ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง แจ้งปรับปรุงการกำหนดอัตราภาษีป้าย ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

Scan11Scan22reddown | Neo Hair Lotionตามที่ คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายพ.ศ.2563 และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามกฎกระทรวง เนื่องจากอัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510  ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานแล้ว  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและลักษณะของป้ายที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน สมควรปรับปรุงการกำหนดอัตราภาษีป้ายให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นจึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้  ให้ใช้บังคับสำหรับป้ายที่ต้องเสียภาษีป้ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2564  ให้กำหนดอัตราภาษีป้าย ดังต่อไปนี้

ประเภทป้าย บัญชีท้าย พ.ร.บ. กฎกระทรวง(ฉบับ5) พ.ศ.2535 (เดิม) กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 (บังคับใช้ปี 2564)
ประเภท 1อักษรไทยล้วน 10 บาท 3 บาท (ก) ข้อความเคลื่อนที่/เปลี่ยนได้      10 บาท(ข) ข้อความไม่เคลื่อนที่/เปลี่ยนไม่ได้  5 บาท
ประเภท 2อักษรไทยปนกับต่างประเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอื่น 100 บาท 20 บาท (ก) ข้อความเคลื่อนที่/เปลี่ยนได้       52 บาท(ข) ข้อความไม่เคลื่อนที่/เปลี่ยนไม่ได้ 26 บาท
ประเภท 3ไม่มีอักษรไทย/อักษรไทยอยู่ใต้/ต่ำกว่าต่างประเทศ 200 บาท(ก)(ข) 40 บาท(ก)(ข) (ก) ข้อความเคลื่อนที่/เปลี่ยนได้       52 บาท(ข) ข้อความไม่เคลื่อนที่/เปลี่ยนไม่ได้ 50 บาท

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ วันที่  9  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563

กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน