหตุให้มีความเสี่ยง และโอกาสเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ  ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564  ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563  ถึงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 (รวม 7 วัน)  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการบาดเจ็บ  ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนนในห้วงเวลาดังกล่าว  รวมถึงเป็นการยกระดับความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากลตามนโยบายของรัฐบาล

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน  อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564  ณ บริเวณสามแยกหนองแวง (ทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ) และทำการประสานการปฏิบัติกับอำเภอหนองสองห้อง ต่อไป

แผนบูรณาการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 จังหวัดขอนแแก่น โดย ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดขอนแแก่น ดาวน์โหลดเอกสาร

มาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 จังหวัดขอนแแก่น ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563  ถึงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 (รวม 7 วัน) ดาวน์โหลดเอกสาร

แนวทางการดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 434/2563 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ตามโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร

สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน บริเวณสามแยกหนองแวง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 เกิดอุบัติเหตุ…..-….ครั้ง บาดเจ็บ….-….. ราย : ที่มา โรงพยาบาลหนองสองห้อง

    วัน/เดือน/ปี

เกิดอุบัติเหตุ

(ครั้ง)

บาดเจ็บ (ราย)

เสียชีวิต (ราย)

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

29 ธันวาคม 2563

– 

 –

 –

 –

 เหตุการณ์ปกติ
30 ธันวาคม 2563    –  เหตุการณ์ปกติ
31 ธันวาคม 25ุ63  –  –  –    เหตุการณ์ปกติ
1 มกราคม 2564  –  –    –  –  เหตุการณ์ปกติ
2 มกราคม 2564  –  –  –    –  เหตุการณ์ปกติ
3 มกราคม 2564  –    –  –  เหตุการณ์ปกติ
4 มกราคม 2564


 –  –  เหตุการณ์ปกติ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ขอขอบคุณผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เสียสละ ขอขอบคุณทุกท่านที่เห็นความสำคัญ มาตรวจเยี่ยม แวะให้กำลังใจ มอบสิ่งของ เครื่องดื่มสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่มา ณ โอกาสนี้ ……..

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน